1 Samweli 30:1-31

30  Na ikawa kwamba, wakati Daudi na watu wake walipokuwa wakija Siklagi+ siku ya tatu, Waamaleki+ wakavamia upande wa kusini na pia Siklagi; wakapiga Siklagi, wakaliteketeza kwa moto,  nao wakachukua mateka wanawake+ na vyote vilivyokuwa ndani yake, kuanzia mdogo zaidi mpaka mkubwa zaidi. Hawakumuua yeyote, bali waliwachukua na kwenda zao.  Daudi alipokuja jijini na watu wake, tazama, jiji lilikuwa limeteketezwa kwa moto, na wake zao na wana wao na binti zao walikuwa wamechukuliwa mateka.  Na Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakaanza kupaaza sauti zao, wakalia,+ mpaka nguvu za kuendelea kulia zilipokwisha ndani yao.  Na wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu+ Myezreeli, na Abigaili+ mke wa Nabali Mkarmeli.  Naye Daudi akataabika sana,+ kwa sababu watu walisema apigwe kwa mawe;+ kwa maana nafsi za watu wote zilikuwa zimeingiwa na uchungu;+ kila mmoja kwa sababu ya wanawe na binti zake. Basi Daudi akajitia nguvu kwa Yehova Mungu wake.+  Hivyo Daudi akamwambia Abiathari+ kuhani, mwana wa Ahimeleki: “Tafadhali ilete hapa efodi.”+ Naye Abiathari akamletea Daudi ile efodi.  Daudi akaanza kumuuliza Yehova,+ akisema: “Je, nikifuatilie kikundi hiki cha waporaji? Je, nitawafikia?”+ Ndipo akamwambia: “Nenda, uwafuatilie, kwa maana bila shaka utawafikia, nawe bila shaka utaleta ukombozi.”+  Mara moja Daudi akaondoka, yeye pamoja na wale watu mia sita+ waliokuwa naye, wakaenda mpaka bonde la mto la Besori, na watu ambao walipaswa kuachwa nyuma wakasimama tuli. 10  Na Daudi akaendelea kufuatilia,+ yeye pamoja na watu mia nne, lakini watu mia mbili waliokuwa wamechoka sana wasiweze kuvuka lile bonde la mto la Besori+ wakasimama tuli. 11  Nao wakakuta mtu, Mmisri,+ shambani. Basi wakampeleka kwa Daudi na kumpa mkate ale, na kumpa maji anywe. 12  Zaidi ya hayo, wakampa kipande cha keki ya tini zilizoshinikizwa na keki mbili za zabibu kavu.+ Ndipo akala na roho+ yake ikarudi kwake; kwa maana hakuwa amekula mkate wala kunywa maji kwa siku tatu, mchana na usiku. 13  Sasa Daudi akamwambia: “Wewe ni wa nani, nawe unatoka wapi?” naye akasema: “Mimi ni mtumishi Mmisri, mtumwa wa mtu Mwamaleki, lakini bwana wangu aliniacha kwa sababu nilishikwa na ugonjwa siku tatu zilizopita.+ 14  Sisi ndio tuliovamia upande wa kusini wa Wakerethi+ na nchi ya Yuda na upande wa kusini wa Kalebu;+ nasi tukateketeza Siklagi kwa moto.” 15  Naye Daudi akamwambia: “Je, utaniongoza, nishuke mpaka kwenye hiki kikundi cha waporaji?” Naye akasema: “Niapie+ kwa Mungu kwamba hutaniua, wala kunitia mkononi mwa bwana wangu,+ nami nitakuongoza, ushuke mpaka kwenye hiki kikundi cha waporaji.” 16  Basi akamwongoza, akashuka,+ na tazama, walikuwa wameenea bila utaratibu juu ya uso wote wa nchi, wakila na kunywa na kufanya karamu+ kwa sababu ya nyara yote kubwa ambayo walikuwa wamechukua kutoka katika nchi ya Wafilisti na nchi ya Yuda.+ 17  Na Daudi akawapiga kuanzia giza la asubuhi mpaka jioni, apate kuwaangamiza; wala hakuna mtu kati yao aliyeponyoka+ ila vijana mia nne waliopanda ngamia na kukimbia. 18  Naye Daudi akakomboa vyote ambavyo Waamaleki walikuwa wamechukua,+ na Daudi akakomboa wake zake wawili. 19  Na hakuna kitu chochote chao kilichokosekana, kuanzia mdogo zaidi mpaka mkubwa zaidi na wana na mabinti na kuanzia nyara, mpaka chochote ambacho walikuwa wamejichukulia.+ Daudi alirudisha kila kitu. 20  Basi Daudi akachukua makundi yote na mifugo, ambayo waliitanguliza mbele ya ile mifugo mingine. Kisha wakasema: “Hii ni nyara ya Daudi.”+ 21  Mwishowe Daudi akawafikia wale wanaume mia mbili+ ambao walikuwa wamechoka sana wasiweze kwenda na Daudi, na ambao waliwaacha waketi kando ya bonde la mto la Besori; nao wakatoka kuja kumpokea Daudi na kuwapokea watu waliokuwa pamoja naye. Daudi alipowakaribia watu hao, akaanza kuwauliza hali yao. 22  Hata hivyo, kila mtu mbaya na asiyefaa kitu+ kati ya watu walioenda pamoja na Daudi akajibu na kuzidi kusema: “Kwa kuwa hawakwenda pamoja nasi, hatutawapa nyara yoyote ambayo tumekomboa, isipokuwa kila mmoja atapewa mke wake na wanawe, wawachukue na kwenda.” 23  Lakini Daudi akasema: “Ndugu zangu, msifanye hivyo na vitu ambavyo Yehova ametupa sisi,+ kwa kuwa alitulinda+ na kukitia mkononi mwetu kile kikundi cha waporaji kilichokuja juu yetu.+ 24  Na ni nani atakayewasikiliza kwa neno hili? Kwa maana kama lilivyo fungu la yule aliyeshuka kwenda vitani ndivyo litakavyokuwa fungu la yule aliyeketi kando ya mizigo.+ Wote watapata fungu pamoja.”+ 25  Na ikawa kwamba kuanzia siku hiyo na kuendelea, akaliweka hilo kuwa sharti na uamuzi wa hukumu+ kwa ajili ya Israeli mpaka leo hii. 26  Wakati Daudi alipofika Siklagi, akapeleka sehemu ya nyara kwa wanaume wazee wa Yuda, rafiki zake,+ akisema: “Tazameni, hii ni zawadi+ ya baraka kwa ajili yenu kutoka katika nyara za adui za Yehova.” 27  Kwa wale waliokuwa Betheli,+ na kwa wale waliokuwa Ramothi+ la kusini, na kwa wale waliokuwa Yatiri,+ 28  na kwa wale waliokuwa Aroeri, na kwa wale waliokuwa Sifmothi, na kwa wale waliokuwa Eshtemoa,+ 29  na kwa wale waliokuwa Rakali, na kwa wale waliokuwa katika majiji ya Wayerahmeeli,+ na kwa wale waliokuwa katika majiji ya Wakeni,+ 30  na kwa wale waliokuwa Horma,+ na kwa wale waliokuwa Borashani,+ na kwa wale waliokuwa Athaki, 31  na kwa wale waliokuwa Hebroni,+ na mahali pote ambapo Daudi alikuwa ametembea, yeye pamoja na watu wake.

Maelezo ya Chini