Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Mwihangane, ivyo muriko murarondera ntibishobora kuboneka.

Tubasavye ko mwohera ahanditse ngo INTANGO, canke muje kuri ivyo vyatanzwe aho hepfo.

Inyigisho zo muri Bibiliya

Ibiganiro biri muri iki gice birerekana igituma wokwizigira Bibiliya, ukuntu woyungukirako n’ukuntu ari ngirakamaro vy’ukuri.

Ibihari

Raba ibiheruka gushirwako be n’ibihari.

Amakuru

Amakuru ya vuba be n’amakuru y’ivy’imanza yerekeye Ivyabona vya Yehova bo kw’isi yose.

Ivyerekeye Ivyabona vya Yehova

Numenye vyinshi ku bitwerekeye. Numenye aho dusengera, ukuntu wodutora be n’ukuntu wosaba kwigishwa Bibiliya ku buntu.