1 Samweli 2:1-36

2  Naye Hana akasali+ na kusema:“Moyo wangu unafurahi katika Yehova,+Pembe yangu kweli imeinuliwa katika Yehova.+Kinywa changu kimepanuliwa juu ya adui zangu,Kwa maana ninashangilia katika wokovu kutoka kwako.+   Hakuna aliye mtakatifu kama Yehova, kwa maana hakuna mwingine isipokuwa wewe;+Na hakuna mwamba ulio kama Mungu wetu.+   Ninyi msiseme kwa majivuno sana,Msiache jambo lolote litoke vinywani mwenu bila kuzuiwa,+Kwa maana Yehova ni Mungu wa ujuzi,+Naye hupima matendo kwa njia ya haki.+   Wanaume wenye nguvu wanaopiga upinde wamejawa na woga,+Lakini wale wanaojikwaa hujizungusha nguvu katika viuno.+   Walioshiba lazima wajikodishe kwa ajili ya mkate,+Lakini wenye njaa hakika hawapati njaa tena.+ Hata aliye tasa amezaa saba,+Lakini yeye aliyekuwa na wana wengi amedhoofika.+   Yehova ni Mwenye Kuua na Mwenye Kuhifadhi uhai,+Ni Mwenye Kushusha mpaka katika Kaburi,*+ na Yeye huinua.+   Yehova ni Mwenye Kuleta Umaskini+ na Mwenye Kutajirisha,+Ni Mwenye Kushusha, pia Mwenye Kuinua,+   Ni Mwenye Kuinua mtu wa hali ya chini kutoka mavumbini;+Humwinua maskini kutoka katika shimo la majivu,+Ili awafanye wakae pamoja na watu wenye vyeo; naye huwapa urithi+ wa kiti cha ufalme cha utukufu.+Kwa maana nguzo za dunia+ ni za Yehova,Naye huiweka nchi yenye kuzaa juu ya hizo.   Yeye hulinda miguu ya washikamanifu wake;+Lakini kwa habari ya waovu, wao wananyamazishwa katika giza,+Kwa maana si kwamba mwanadamu hushinda kwa ukuu wa nguvu.+ 10  Wale wanaoshindana na Yehova wataingiwa na woga;+Atanguruma juu yao kutoka mbinguni.+Yehova mwenyewe ataihukumu miisho ya dunia,+Ili ampe mfalme wake nguvu,+Ili ainue pembe ya mtiwa-mafuta wake.”+ 11  Basi Elkana akaenda Rama nyumbani kwake; na yule mvulana akawa mhudumu+ wa Yehova mbele ya Eli kuhani. 12  Basi wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu;+ hawakumtambua Yehova.+ 13  Na kwa habari ya haki inayostahiliwa ya makuhani kutoka kwa watu,+ wakati ambapo mtu yeyote alipokuwa akitoa dhabihu, mtumishi wa kuhani alikuja na uma wenye meno matatu mkononi mwake, nyama ilipoanza tu kutokota,+ 14  na kuutia kwa nguvu ndani ya beseni au chungu cha kupikia chenye mikono miwili au sufuria au chungu cha kupikia chenye mkono mmoja. Chochote ambacho uma huo ulichukua kutoka ndani, kuhani alijichukulia. Hivyo ndivyo walivyofanya katika Shilo kwa Waisraeli wote waliokuja huko.+ 15  Pia, hata kabla ya kufukiza moshi wa mafuta,+ mtumishi wa kuhani alikuwa akija na kumwambia mtu anayetoa dhabihu: “Nipe nyama ya kuchoma kwa ajili ya kuhani ili apokee kutoka kwako nyama mbichi wala si ile iliyotokoswa.”+ 16  Wakati mtu huyo angemwambia: “Acha kwanza wafukize moshi wa mafuta.+ Kisha ujichukulie chochote ambacho nafsi yako inatamani,”+ yeye hakika alisema: “Hapana, lazima unipe sasa; ikiwa sivyo, nitaichukua kwa nguvu!”+ 17  Na dhambi ya watumishi hao ikaja kuwa kubwa sana mbele za Yehova;+ kwa kuwa watu hao hawakuliheshimu toleo la Yehova.+ 18  Naye Samweli alikuwa akihudumu+ mbele za Yehova, akiwa mvulana, amejifunga efodi ya kitani.+ 19  Pia, mama yake alikuwa akimfanyizia koti dogo lisilo na mikono, na kumletea mwaka baada ya mwaka alipopanda pamoja na mume wake ili kutoa dhabihu ya kila mwaka.