Unang Liham ni Pedro 2:1-25

2  Kaya alisin ninyo sa inyo ang lahat ng kasamaan+ at panlilinlang at pagkukunwari at inggit at lahat ng paninira nang talikuran.  Gaya ng mga sanggol na bagong silang,+ magkaroon kayo ng pananabik sa purong gatas ng salita, para sa pamamagitan nito ay sumulong kayo tungo sa kaligtasan,+  kung natikman* na ninyo ang kabaitan ng Panginoon.  Sa paglapit ninyo sa kaniya, isang buháy na bato na itinakwil ng mga tao+ pero pinili at mahalaga sa Diyos,+  kayo rin mismo bilang mga buháy na bato ay itinatayo bilang isang espirituwal na bahay+ para maging banal na mga saserdote, para maghandog ng espirituwal na mga haing+ kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo.+  Dahil sinasabi sa Kasulatan: “Tingnan ninyo! Maglalagay ako sa Sion ng isang batong pinili, ang pinakamahalagang batong pundasyon,* at walang sinumang nananampalataya rito ang mabibigo.”*+  Kaya mahalaga siya sa inyo, dahil nananampalataya kayo; pero sa mga hindi nananampalataya, “ang bato na itinakwil ng mga tagapagtayo+ ang naging pangunahing batong-panulok”*+  at “isang batong katitisuran at isang malaking bato na haharang sa kanilang landas.”+ Natitisod sila dahil masuwayin sila sa salita. Ito ang nakatalagang mangyari sa kanila.  Pero kayo ay “isang piniling lahi, mga saserdoteng maglilingkod bilang mga hari, isang banal na bansa,+ isang bayan na magiging pag-aari ng Diyos,+ para maihayag ninyo nang malawakan ang kadakilaan”*+ ng tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kaniyang kamangha-manghang liwanag.+ 10  Dahil dati ay hindi kayo isang bayan, pero ngayon, bayan na kayo ng Diyos;+ dati kayong hindi pinagpakitaan ng awa pero ngayon ay pinagpakitaan na ng awa.+ 11  Mga minamahal, pinapayuhan ko kayo bilang mga dayuhan at mga pansamantalang naninirahan+ na patuloy na umiwas sa mga pagnanasa ng laman,+ na nakikipaglaban sa inyo.+ 12  Panatilihin ninyo ang inyong mabuting paggawi sa mga bansa,+ para kapag inakusahan nila kayong gumagawa ng masama, maging saksi sila sa mga ginagawa ninyong mabuti,+ at bilang resulta, luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagsisiyasat niya. 13  Alang-alang sa Panginoon ay magpasakop kayo sa bawat gawa* ng tao,+ maging sa hari+ bilang nakatataas 14  o sa mga gobernador bilang isinugo niya para magparusa sa mga gumagawa ng masama pero pumuri sa mga gumagawa ng mabuti.+ 15  Dahil kalooban ng Diyos na sa paggawa ng mabuti ay mapatahimik* ninyo ang mangmang na usapan ng mga taong hindi makatuwiran.+ 16  Maging gaya kayo ng malalayang tao,+ at gamitin ang inyong kalayaan, hindi bilang panakip* sa paggawa ng masama,+ kundi bilang mga alipin ng Diyos.+ 17  Bigyang-dangal ninyo ang lahat ng uri ng tao,+ magkaroon kayo ng pag-ibig sa buong samahan ng mga kapatid,*+ matakot kayo sa Diyos,+ parangalan ninyo ang hari.+ 18  Ang mga lingkod ay magpasakop sa mga amo nila nang may nararapat na takot,+ hindi lang sa mabubuti at sa mga makatuwiran, kundi pati sa mahirap palugdan. 19  Dahil nalulugod ang Diyos kapag ang isang tao ay nagtitiis* ng hirap* at dumaranas ng kawalang-katarungan sa pagsisikap na magkaroon ng malinis na konsensiya* sa harap ng Diyos.+ 20  Dahil kapuri-puri ba kung nagtitiis* kayo ng parusa dahil nagkasala kayo?+ Pero kung nagtitiis kayo ng pagdurusa dahil sa paggawa ng mabuti, kalugod-lugod ito sa Diyos.+ 21  Sa katunayan, tinawag kayo sa landasing ito, dahil maging si Kristo ay nagdusa para sa inyo,+ at nag-iwan siya ng huwaran para sundan ninyong mabuti ang mga yapak niya.+ 22  Hindi siya nagkasala,+ at hindi rin siya nagsalita nang may panlilinlang.+ 23  Nang insultuhin* siya,+ hindi siya gumanti ng pang-iinsulto.*+ Nang magdusa siya,+ hindi siya nagbanta, kundi patuloy niyang ipinagkatiwala ang sarili niya sa Diyos na humahatol+ nang matuwid. 24  Siya ang nagdala ng mga kasalanan natin+ sa sarili niyang katawan sa tulos,*+ para tayo ay mamatay* na sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. At “sa pamamagitan ng mga sugat niya ay gumaling kayo.”+ 25  Dahil tulad kayo ng mga tupang naliligaw,+ pero ngayon ay nagbalik na kayo sa pastol+ at tagapangasiwa ng inyong mga buhay.

Talababa

O “naranasan.”
O “isang pundasyong batong-panulok.”
Lit., “mapapahiya.”
Lit., “naging ulo ng kanto.” Tingnan sa Glosari.
Kapuri-puri niyang mga katangian at ginagawa.
O “institusyon.”
Lit., “mabusalan.”
O “dahilan.”
Lit., “sa kapatiran.”
O “nagbabata.”
O “lungkot; kirot.”
O “budhi.”
O “nagbabata.”
O “panlalait.”
O “laitin.”
O “puno.”
O “matapos.”

Study Notes

Media