Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

MATERIAŁ DODATKOWY

Prawda o Ojcu, Synu i duchu świętym

Prawda o Ojcu, Synu i duchu świętym

JAK twierdzą zwolennicy nauki o Trójcy, w Bogu są trzy osoby — Ojciec, Syn i Duch Święty. Żadna z nich nie miała początku, wszystkie są wszechmocne i pod każdym względem sobie równe. Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem, a mimo to jest tylko jeden Bóg.

Ludzie wierzący w Trójcę często przyznają, że nie potrafią wyjaśnić tego dogmatu. Mogą jednak uważać go za naukę biblijną. Co ciekawe, w Biblii nie ma słowa „Trójca”. Ale czy jest w niej chociażby potwierdzenie takiej koncepcji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się wersetowi, który rzecznicy Trójcy nieraz przytaczają na poparcie swych poglądów.

„BOGIEM BYŁO SŁOWO”

W Ewangelii według Jana 1:1 czytamy: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (Biblia Tysiąclecia). Dalej w tym samym rozdziale apostoł Jan wyraźnie wykazał, że wspomnianym „Słowem” jest Jezus (Jana 1:14). Ponieważ Słowo nazwano Bogiem, niektórzy dochodzą do wniosku, że Syn i Ojciec tworzą jednego Boga.

Musimy pamiętać, że ta część Biblii pierwotnie została spisana po grecku. Dopiero później przetłumaczono ją na inne języki. Ale w omawianym wersecie wielu tłumaczy nie użyło zwrotu „Bogiem było Słowo”. Dlaczego? Jako znawcy biblijnej greki, doszli do wniosku, że należy oddać ten fragment inaczej. Jak? Oto przykłady: „Logos [Słowo] był boski” (A New Translation of the Bible). „Słowo było bogiem” (The New Testament in an Improved Version). „Słowo było u Boga i miało tę samą naturę” (The Translator’s New Testament). Zgodnie z tymi przekładami Słowo nie jest Bogiem Wszechmocnym. * Zostało nazwane „bogiem” ze względu na swą wysoką pozycję wśród stworzeń Jehowy. W tym kontekście „bóg” znaczy po prostu „ktoś potężny”.

ZDOBĄDŹ WIĘCEJ INFORMACJI

Większość ludzi nie zna biblijnej greki. Jak więc się przekonać, co naprawdę miał na myśli apostoł Jan? Rozważmy pewien przykład: Nauczyciel omówił jakieś zagadnienie, lecz uczniowie różnie zrozumieli jego wyjaśnienia. Co mogą zrobić? Mogą go poprosić o dalsze informacje. Gdy poznają dodatkowe szczegóły, lepiej pojmą całą sprawę. Jeśli zatem chcemy zrozumieć werset z Ewangelii według Jana 1:1, możemy spróbować dowiedzieć się z tej księgi biblijnej czegoś więcej. Uzupełnienie wiadomości na ten temat pomoże nam wyciągnąć właściwe wnioski.

Zwróćmy uwagę, co Jan oznajmił dalej w rozdziale 1, wersecie 18: „Żaden człowiek nigdy nie widział Boga [Wszechmocnego]”. Ale Jezusa, Syna, ludzie przecież mogli zobaczyć, gdyż apostoł napisał: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę” (Jana 1:14, BT). Czy w takim razie Syn mógł stanowić część Boga Wszechmocnego? Jan wspomniał też, że Słowo było „Boga”. Jak ktoś przebywający u innej osoby może jednocześnie być tą osobą? Poza tym w myśl rozdziału 17, wersetu 3 Jezus wskazał na wyraźną różnicę między sobą a swym Ojcem niebiańskim. Nazwał Go „jedynym prawdziwym Bogiem”. A Jan pod koniec swojej relacji tak podsumował wspaniałe dokonania Jezusa: „Te zostały zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym” (Jana 20:31). Jak widać, przedstawił Jezusa jako Syna Bożego, nie Boga. Te dodatkowe informacje zawarte w całej Ewangelii według Jana pokazują, jak należy rozumieć wypowiedź z rozdziału 1, wersetu 1. Jezus, „Słowo”, jest „bogiem” w tym sensie, że zajmuje wysoką pozycję. Nie można go jednak utożsamiać z Bogiem Wszechmocnym.

POSZUKAJ POTWIERDZENIA

Wróćmy do przykładu nauczyciela i uczniów. Wyobraźmy sobie, że niektórzy nawet po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień wciąż czują się zdezorientowani. Co mogliby zrobić? Mogliby zwrócić się do innego nauczyciela i poprosić o jeszcze więcej szczegółów. Jeśli potwierdzi się to, co mówił pierwszy wykładowca, większość uczniów wyzbędzie się wątpliwości. Podobnie jeśli w dalszym ciągu nie jesteśmy pewni, jak rozumieć wypowiedź Jana, możemy zobaczyć, co na temat Jezusa i Boga Wszechmocnego podają inni pisarze biblijni. Na przykład Mateusz, pisząc o końcu teraźniejszego systemu rzeczy, przytoczył słowa Jezusa: „O dniu owym i godzinie nie wie nikt — ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko sam Ojciec” (Mateusza 24:36). Jak to dowodzi, że Jezus nie jest Bogiem Wszechmocnym?

Jezus wyznał, że Ojciec wie więcej od Syna. A przecież gdyby Jezus był częścią Boga Wszechmocnego, znałby te same fakty, co Ojciec. Tak więc Syn i Ojciec nie mogą być sobie równi. Ale niektórzy twierdzą: „Jezus miał dwie natury. Tutaj wypowiada się jako człowiek”. Gdyby nawet tak było, to co z duchem świętym? Jeśli jest częścią Boga Wszechmocnego, to dlaczego Jezus nie wspomniał, że duch wie wszystko, co wie Ojciec?

W miarę studiowania Pisma Świętego poznasz znacznie więcej wersetów biblijnych, które mają związek z tym tematem. Znajdziesz w nich potwierdzenie prawdy o Ojcu, Synu i duchu świętym (Psalm 90:2; Dzieje 7:55; Kolosan 1:15).

^ ak. 7 Szersze omówienie wersetu z Jana 1:1 można znaleźć w artykule „Czy Słowo był ‚Bogiem’, czy ‚bogiem’?” w Strażnicy z 1 listopada 2008 (wydawnictwo Świadków Jehowy).