1 Samweli 15:1-35

15  Ndipo Samweli akamwambia Sauli: “Yehova alinituma mimi nikutie mafuta+ uwe mfalme juu ya watu wake Israeli, basi sasa isikilize sauti ya maneno ya Yehova.+  Yehova wa majeshi amesema hivi,+ ‘Lazima nitoze hesabu+ yale ambayo Amaleki alimfanyia Israeli alipompinga njiani alipokuwa akipanda kutoka Misri.+  Sasa nenda, umpige Amaleki,+ umwangamize+ pamoja na vitu vyote alivyo navyo, usimhurumie, nawe uwaue,+ mwanamume na mwanamke, mtoto na mtoto anayenyonya,+ ng’ombe pamoja na kondoo, ngamia pamoja na punda.’”+  Basi Sauli akawaita watu na kuwahesabu katika Telaimu,+ watu mia mbili elfu wanaoenda kwa miguu na watu elfu kumi wa Yuda.+  Naye Sauli akaja mpaka jiji la Amaleki, akavizia kando ya bonde la mto.  Wakati huohuo, Sauli akawaambia Wakeni:+ “Nendeni, ondokeni,+ shukeni kutoka katikati ya Waamaleki, nisije nikawafagilia mbali ninyi pamoja nao. Ninyi mliwatendea fadhili zenye upendo wana wote wa Israeli+ walipokuwa wakipanda kutoka Misri.”+ Basi hao Wakeni wakaondoka katikati ya Amaleki.  Baada ya hilo Sauli akapiga Amaleki+ kutoka Havila+ mpaka Shuri,+ lililoko mbele ya Misri.  Naye akamkamata Agagi+ mfalme wa Amaleki akiwa hai, na watu wengine wote akawaangamiza kwa makali ya upanga.+  Lakini Sauli na watu wakamhurumia Agagi na wanyama bora zaidi wa kundi na mifugo+ na walio wanono na kondoo-dume na vyote vilivyokuwa bora, nao hawakutaka kuwaangamiza.+ Lakini vitu vyote vilivyokuwa vyenye kudharaulika na vyenye kukataliwa, wakaviangamiza. 10  Basi neno la Yehova likamjia Samweli, likisema: 11  “Ninajuta+ kwamba nimemfanya Sauli kuwa mfalme, kwa sababu amegeuka+ asinifuate mimi, naye hakutenda maneno yangu.”+ Nalo jambo hilo likawa lenye kumtaabisha Samweli,+ akaendelea kumlilia Yehova usiku kucha.+ 12  Kisha Samweli akaamka mapema ili akutane na Sauli asubuhi. Lakini Samweli akaletewa habari, kusema: “Sauli alikuja Karmeli,+ na tazama! alikuwa akijisimamishia mnara wa ukumbusho,+ kisha akageuka, akavuka na kushuka mpaka Gilgali.” 13  Mwishowe Samweli akamjia Sauli, naye Sauli akaanza kumwambia: “Umebarikiwa+ na Yehova. Nimelitimiza neno la Yehova.”+ 14  Lakini Samweli akasema: “Basi maana yake nini hii sauti ya kundi ninayoisikia masikioni mwangu, na sauti ya mifugo ninayoisikia?”+ 15  Naye Sauli akasema: “Wamewaleta kutoka kwa Waamaleki, kwa sababu watu+ waliwahurumia wanyama walio bora zaidi wa kundi na mifugo, kwa kusudi la kutoa dhabihu kwa Yehova, Mungu wako;+ lakini vitu vilivyobaki tumeviangamiza.” 16  Ndipo Samweli akamwambia Sauli: “Acha! Nami nitakuambia yale ambayo Yehova aliniambia usiku wa jana.”+ Basi akamwambia: “Sema!” 17  Na Samweli akaendelea kusema: “Je, haikuwa wakati ulipokuwa mdogo machoni pako mwenyewe+ kwamba ukawa kichwa cha makabila ya Israeli, na Yehova akakutia mafuta+ uwe mfalme juu ya Israeli? 18  Baadaye Yehova akakupa kazi na kusema, ‘Nenda, uwaangamize wale watenda-dhambi,+ Waamaleki, nawe upigane nao mpaka utakapokuwa umewaangamiza.’