Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY

Religia, która cieszy się uznaniem Boga

Religia, która cieszy się uznaniem Boga
  • Czy wszystkie religie podobają się Bogu?

  • Jak rozpoznać religię prawdziwą?

  • Kto dziś czci Boga we właściwy sposób?

1. Jaki pożytek przynosi oddawanie czci Bogu we właściwy sposób?

JEHOWA BÓG czule się o nas troszczy i pragnie, byśmy korzystali z Jego życzliwego przewodnictwa. Jeśli czcimy Go we właściwy sposób, to zaznajemy szczęścia i unikamy w życiu wielu problemów. Poza tym cieszymy się Jego błogosławieństwem i możemy liczyć na Jego wsparcie (Izajasza 48:17). Na świecie istnieje setki religii, które twierdzą, że uczą prawdy o Bogu. Mimo to różnie wyjaśniają, kim On jest i czego od nas oczekuje.

2. Jak rozpoznać właściwą formę wielbienia Jehowy i jaki przykład pomaga to zrozumieć?

2 Jak więc się dowiedzieć, na czym polega właściwy sposób wielbienia Jehowy? Nie musisz zgłębiać i porównywać ze sobą nauk wszystkich religii. Powinieneś natomiast dokładnie zbadać, czego Biblia uczy o religii prawdziwej. Oto przykład: W wielu krajach jest dużo podrobionych pieniędzy. Gdybyś miał za zadanie je wychwycić, jak byś się do tego zabrał? Czy usiłowałbyś zapamiętać każdy rodzaj fałszerstwa? Nie. Znacznie lepiej byłoby skupić się na wyglądzie prawdziwych pieniędzy. Gdybyś już je dobrze znał, umiałbyś odróżniać oryginały od falsyfikatów. Podobnie gdy już dobrze znamy religię prawdziwą, umiemy ją odróżnić od religii fałszywych.

3. Co zgodnie z wypowiedzią Jezusa musimy robić, jeśli chcemy cieszyć się uznaniem Bożym?

3 To bardzo ważne, żeby czcić Jehowę tak, jak On sobie tego życzy. Wielu uważa, że Bogu podobają się wszystkie religie, ale Biblia uczy czego innego. Nie wystarczy też twierdzić, że się jest chrześcijaninem. Jezus oznajmił: „Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach”. Aby więc cieszyć się uznaniem Boga, musimy się dowiedzieć, czego On od nas wymaga, a potem to robić. Tych, którzy nie spełniają woli Bożej, Jezus nazwał „czynicielami bezprawia” (Mateusza 7:21-23). Religia fałszywa, podobnie jak podrobione pieniądze, nie ma żadnej wartości. Co gorsza, jest nawet szkodliwa.

4. O jakich symbolicznych drogach mówił Jezus i dokąd każda z nich prowadzi?

4 Przed każdym człowiekiem na ziemi Jehowa otwiera możliwość życia wiecznego w rajskich warunkach. Chcąc z tego skorzystać, musimy czcić Boga w należyty sposób i już teraz żyć tak, by Mu się podobać. Niestety, mnóstwo ludzi nie zamierza tego czynić. Właśnie dlatego Jezus powiedział: „Wchodźcie przez ciasną bramę; gdyż szeroka i przestronna jest droga prowadząca do zagłady i wielu jest tych, którzy nią wchodzą, natomiast ciasna jest brama i wąska droga prowadząca do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mateusza 7:13, 14). Religia prawdziwa to droga do życia wiecznego, natomiast fałszywa to droga do zagłady. Ponieważ jednak Jehowa nie chce, by ktokolwiek z ludzi zginął, daje wszystkim możliwość zdobywania o Nim wiedzy (2 Piotra 3:9). Jak zatem widać, rozpoznanie religii prawdziwej to dla nas kwestia życia i śmierci.

