1 Samweli 7:1-17

7  Basi watu wa Kiriath-yearimu+ wakaja, nao wakalipandisha sanduku la Yehova na kuliingiza katika nyumba ya Abinadabu+ juu ya kilima, nao wakamtakasa Eleazari mwana wake ili alinde sanduku la Yehova.  Na ikawa kwamba tangu siku ambayo hilo Sanduku lilikaa katika Kiriath-yearimu, siku zikaendelea kuongezeka, nazo zikawa jumla ya miaka 20, na nyumba yote ya Israeli wakamwombolezea Yehova.+  Na Samweli akaiambia nyumba yote ya Israeli: “Ikiwa mnarudi kwa Yehova+ kwa mioyo yenu yote, ondoeni miungu ya kigeni iliyo katikati yenu+ na pia zile sanamu za Ashtorethi,+ nanyi mwelekeze mioyo yenu kwa Yehova bila kuyumba-yumba, mkamtumikie yeye peke yake,+ naye atawakomboa kutoka mkono wa Wafilisti.”+  Kwa hiyo wana wa Israeli wakaondoa Mabaali+ na sanamu za Ashtorethi,+ wakaanza kumtumikia Yehova peke yake.  Kisha Samweli akasema: “Kusanyeni Israeli+ wote katika Mispa,+ ili nisali+ kwa Yehova kwa ajili yenu.”  Basi wakakusanyika pamoja kule Mispa, nao wakachota maji na kuyamwaga mbele za Yehova na kufunga siku hiyo.+ Nao wakaanza kusema huko: “Tumemtendea dhambi Yehova.”+ Naye Samweli akawahukumu+ wana wa Israeli katika Mispa.  Na Wafilisti wakaja kusikia kwamba wana wa Israeli wamekusanyika Mispa, na wale wakuu wa muungano+ wa Wafilisti wakapanda juu ya Israeli. Wana wa Israeli waliposikia habari hizo, wakaanza kuogopa kwa sababu ya Wafilisti.+  Kwa hiyo wana wa Israeli wakamwambia Samweli: “Usikae kimya kwa ajili yetu ukose kumwomba Yehova Mungu wetu msaada,+ atukomboe kutoka mkono wa Wafilisti.”  Ndipo Samweli akachukua mwana-kondoo anayenyonya, akamtoa kwa Yehova kuwa toleo la kuteketezwa,+ toleo zima; na Samweli akaanza kumwomba Yehova msaada kwa ajili ya Israeli,+ naye Yehova akamjibu.+ 10  Na ikawa kwamba Samweli alipokuwa akitoa lile toleo la kuteketezwa, Wafilisti wakasonga karibu ili kupigana na Israeli. Na huko Yehova akafanya kuwe na mngurumo wa sauti kubwa+ siku hiyo juu ya Wafilisti, ili awavuruge;+ nao wakashindwa mbele ya Israeli.+ 11  Ndipo watu wa Israeli wakafanya mashambulizi kutoka Mispa na kuwafuatilia Wafilisti, wakaendelea kuwapiga mpaka upande wa kusini wa Beth-kari. 12  Kisha Samweli akachukua jiwe+ na kulisimamisha kati ya Mispa na Yeshana, akaliita jina Ebenezeri. Basi akasema: “Yehova ametusaidia mpaka sasa.”+ 13  Kwa hiyo Wafilisti wakatiishwa, wala hawakuingia tena katika eneo la Israeli;+ na mkono wa Yehova ukaendelea kuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samweli.+ 14  Na yale majiji ambayo Wafilisti walikuwa wameyachukua kutoka kwa Israeli yakaendelea kurudi kwa Israeli kutoka Ekroni mpaka Gathi, na Israeli wakayakomboa maeneo ya majiji hayo kutoka mkono wa Wafilisti. Na kukawa na amani kati ya Israeli na Waamori.+ 15  Na Samweli akaendelea kuhukumu Israeli siku zote za maisha yake.+ 16  Naye akasafiri mwaka baada ya mwaka na kufanya mzunguko wa Betheli+ na Gilgali+ na Mispa+ na kuhukumu Israeli+ katika sehemu hizo zote. 17  Lakini alikuwa akirudi Rama,+ kwa sababu nyumba yake ilikuwa huko, naye akahukumu Israeli huko. Naye akamjengea Yehova madhabahu huko.+

Maelezo ya Chini