+ 19  Basi kwa nini hukuitii sauti ya Yehova, bali ukakimbilia nyara kwa pupa,+ ukafanya yaliyo mabaya machoni pa Yehova?”+ 20  Hata hivyo, Sauli akamwambia Samweli: “Lakini mimi nimeitii+ sauti ya Yehova kwa kuwa nilienda kufanya kazi ambayo Yehova alikuwa amenituma, nami nikamleta Agagi+ mfalme wa Amaleki, lakini Amaleki nimemwangamiza.+ 21  Nao watu+ wakachukua kutoka katika nyara kondoo na ng’ombe, walio bora zaidi kati yao kama kitu kilichotengwa kwa ajili ya kuangamizwa, ili wamtolee+ Yehova, Mungu wako dhabihu katika Gilgali.”+ 22  Naye Samweli akasema: “Je, Yehova hupendezwa sana na matoleo ya kuteketezwa+ na dhabihu kuliko kuitii sauti ya Yehova? Tazama! Kutii+ ni bora kuliko dhabihu,+ na kusikiliza kuliko mafuta+ ya kondoo-dume; 23  kwa maana uasi+ ni sawa na dhambi ya uaguzi,+ na kwenda kwa kimbelembele ni sawa na kutumia nguvu za uchawi na terafimu.+ Kwa kuwa umelikataa neno la Yehova,+ basi yeye pia amekukataa wewe usiwe mfalme.”+ 24  Ndipo Sauli akamwambia Samweli: “Nimetenda dhambi;+ kwa kuwa nimevunja agizo la Yehova na maneno yako, kwa sababu niliwaogopa watu+ na kwa hiyo nikaitii sauti yao. 25  Na sasa, tafadhali, isamehe+ dhambi yangu, na urudi pamoja nami ili nisujudu+ mbele za Yehova.” 26  Lakini Samweli akamwambia Sauli: “Sitarudi pamoja nawe, kwa kuwa umelikataa neno la Yehova, naye Yehova amekukataa wewe usiendelee kuwa mfalme juu ya Israeli.”+ 27  Naye Samweli alipokuwa akigeuka akikaribia kwenda, akaukamata haraka upindo wa koti lake lisilo na mikono, lakini likararuka.+ 28  Ndipo Samweli akamwambia: “Yehova ameurarua+ utawala wa kifalme wa Israeli kutoka kwako leo, naye hakika atampa mwenzako ambaye ni bora kuliko wewe.+ 29  Na zaidi ya hayo, Mtukufu wa Israeli+ hatasema uwongo,+ wala Yeye hataona majuto, kwa maana Yeye si mtu wa udongo hata aone majuto.”+ 30  Naye akasema: “Nimetenda dhambi. Tafadhali sasa, niheshimu+ mbele ya wanaume wazee wa watu wangu na mbele ya Israeli nawe urudi pamoja na mimi, nami nitamsujudia Yehova, Mungu wako.”+ 31  Basi Samweli akarudi nyuma ya Sauli, na Sauli akamsujudia Yehova. 32  Baada ya hayo Samweli akasema: “Mleteni Agagi mfalme wa Amaleki karibu nami.” Ndipo Agagi akaenda kwake kwa kusitasita, na Agagi akaanza kusema moyoni mwake: “Kwa kweli uchungu wa kifo umeondoka.” 33  Hata hivyo, Samweli akasema: “Kama vile upanga wako+ ulivyofanya wanawake kufiwa na watoto, vivyo hivyo mama+ yako atafiwa zaidi na watoto kati ya wanawake.”+ Kwa hiyo Samweli akamkata Agagi vipande-vipande mbele za Yehova katika Gilgali.+ 34  Basi Samweli akaenda zake huko Rama, naye Sauli akapanda kwenda nyumbani kwake katika Gibea+ la Sauli. 35  Na Samweli hakumwona Sauli tena mpaka siku ya kifo chake, kwa maana Samweli alikuwa akimwombolezea+ Sauli. Naye Yehova akajuta kwamba alikuwa amemfanya Sauli kuwa mfalme juu ya Israeli.+

Maelezo ya Chini