+ 20  Na Eli akambariki+ Elkana na mke wake, akasema: “Yehova na akupe uzao kutoka kwa mke huyu badala ya kile kitu cha kuazima, ambacho Yehova aliazimwa.”+ Nao wakaenda kwao. 21  Basi Yehova akageuza fikira zake kwa Hana,+ akachukua mimba, akazaa wana watatu na binti wawili.+ Na yule mvulana Samweli akaendelea kukua akiwa na Yehova.+ 22  Na Eli alikuwa amezeeka sana, naye alikuwa ameyasikia+ yote ambayo wanawe walizidi kuwatendea+ Israeli wote na jinsi walivyokuwa wakilala na wanawake+ waliokuwa wakitumikia katika mwingilio wa hema la mkutano.+ 23  Naye alikuwa akiwaambia:+ “Kwa nini mnazidi kufanya mambo kama haya?+ Kwa maana mambo ninayoyasikia kuhusu ninyi kutoka kwa watu wote ni mabaya.+ 24  Hapana,+ wanangu, kwa sababu habari ninazosikia si nzuri, ambazo watu wa Yehova wanaeneza.+ 25  Mwanadamu akifanya dhambi juu ya mwanadamu,+ Mungu atakuwa mwamuzi wake;+ lakini mwanadamu akifanya dhambi juu ya Yehova,+ ni nani atakayetoa sala kwa ajili yake?”+ Lakini hawakuisikiliza sauti ya baba+ yao, kwa sababu sasa Yehova alitaka kuwaua.+ 26  Na wakati huo wote mvulana Samweli alikuwa akiendelea kukua na kupendwa na Yehova na vilevile na wanadamu.+ 27  Na mtu wa Mungu+ akamjia Eli na kumwambia: “Yehova amesema hivi, ‘Je, kweli sikujifunua kwa nyumba ya babu yako walipokuwa Misri wakiwa watumwa kwa nyumba ya Farao?+ 28  Naye alichaguliwa kwa ajili yangu kutoka kwa makabila yote ya Israeli,+ awe kuhani na kupanda juu ya madhabahu+ yangu ili afukize moshi wa dhabihu, avae efodi mbele zangu, ili niipe nyumba ya babu yako matoleo yote ya wana wa Israeli yaliyotolewa kwa njia ya moto.+ 29  Kwa nini mnaendelea kuipiga teke dhabihu+ yangu na toleo langu ambalo nimeamuru katika makao yangu,+ nawe unaendelea kuwaheshimu wana wako kuliko mimi kwa ninyi kujinenepesha+ kutokana na sehemu bora zaidi za kila toleo la watu wangu Israeli?+ 30  “‘Kwa sababu hiyo, hili ndilo neno la Yehova Mungu wa Israeli: “Hakika nilisema, Nyumba yako na nyumba ya babu yako, watatembea mbele zangu daima.”+ Lakini sasa hili ndilo neno la Yehova: “Ni jambo lisilowaziwa kwangu, kwa sababu wale wanaoniheshimu+ nitawaheshimu,+ na wale wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu.”+ 31  Tazama! Siku zinakuja ambazo hakika nitaukata mkono wako na mkono wa nyumba ya babu yako, ili kusiweko kamwe na mzee katika nyumba yako.+ 32  Nawe kwa kweli utamwona adui katika makao yangu kati ya mema yote yanayofanyiwa Israeli;+ wala hakutakuwako kamwe na mzee katika nyumba yako. 33  Hata hivyo, kuna mwanamume wa kwako ambaye sitamkatilia mbali asiwe kwenye madhabahu yangu ili kuyafanya macho yako yafifie na kuidhoofisha nafsi yako; lakini hesabu kubwa ya nyumba yako watakufa wote kwa upanga wa wanadamu.+ 34  Na hii ndiyo ishara kwako itakayokuja kwa wana wako wawili, Hofni na Finehasi:+ Wote wawili watakufa katika siku moja.+ 35  Nami hakika nitajiinulia kuhani+ mwaminifu. Atafanya kupatana na yaliyo katika moyo wangu na yaliyo katika nafsi yangu; nami nitamjengea nyumba inayodumu, naye atatembea mbele ya mtiwa-mafuta+ wangu siku zote. 36  Na itatukia kwamba yeyote atakayebaki+ katika nyumba yako atakuja na kumwinamia kwa ajili ya malipo ya pesa na mkate wa mviringo, naye atasema: “Tafadhali, niweke katika kimoja cha vyeo vya kikuhani ili nile kipande cha mkate.”’”+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.