JAK ROZPOZNAĆ RELIGIĘ PRAWDZIWĄ

5. Po czym można rozpoznać wyznawców religii prawdziwej?

5 Jak znaleźć ‛drogę do życia’? Jezus wyjaśnił, że religia prawdziwa wywiera silny wpływ na życie tych, którzy ją wyznają. „Rozpoznacie ich po ich owocach” — powiedział. „Każde drzewo dobre wydaje owoc wyborny” (Mateusza 7:16, 17). Innymi słowy, prawdziwi słudzy Boży mieli być rozpoznawani po właściwych wierzeniach i uczynkach. Chociaż są niedoskonali i popełniają błędy, jako grupa dokładają wszelkich starań, by wykonywać wolę Boga. Rozważmy teraz sześć ich cech charakterystycznych.

6, 7. Jak słudzy Boży zapatrują się na Biblię i jaki przykład dał pod tym względem Jezus?

6 Wyznawcy religii prawdziwej opierają swe wierzenia na Biblii. W niej samej czytamy: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła” (2 Tymoteusza 3:16, 17). Apostoł Paweł napisał do współchrześcijan: „Gdy przyjęliście słowo Boże, któreście od nas słyszeli, przyjęliście je nie jako słowo ludzi, lecz — jak jest naprawdę — jako słowo Boga” (1 Tesaloniczan 2:13). A zatem nauki i działalność religii prawdziwej nie mają źródła w ludzkich poglądach czy tradycjach, ale w natchnionym Słowie Bożym, w Biblii.

7 Dobry przykład pod tym względem dał Jezus Chrystus. W modlitwie do niebiańskiego Ojca powiedział: „Twoje słowo jest prawdą” (Jana 17:17). Wierzył w Słowo Boże i nie uczył niczego, co by było z nim sprzeczne. Często mawiał: „Jest napisane”, a potem przytaczał jakiś werset (Mateusza 4:4, 7, 10). Podobnie dzisiejsi słudzy Boży nie szerzą własnych poglądów. Uznają Biblię za Słowo Boże i mocno trzymają się jej jako podstawy swych wierzeń.

8. Z czym się wiąże oddawanie czci Jehowie?

8 Prawdziwy lud Boży wielbi wyłącznie Jehowę i otwarcie mówi o Jego imieniu. Jezus rzekł: „Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę” (Mateusza 4:10). Tak więc słudzy Boży oddają cześć jedynie Jehowie. W zakres tego wchodzi zapoznawanie ludzi z Jego imieniem i przymiotami. W Psalmie 83:18 czytamy: „Ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią”. Wzorem pomagania bliźnim w poznaniu Boga stał się Jezus. W modlitwie powiedział: „Ujawniłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata” (Jana 17:6). Dzisiejsi prawdziwi czciciele Boga tak samo uczą drugich o Jego imieniu, zamysłach i przymiotach.

9, 10. Jak prawdziwi chrześcijanie okazują sobie nawzajem miłość?

9 Słudzy Boży darzą się nawzajem szczerą, niesamolubną miłością. Jezus oświadczył: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość” (Jana 13:35). Z tego właśnie byli znani pierwsi chrześcijanie. Taka miłość, oparta na zasadach biblijnych, przełamuje bariery rasowe, społeczne i narodowościowe — sprawia, że słudzy Boga stają się sobie bardzo bliscy i tworzą zjednoczoną społeczność braterską (Kolosan 3:14). Wyznawcy religii fałszywych nie są złączeni takimi więzami. Jak wiadomo, zabijają jeden drugiego w konfliktach na tle narodowościowym czy etnicznym. Natomiast prawdziwi chrześcijanie nie podnoszą broni przeciw swym duchowym braciom ani przeciw nikomu innemu. W Biblii czytamy: „Dzieci Boga i dzieci Diabła uwidaczniają się w ten sposób: Nikt, kto nie trwa w prawości, nie pochodzi od Boga — ani ten, kto nie miłuje swego brata. (...) Powinniśmy jedni drugich miłować; nie jak Kain, który pochodził od niegodziwca i zabił swego brata” (1 Jana 3:10-12; 4:20, 21).

10 Oczywiście kto szczerze miłuje, ten nie tylko nie zabija. Prawdziwi chrześcijanie bezinteresownie poświęcają czas, siły i środki, żeby sobie nawzajem pomagać i dodawać otuchy (Hebrajczyków 10:24, 25). Wspierają się w ciężkich chwilach i postępują wobec innych uczciwie. Stosują się w życiu do biblijnej rady, by ‛wszystkim wyświadczać dobro’ (Galatów 6:10).

