Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

MATERIAŁ DODATKOWY

Jezus Chrystus — obiecany Mesjasz

Jezus Chrystus — obiecany Mesjasz

JEHOWA BÓG, chcąc pomóc ludziom rozpoznać Mesjasza, pobudził wielu proroków biblijnych, żeby zapowiedzieli różne wydarzenia związane z narodzinami, służbą i śmiercią obiecanego Wybawcy. Wszystkie te proroctwa spełniły się na Jezusie Chrystusie. Są zdumiewająco dokładne i szczegółowe. Na dowód tego rozważmy kilka proroctw dotyczących narodzin i dzieciństwa Mesjasza.

Prorok Izajasz zapowiedział, że Mesjasz będzie potomkiem króla Dawida (Izajasza 9:7). Jezus rzeczywiście pochodził z tego rodu (Mateusza 1:1, 6-17).

Micheasz, inny prorok Boży, przepowiedział, że dziecko, które ostatecznie zostanie władcą, urodzi się w „Betlejem Efrata” (Micheasza 5:2). W okresie, gdy Jezus przyszedł na świat, w Izraelu istniały dwie miejscowości o nazwie Betlejem. Jedna leżała w pobliżu Nazaretu na północy kraju, a druga niedaleko Jerozolimy w Judei. Właśnie to drugie Betlejem wcześniej nazywało się Efrata. I właśnie tam urodził się Jezus! (Mateusza 2:1).

W myśl jeszcze innego proroctwa Syn Boży miał być ‛wezwany z Egiptu’. Jezus w dzieciństwie został zabrany do tego kraju. Wrócił stamtąd po śmierci Heroda, spełniając w ten sposób wspomniane proroctwo (Ozeasza 11:1; Mateusza 2:15).

Tabela „Proroctwa dotyczące Mesjasza” pod nagłówkiem „Proroctwo” zawiera wersety, które zapowiadały rozmaite szczegóły z życia Mesjasza. Warto porównać je z wersetami z rubryki „Spełnienie”. Wzmocni to naszą wiarę w prawdomówność Słowa Bożego.

W trakcie analizowania wersetów pamiętajmy, że proroctwa te zostały zanotowane setki lat przed narodzinami Jezusa. On sam rzekł: „Musi się spełnić wszystko, co o mnie napisano w Prawie Mojżeszowym i u Proroków, i w Psalmach” (Łukasza 24:44). Możesz we własnej Biblii sprawdzić, że faktycznie wszystko spełniło się co do joty!