1 Samweli 10:1-27

10  Ndipo Samweli akachukua chupa+ ya mafuta na kuyamimina juu ya kichwa chake, akambusu+ na kusema: “Je, si kwa sababu Yehova amekutia mafuta uwe kiongozi+ juu ya urithi wake?+  Utakapoondoka kwangu leo hakika utakuta watu wawili karibu na kaburi la Raheli+ katika eneo la Benyamini katika Selsa, nao watakuambia, ‘Wale punda-jike ambao ulienda kutafuta wamepatikana, lakini sasa baba yako ameacha habari za wale punda-jike+ naye anawahangaikia ninyi, akisema: “Nitafanya nini kwa ajili ya mwanangu?”’+  Nawe utapita kutoka hapo na kusonga mbele zaidi, uje mpaka kwenye ule mti mkubwa wa Tabori, na hapo wanaume watatu watakutana nawe, wakipanda kwenda kwa Mungu wa kweli katika Betheli,+ mmoja akiwa amebeba wana-mbuzi+ watatu na mwingine akiwa amebeba mikate mitatu ya mviringo+ na mwingine akiwa amebeba mtungi mkubwa wa divai.+  Na watauliza habari za hali yako+ na kukupa mikate miwili, nawe uikubali kutoka mkononi mwao.  Ni baada ya hapo kwamba utakuja kwenye kilima cha Mungu wa kweli,+ palipo na kambi ya kijeshi+ ya Wafilisti. Na itakuwa kwamba wakati utakapokuja hapo kwenye jiji, utakutana na kikundi cha manabii+ wakishuka kutoka mahali pa juu,+ na mbele yao kukiwa na kinanda+ na tari+ na filimbi+ na kinubi,+ huku wakisema kama manabii.  Na roho+ ya Yehova hakika itaanza kutenda kazi juu yako, kisha utasema kama nabii+ pamoja nao, nawe utabadilishwa uwe mtu mwingine.  Na itakuwa kwamba ishara+ hizo zitakapokuja juu yako, jifanyie lile ambalo mkono wako unaweza,+ kwa sababu Mungu wa kweli yupo pamoja nawe.+  Nawe ushuke mbele yangu kwenda Gilgali;+ na tazama! ninashuka kuja kwako ili nitoe dhabihu za kuteketezwa, ili nitoe dhabihu za ushirika.+ Uendelee kungojea siku saba+ mpaka nitakapokujia, nami hakika nitakujulisha yale unayopaswa kufanya.”  Na ikawa kwamba mara tu alipogeuza bega lake aende zake kutoka kwa Samweli, Mungu akaanza kuubadili moyo wake uwe mwingine;+ na ishara+ hizo zote zikatimia siku hiyo. 10  Basi wakatoka hapo wakaenda kwenye kilima, na tazama, kulikuwa na kikundi cha manabii kikija kumpokea; ndipo mara moja roho ya Mungu ikaanza kutenda kazi juu yake,+ naye akaanza kusema kama nabii+ katikati yao. 11  Na ikawa kwamba wakati watu wote waliokuwa wakimjua hapo zamani walipomwona, tazama! alikuwa akitoa unabii pamoja na manabii. Basi watu wakaambiana: “Ni nini hili lililompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo kati ya manabii?”+ 12  Ndipo mtu mmoja kutoka hapo akajibu na kusema: “Lakini baba yao ni nani?” Ndiyo sababu kumekuwa na neno la kimethali:+ “Je, Sauli pia yumo kati ya manabii?” 13  Mwishowe akamaliza kusema kama nabii, akaja mahali pa juu. 14  Baadaye ndugu ya baba ya Sauli akamwambia yeye na mtumishi wake: “Mlienda wapi?” Naye akasema: “Kuwatafuta wale punda-jike,+ nasi tukaendelea kwenda ili tuone, lakini hawakuwapo. Basi tukaenda kwa Samweli.” 15  Kisha ndugu ya baba ya Sauli akasema: “Tafadhali niambieni, Samweli aliwaambia nini?” 16  Sauli naye akamwambia ndugu ya baba yake: “Alituambia kwa uhakika kwamba wale punda-jike walikuwa wamepatikana.” Lakini yeye hakumwambia lile jambo la ufalme, ambalo Samweli alikuwa amesema.+ 17  Na Samweli akawaita watu pamoja waje mbele za Yehova kule Mispa+ 18  na kuwaambia wana wa Israeli: “Yehova, Mungu wa Israeli amesema hivi,+ ‘Mimi ndiye niliyewatoa Israeli kutoka Misri nami nikawakomboa ninyi kutoka mkono wa Misri+ na kutoka mkono wa falme zote zilizokuwa zikiwakandamiza ninyi.+ 19  Lakini ninyi—leo mmemkataa Mungu+ wenu ambaye alikuwa mwokozi wenu kutoka katika maovu yenu yote na taabu zenu, nanyi mkasema: “Hapana, bali uweke mfalme juu yetu.” Basi sasa simameni mbele za Yehova kulingana na makabila+ yenu na kulingana na maelfu yenu.’” 20  Basi Samweli akafanya makabila yote ya Israeli yakaribie,+ nalo kabila la Benyamini likachaguliwa.+ 21  Kisha akafanya kabila la Benyamini likaribie kulingana na familia zao, ndipo familia ya Wamatri ikachaguliwa.+ Mwishowe Sauli mwana wa Kishi akachaguliwa.+ Nao wakamtafuta, lakini hakupatikana. 22  Kwa hiyo wakamuuliza+ tena Yehova: “Je, mtu huyo amekwisha kuja hapa?” Ndipo Yehova akasema: “Tazama, amejificha+ kati ya mizigo.” 23  Basi wakakimbia na kumchukua kutoka hapo. Aliposimama katikati ya watu, alikuwa mrefu kuliko watu wengine wote kuanzia mabega yake na kwenda juu.+ 24  Ndipo Samweli akawaambia watu wote: “Je, mmemwona yule ambaye Yehova amemchagua,+ kwamba hakuna yeyote kama yeye kati ya watu wote?” Nao watu wote wakaanza kupiga kelele na kusema: “Mfalme na aishi!”+ 25  Kwa hiyo Samweli akasema na watu kuhusu fungu ambalo ni haki ya ufalme+ na kuandika hayo katika kitabu na kukiweka mbele za Yehova. Kisha Samweli akawaacha watu wote waende zao, kila mmoja nyumbani kwake. 26  Bali Sauli akaenda nyumbani kwake kule Gibea,+ na wanaume mashujaa ambao Mungu alikuwa amegusa mioyo yao wakaenda pamoja naye.+ 27  Lakini watu wasiofaa kitu+ wakasema: “Huyu atatuokoa vipi?”+ Basi wakamdharau,+ wala hawakumletea zawadi yoyote.+ Lakini yeye akaendelea kuwa kama mtu asiyeweza kusema.+

Maelezo ya Chini