1 Samweli 8:1-22

8  Na ikawa kwamba mara Samweli alipokuwa amezeeka, akawaweka+ wanawe kuwa waamuzi wa Israeli.  Basi jina la mwana wake mzaliwa wa kwanza lilikuwa Yoeli,+ na jina la wa pili Abiya;+ walikuwa wakihukumu katika Beer-sheba.  Na wanawe hawakutembea katika njia zake,+ bali walikuwa na mwelekeo wa kufuata faida isiyo ya haki+ na wakawa wakikubali rushwa+ na kupotosha hukumu.+  Baada ya muda wanaume wazee wote wa Israeli+ wakakusanyika pamoja na kumjia Samweli katika Rama  na kumwambia: “Tazama! Wewe mwenyewe umezeeka, lakini wana wako hawakutembea katika njia zako. Basi sasa tuchagulie mfalme+ wa kutuhukumu sisi kama mataifa mengine yote.”  Lakini jambo hilo lilikuwa baya machoni pa Samweli kwa vile walikuwa wamesema: “Tupe mfalme atuhukumu,” na Samweli akaanza kusali kwa Yehova.+  Ndipo Yehova akamwambia Samweli:+ “Sikiliza sauti ya watu kuhusu mambo yote wanayokuambia;+ kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi nisiwe mfalme+ juu yao.  Kulingana na matendo yao yote ambayo wametenda tangu siku nilipowatoa kutoka Misri+ mpaka leo hii kwa kuwa walizidi kuniacha+ na kuitumikia miungu mingine,+ hivyo ndivyo wanavyokutendea wewe pia.  Basi sasa sikiliza sauti yao. Ila tu, unapaswa kuwaonya kwa uzito, nawe ni lazima uwaambie kile ambacho ni haki ya mfalme atakayetawala juu yao.”+ 10  Basi Samweli akawaambia wale watu waliokuwa wakimwomba awape mfalme maneno yote ya Yehova. 11  Naye akasema: “Hili ndilo litakalokuwa fungu ambalo ni haki+ ya mfalme atakayetawala juu yenu: Atawachukua wana wenu+ na kuwaweka kama wanawe katika magari+ yake na kati ya wapanda-farasi+ wake, na baadhi yao watakimbia mbele ya magari+ yake; 12  na kujichagulia wakuu wawe juu ya watu 1,000+ na wakuu wawe juu ya watu 50,+ na baadhi yao wamlimie+ na kuvuna mavuno+ yake na kutengeneza silaha zake za vita+ na vyombo vya magari yake.+ 13  Naye atachukua binti zenu wawe wachanganyaji wa marhamu na wapishi na waokaji.+ 14  Na mashamba yenu na mizabibu+ yenu na mizeituni+ yenu, iliyo bora zaidi, atachukua na kuwapa watumishi wake. 15  Na kutoka nafaka ya mashamba yenu na mazao ya mashamba yenu ya mizabibu atachukua sehemu ya kumi,+ naye atawapa maofisa+ wake wa makao ya mfalme na watumishi wake. 16  Atachukua watumishi wenu wanaume na wajakazi wenu na mifugo yenu iliyo bora zaidi, na punda wenu, naye atawatumia kwa kazi yake.+ 17  Atachukua sehemu ya kumi kutoka makundi+ yenu, nanyi mtakuwa watumishi wake. 18  Nanyi mtalia siku hiyo kwa sababu ya mfalme wenu,+ ambaye mlijichagulia wenyewe, lakini Yehova hatawajibu siku hiyo.”+ 19  Hata hivyo, watu wakakataa kuisikiliza sauti ya Samweli+ na kusema: “Hapana, bali mfalme atakuwa juu yetu. 20  Na sisi pia, lazima tuwe kama mataifa mengine yote,+ na mfalme wetu lazima atuhukumu na kwenda mbele yetu na kupigana vita vyetu.” 21  Naye Samweli akasikiliza maneno yote ya watu hao; kisha akayasema masikioni mwa Yehova.+ 22  Naye Yehova akamwambia Samweli: “Sikiliza sauti yao, nawe ufanye mfalme awatawale.”+ Basi Samweli akawaambia watu wa Israeli: “Kila mmoja aende kwenye jiji lake.”

Maelezo ya Chini