1 Samweli 4:1-22

4  Na neno la Samweli likaendelea kuwajia Israeli wote. Ndipo Israeli wakatoka ili kukutana na Wafilisti katika pigano; nao wakapiga kambi kando ya Ebenezeri,+ Wafilisti nao wakapiga kambi katika Afeki.+  Na Wafilisti wakajipanga+ ili kukutana na Israeli, na pigano hilo likaenda vibaya, hivi kwamba Israeli wakashindwa mbele ya Wafilisti,+ ambao waliwapiga na kuwaua karibu watu elfu nne katika pigano uwanjani.  Watu walipokuja kambini, wanaume wazee wa Israeli wakaanza kusema: “Kwa nini Yehova alitushinda leo mbele ya Wafilisti?+ Na tujichukulie kutoka Shilo sanduku la agano la Yehova,+ ili lije katikati yetu na kutuokoa kutoka mkononi mwa adui zetu.”  Basi watu wakatuma ujumbe huko Shilo na kuchukua kutoka huko sanduku la agano la Yehova wa majeshi, anayeketi juu ya makerubi.+ Na wale wana wawili wa Eli walikuwa hapo pamoja na sanduku la agano la Mungu wa kweli, yaani, Hofni na Finehasi.+  Na ikawa kwamba mara sanduku la agano la Yehova lilipoingia katika kambi, Waisraeli wote wakaanza kupiga kelele kubwa,+ hata dunia ikavurugika.  Nao Wafilisti pia wakasikia sauti ya kelele hizo, wakaanza kusema: “Hii sauti ya hizi kelele kubwa+ katika kambi ya Waebrania inamaanisha nini?” Mwishowe wakaja kujua kwamba sanduku la Yehova lilikuwa limekuja katika kambi.  Nao Wafilisti wakaogopa, kwa sababu walisema: “Mungu ameingia kambini!”+ Basi wakasema: “Ole wetu, kwa maana jambo kama hili halijatokea kamwe tangu hapo mwanzoni!  Ole wetu! Ni nani atakayetuokoa kutoka katika mkono wa huyu Mungu mtukufu? Huyu ndiye Mungu aliyepiga Misri kwa kila namna ya mauaji katika nyika.+  Mjionyeshe kuwa hodari na kujiendesha kama wanaume, enyi Wafilisti, ili msije kuwatumikia Waebrania kama vile wao walivyowatumikia ninyi;+ mjiendeshe kama wanaume, mkapigane!” 10  Basi Wafilisti wakapigana, na Israeli wakashindwa,+ nao wakakimbia kila mmoja kwenda katika hema lake;+ na mauaji hayo yakawa makubwa sana,+ hivi kwamba katika Israeli wakaanguka watu 30,000 wenye kwenda kwa miguu.+ 11  Nalo sanduku la Mungu likatekwa,+ na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, wakafa.+ 12  Na mtu fulani wa Benyamini akakimbia kutoka katika uwanja wa mapigano, akafika Shilo siku hiyo huku mavazi yake yakiwa yameraruliwa,+ na mavumbi yakiwa juu ya kichwa chake.+ 13  Alipofika, Eli alikuwa amekalia kiti kando ya barabara, akitazama, kwa kuwa moyo wake ulikuwa ukitetemeka kwa sababu ya lile sanduku la Mungu wa kweli.+ Na yule mtu akaenda kutoa habari jijini, na jiji lote likaanza kulia. 14  Na Eli akasikia sauti za vilio hivyo. Basi akasema: “Sauti ya machafuko haya inamaanisha nini?”+ Yule mtu akafanya haraka ili aingie na kumpa Eli habari. 15  (Basi Eli alikuwa na umri wa miaka 98, na macho yake yalikuwa yameganda, asiweze kuona.)+ 16  Na yule mtu akamwambia Eli: “Mimi ndiye ninayetoka katika uwanja wa mapigano, nami—nimekimbia leo kutoka katika uwanja wa mapigano.” Naye akasema: “Ni jambo gani limetendeka, mwanangu?” 17  Basi yule mleta-habari akajibu na kusema: “Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, na pia watu wameshindwa vibaya sana;+ hata wana wako wawili wamekufa pia—Hofni na Finehasi+—nalo sanduku la Mungu wa kweli limetekwa.”+ 18  Na ikawa kwamba mara alipotaja sanduku la Mungu wa kweli, akaanguka nyuma kutoka kwenye kiti kando ya lango, na shingo yake ikavunjika, akafa, kwa sababu mwanamume huyo alikuwa mzee tena mzito; naye alikuwa amehukumu Israeli kwa miaka 40. 19  Na binti-mkwe wake, mke wa Finehasi, alikuwa na mimba karibu na kuzaa, naye akasikia habari kwamba sanduku la Mungu wa kweli limetekwa na kwamba baba-mkwe wake na mume wake wamekufa. Kwa hiyo akainama, akaanza kuzaa, kwa sababu uchungu wake ulimjia bila kutazamiwa.+ 20  Na karibu na wakati wa kifo chake, wanawake waliokuwa wamesimama kando yake wakaanza kusema: “Usiogope, kwa maana umezaa mwana.”+ Naye hakujibu wala kuweka moyo wake juu ya maneno hayo. 21  Lakini akamwita mvulana huyo jina Ikabodi,+ akisema: “Utukufu umeondoka katika Israeli kwenda uhamishoni,”+ hayo alisema kuhusu sanduku la Mungu wa kweli lililotekwa na kuhusu baba-mkwe wake na mume wake.+ 22  Basi akasema: “Utukufu umeondoka katika Israeli kwenda uhamishoni,+ kwa sababu sanduku la Mungu wa kweli limetekwa.”+

Maelezo ya Chini