1 Samweli 1:1-28

1  Na palikuwa na mtu wa Ramathaim-sofimu+ wa eneo lenye milima la Efraimu,+ na jina lake lilikuwa Elkana,+ mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu,+ Mwefraimu.  Naye alikuwa na wake wawili, jina la mmoja lilikuwa Hana, na jina la yule mwingine lilikuwa Penina. Na Penina akaja kuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto.+  Na mtu huyo akawa akipanda kutoka jiji lake mwaka baada ya mwaka ili kusujudu+ na kutoa dhabihu kwa Yehova wa majeshi huko Shilo.+ Na hapo ndipo wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi,+ walikuwa makuhani kwa Yehova.+  Na ikafika siku ambapo Elkana alitoa dhabihu, naye akawapa mafungu Penina mke wake na wanawe na binti zake wote;+  lakini akampa Hana fungu moja. Hata hivyo, alimpenda Hana.+ Lakini Yehova alikuwa amefunga tumbo lake la uzazi.+  Na yule mke mwenzake alimsumbua+ mno pia hata kumfadhaisha kwa sababu Yehova alikuwa amefunga tumbo lake la uzazi.  Naye akawa akifanya hivyo mwaka baada ya mwaka,+ kila mara alipopanda kwenda katika nyumba ya Yehova.+ Akawa akimsumbua hivyo, hivi kwamba akawa akilia na kukataa kula.  Naye Elkana mume wake akamwambia: “Hana, kwa nini unalia, na kwa nini huli chakula, na kwa nini moyo wako unahisi vibaya?+ Je, mimi si bora kwako kuliko wana kumi?”+  Ndipo Hana akasimama baada ya wao kula huko Shilo na baada ya kunywa, huku Eli kuhani akiwa ameketi juu ya kiti kilicho kando ya mwimo wa mlango wa hekalu+ la Yehova. 10  Na huyo mwanamke alikuwa na uchungu katika nafsi,+ akaanza kusali+ kwa Yehova na kulia sana.+ 11  Naye akaweka nadhiri,+ akisema: “Ee Yehova wa majeshi, ikiwa hakika utayaona mateso ya kijakazi+ wako, nawe kwa kweli unikumbuke,+ na ikiwa hutamsahau kijakazi wako na kwa kweli umpe kijakazi wako uzao wa kiume, mimi nitamtoa kwa Yehova siku zote za maisha yake, wala wembe hautapita juu ya kichwa chake.”+ 12  Na ikatukia kwamba, alipokuwa akisali kwa muda mrefu+ mbele za Yehova, Eli alikuwa anakitazama kinywa chake. 13  Lakini Hana alikuwa akisema moyoni mwake;+ midomo yake tu ndiyo ilikuwa ikitetemeka, na sauti yake haikusikika. Lakini Eli alimdhania kuwa amelewa.+ 14  Kwa hiyo Eli akamwambia: “Utaendelea kujiendesha kama mlevi mpaka wakati gani?+ Iondolee mbali divai yako.” 15  Ndipo Hana akajibu na kusema: “Hapana, bwana wangu! Mimi ni mwanamke aliyekazwa sana rohoni; nami sijanywa divai wala kileo, bali ninamwaga nafsi yangu mbele za Yehova.+ 16  Usimdhanie kijakazi wako kuwa mwanamke asiyefaa kitu,+ kwa maana ni kutokana na wingi wa mahangaiko yangu na usumbufu wangu kwamba nimesema mpaka sasa.”+ 17  Ndipo Eli akajibu na kusema: “Nenda kwa amani,+ naye Mungu wa Israeli akupe ombi lako ambalo umemwomba.”+ 18  Naye akasema: “Mjakazi wako na apate kibali machoni pako.”+ Ndipo mwanamke huyo akaenda zake, akala chakula,+ na uso wake haukuonyesha tena kuhangaika.+ 19  Ndipo wakaamka asubuhi na mapema na kusujudu mbele za Yehova, baadaye wakarudi, wakaja nyumbani kwao huko Rama.+ Basi Elkana akalala+ na Hana mke wake, na Yehova akaanza kumkumbuka.+ 20  Kwa hiyo ikawa mwishoni mwa mwaka kwamba Hana akachukua mimba, akamzaa mwana, akamwita jina+ lake Samweli, kwa maana alisema, “Nimemwomba kutoka kwa Yehova.”+ 21  Baada ya muda yule mtu, Elkana, akapanda pamoja na nyumba yake yote kwenda kumtolea Yehova dhabihu+ ya kila mwaka na toleo lake la nadhiri.+ 22  Lakini Hana hakupanda,+ kwa maana alikuwa amemwambia mume wake: “Mara mvulana huyu atakapoachishwa kunyonya,+ nitampeleka, naye ataonekana mbele za Yehova na kukaa huko mpaka wakati usio na kipimo.”+ 23  Ndipo Elkana mume+ wake akamwambia: “Fanya inavyoonekana vema machoni pako.+ Kaa nyumbani mpaka utakapomwachisha kunyonya. Ila tu Yehova na alitimize neno lake.”+ Basi mwanamke huyo akakaa nyumbani, akaendelea kumnyonyesha mwana wake mpaka alipomwachisha kunyonya.+ 24  Kwa hiyo mara tu alipomwachisha kunyonya, akapanda pamoja naye, pamoja na ng’ombe-dume wa miaka mitatu na efa moja ya unga na mtungi mkubwa wa divai,+ naye akaingia ndani ya nyumba ya Yehova katika Shilo.+ Na huyo mvulana alikuwa pamoja naye. 25  Kisha wakamchinja yule ng’ombe na kumleta yule mvulana kwa Eli.+ 26  Ndipo akasema: “Nakuomba radhi, bwana wangu! Kama inavyoishi nafsi+ yako, bwana wangu, mimi ndiye yule mwanamke aliyekuwa amesimama pamoja nawe mahali hapa ili kusali kwa Yehova.+ 27  Ilikuwa kuhusu mvulana huyu kwamba nilisali ili Yehova anipe ombi+ langu nililomwomba.+ 28  Na mimi nimemwazima Yehova+ mvulana huyu. Siku zote atakazokuwapo, yeye ni mtu aliyeombwa kwa ajili ya Yehova.” Naye Elkana akainama hapo mbele za Yehova.+

Maelezo ya Chini