11. Dlaczego to takie ważne, by wierzyć, że Bóg wybawi ludzkość za pośrednictwem Jezusa?

11 Prawdziwi chrześcijanie wierzą, że Bóg wybawi ludzkość za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Biblia podaje: „W nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni” (Dzieje 4:12). Jak się dowiedzieliśmy z 5 rozdziału tego podręcznika, Jezus oddał życie, by złożyć za ludzi okup (Mateusza 20:28). Poza tym jest wyznaczonym przez Boga Królem w niebiańskim Królestwie, które ma panować nad całą ziemią. Jeśli chcemy żyć wiecznie, to musimy zgodnie z poleceniem Boga być posłuszni Jezusowi i trzymać się jego nauk. Właśnie dlatego Biblia mówi: „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto jest nieposłuszny Synowi, nie ujrzy życia” (Jana 3:36).

12. Co to znaczy nie być częścią tego świata?

12 Czciciele prawdziwego Boga nie są częścią tego świata. Kiedy Jezus był sądzony przez rzymskiego namiestnika Piłata, oświadczył: „Moje królestwo nie jest częścią tego świata” (Jana 18:36). Prawdziwi naśladowcy Jezusa są poddanymi jego niebiańskiego Królestwa, dlatego bez względu na to, w jakim kraju mieszkają, zachowują ścisłą neutralność w sprawach politycznych. Nie wtrącają się w żadne konflikty tego świata. Nie oznacza to oczywiście, że przeszkadzają innym wstępować do partii, ubiegać się o funkcje polityczne czy głosować w wyborach. Warto przy tym zauważyć, że chociaż są neutralni, postępują zgodnie z prawem. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże nakazuje im, żeby byli podporządkowani świeckim „władzom zwierzchnim” (Rzymian 13:1). Jeśli jednak zachodzi sprzeczność między tym, czego wymaga Bóg, a tym, czego wymaga jakiś system polityczny, słudzy Boży naśladują apostołów, którzy oznajmili: „Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom” (Dzieje 5:29; Marka 12:17).

13. Jak prawdziwi naśladowcy Jezusa zapatrują się na Królestwo Boże i co w związku z tym czynią?

13 Prawdziwi chrześcijanie rozgłaszają, że jedyną nadzieją dla ludzkości jest Królestwo Boże. Jezus zapowiedział: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Jego prawdziwi naśladowcy zachęcają bliźnich, by rozwiązania problemów oczekiwali nie od świeckich rządów, ale od Królestwa Bożego, które jest jedyną nadzieją dla ludzkości (Psalm 146:3). To o ten doskonały rząd Jezus uczył się modlić: „Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10). Według Pisma Świętego Królestwo to „zmiażdży (...) wszystkie owe [istniejące dziś] królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44).

14. Która religia twoim zdaniem spełnia wszystkie wymagania stawiane religii prawdziwej?

14 Mając w pamięci powyższe cechy religii prawdziwej, zastanów się: Która religia opiera wszystkie swe wierzenia na Biblii i otwarcie mówi o imieniu Jehowy? Która okazuje miłość opartą na zasadach biblijnych, wierzy w Jezusa, nie jest częścią świata, a ponadto rozgłasza wieść o Królestwie Bożym jako jedynej nadziei dla ludzkości? Która spośród tak wielu religii na ziemi odpowiada tym wszystkim wymaganiom? Fakty niezbicie dowodzą, że warunki te spełniają Świadkowie Jehowy (Izajasza 43:10-12).

JAK POSTĄPISZ?

15. Czego Bóg wymaga oprócz wiary w Jego istnienie?

15 Chcąc zyskać upodobanie Boga, nie wystarczy po prostu w Niego wierzyć. Przecież w Biblii czytamy, że nawet demony wierzą w istnienie Boga (Jakuba 2:19). Ale oczywiście nie wykonują Jego woli, toteż nie cieszą się Jego uznaniem. Aby więc podobać się Bogu, musimy nie tylko wierzyć, że On istnieje, lecz także spełniać Jego wolę. Musimy również zerwać z religią fałszywą i przylgnąć do prawdziwej.

