Apocalipsis 7:1-17

  • Tawa ángeles jarkʼashanku tawantin sinchʼi wayrasta (1-3)

  • 144.000 sellasqas (4-8)

  • May chhika runas yuraj jatuchaj ropasniyoj (9-17)

7  Chantá rikorqani tawa angelesta jallpʼaj tawantin kʼuchusninpi* sayashajta. Chay angelesqa jallpʼaj tawa wayrasninta jarkʼasharqanku ama ima wayrapis jallpʼa pataman wayramunanpaj, nitaj mar qocha pataman, nitaj ima sachʼa patamanpis.  Waj angelta rikullarqanitaj inti llojsimuynejmanta wicharimushajta, kausaj Diospa sellon aparisqata. Chay angeltaj jatunmanta qhaparerqa chay tawa angelesta, pikunamanchus atiy qosqa karqa jallpʼata, mar qochatawan nanaykuchinankupaj chaykunata.  Nerqataj: “Amaraj imanaychejchu jallpʼata, nitaj mar qochata, nitaj sachʼastapis, Diosninchejpa kamachisninta frentesninkupi+ sellanaykukama”,+ nispa.  Uyarerqanitaj mashkhachus sellasqa kasqankuta, chay sellasqa kajkunaqa 144.000 karqanku+ israelitaspa tukuynin ayllusninkumanta:*+  Judá ayllumanta 12.000 sellasqas,Rubén ayllumanta 12.000,Gad ayllumanta 12.000,  Aser ayllumanta 12.000,Neftalí ayllumanta 12.000,Manasés+ ayllumanta 12.000,  Simeón ayllumanta 12.000,Leví ayllumanta 12.000,Isacar ayllumanta 12.000,  Zabulón ayllumanta 12.000,José ayllumanta 12.000,Benjamín ayllumantapis 12.000 sellasqas.  Chantá rikorqani may chhika runasta, mana yupay atinata, tukuy nacionesmanta, tukuy ayllusmanta, tukuy laya* runasmanta, tukuy parlaykunamantawan.+ Paykunaqa sayasharqanku kamachina tiyanaj ñaupaqenpi, Corderoj* ñaupaqenpipis, yuraj jatun ropasniyoj,+ makisninkupi palmera ramas japʼirisqa.+ 10  Paykunaqa sinchʼita qhaparisharqanku: “Salvacionqa Diosninchejmanta jamun, pichus kamachina tiyanapi tiyasqa kashan+ chaymanta, Corderomantawan”,+ nispa. 11  Tukuynin angelestaj sayasharqanku kamachina tiyanaj muyuyninpi, ancianospa muyuyninpi,+ tawa querubinespa* muyuyninpiwan, chantá qonqoriykukuspa pampakama kʼumuykukorqanku kamachina tiyanaj ñaupaqenpi, Diostataj yupaycharqanku. 12  Nerqankutaj: “Amén.* Diosninchejpaj kachun yupaychasqa kay, jatunchasqa kay, yachay, agradecekuy, jatunpaj qhawasqa kay, atiy, kallpapis wiñaypaj wiñaynintinpaj.+ Amén”, nispa. 13  Chay ancianosmanta ujnintaj tapuwarqa: “Kay yuraj jatun ropasniyoj,+ ¿pikunataj kanku? ¿Maymantataj jamunku?”, nispa. 14  Noqataj chay ratopacha kuticherqani: “Señorníy, chaytaqa qan yachanki”, nispa. Paytaj niwarqa: “Kaykunaqa manchay ñakʼariymanta*+ llojsimojkuna kanku, jatun ropasninkutataj Corderoj yawarninpi tʼajsaspa yurajyacherqanku.+ 15  Chayrayku paykunaqa Diospa kamachina tiyananpa ñaupaqenpi kashanku, tuta pʼunchaytaj templonpi sirvishanku. Kamachina tiyanapi tiyasqa kajtaj+ toldonta* aysarenqa paykunaj patankuman.*+ 16  Manaña ujtawan yarqhachikonqankuchu, nitaj chʼakichikonqankuchu, nitaj intipis, nitaj ima qʼoñipis paykunata ñakʼarichenqachu.+ 17  Paykunataqa kamachina tiyanaj chaupinpi kaj Cordero+ michenqa,+ kausay yaku juturismantaj pusanqa.+ Diostaj tukuy waqayta ñawisninkumanta pichanqa”.+

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “esquinasninpi”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Cordero nispaqa parlashan uj watayojmanta chayri aswan uñitamanta.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Glosariopi amén nisqata leeriy.
Chayri “manchay llakiymanta”.
Chayri “carpanta”.
Chayri “tiyasqa kajtaj paykunata jarkʼakonqa”.