16. Jak należy się zapatrywać na uczestniczenie w fałszywym kulcie?

16 O tym, że należy zupełnie odciąć się od fałszywego kultu, pisał apostoł Paweł. Wezwał on: „‚Wyjdźcie spośród nich i się oddzielcie — mówi Jehowa — i przestańcie dotykać tego, co nieczyste’; ‚a ja was przyjmę’” (2 Koryntian 6:17; Izajasza 52:11). Tak więc prawdziwi chrześcijanie stronią od wszystkiego, co ma związek z religią fałszywą.

17, 18. Czym jest Babilon Wielki i dlaczego trzeba go jak najszybciej opuścić?

17 Biblia wskazuje, że wszelkie formy religii fałszywej wchodzą w skład „Babilonu Wielkiego” (Objawienie 17:5). * Nazwa ta przywodzi na pamięć starożytne miasto Babilon, w którym po potopie pojawiła się religia fałszywa. Sporo rozpowszechnionych dziś fałszywych nauk i praktyk religijnych pochodzi właśnie z tego miasta. Jego mieszkańcy czcili na przykład triady, czyli trójce bóstw. Obecnie dogmat o Trójcy jest podstawową nauką wielu religii. Tymczasem Biblia wyraźnie mówi, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg, Jehowa, a Jezus Chrystus jest Jego Synem (Jana 17:3). Babilończycy wierzyli także, że człowiek ma duszę nieśmiertelną, która żyje po śmierci ciała i może gdzieś cierpieć męki. Dzisiaj o duszy nieśmiertelnej, mogącej znosić męczarnie w ognistym piekle, uczy większość religii.

18 Babilon Wielki to rzeczywiście ogólnoświatowe imperium religii fałszywej, skoro religia starożytnego Babilonu rozprzestrzeniła się na całej ziemi. Zgodnie z zapowiedzią Bożą całe to imperium czeka nagła zagłada (Objawienie 18:8). Czy rozumiesz więc, dlaczego koniecznie powinieneś zerwać wszelkie związki z religią fałszywą? Jehowa Bóg chce, byś ‛z niej wyszedł’, i to jak najszybciej, póki jeszcze jest czas (Objawienie 18:4).

Służąc Jehowie z Jego ludem, zyskasz znacznie więcej, niż być może przyjdzie ci stracić

19. Jaki pożytek odniesiesz ze służenia Jehowie?

19 Gdy przestaniesz praktykować religię fałszywą, niektórzy mogą się od ciebie odsunąć. Ale służąc Jehowie z Jego ludem, zyskasz znacznie więcej, niż być może przyjdzie ci stracić. Podobnie jak pierwsi uczniowie Jezusa, którzy ‛opuścili wszystko’, by iść jego śladami, będziesz miał mnóstwo duchowych braci i sióstr. Staniesz się członkiem wielkiej ogólnoświatowej rodziny — rodziny złożonej z milionów prawdziwych chrześcijan, którzy otoczą cię szczerą miłością. Będziesz się też cieszył cudowną nadzieją na życie wieczne ‛w nadchodzącym systemie rzeczy’ (Marka 10:28-30). Niewykluczone, że ci, którzy zerwą z tobą kontakty z powodu twych przekonań, po jakimś czasie zbadają nauki biblijne i również zaczną czcić Jehowę.

20. Jaka przyszłość czeka wyznawców religii prawdziwej?

20 Biblia uczy, że wkrótce Jehowa usunie ten zły system rzeczy i zastąpi go nowym sprawiedliwym światem, poddanym władzy Królestwa Bożego (2 Piotra 3:9, 13). Cóż to będą za wspaniałe czasy! Pozostanie tylko jedna religia — jeden właściwy sposób oddawania czci Bogu. Czyż mądrość nie nakazuje zrobić wszystkiego, by już teraz związać się z prawdziwymi chwalcami Jehowy?

^ ak. 17 Nazwa „Babilon Wielki” odnosi się do ogólnoświatowego imperium religii fałszywej. Szersze wyjaśnienie tej sprawy można znaleźć w „Materiale dodatkowym: Czym jest ‚Babilon Wielki’?”.