Przejdź do zawartości

Objaśnienia wersetów biblijnych

Odkryj prawdziwe znaczenie znanych biblijnych wersetów i sformułowań. Poznaj też ich kontekst. Odsyłacze i wyjaśnienia podane w przypisach pomogą ci pogłębić zrozumienie tekstu.

Rodzaju 1:1 — „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”

Jakie dwie ważne prawdy przedstawiono w tym początkowym fragmencie Biblii?

Wyjścia 20:12 — „Szanuj ojca i matkę”

Dodając do tego nakazu obietnicę, Bóg podał dodatkowy powód, żeby go przestrzegać.

Jozuego 1:9 — „Bądź mocny i mężny”

Dzięki czemu będziesz odważny i silny, nawet w najtrudniejszych sytuacjach?

Psalm 23:4 — „Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci”

Jak osoby służące Bogu zaznają Jego troskliwej opieki nawet w najmroczniejszych momentach swojego życia?

Przysłów 3:5, 6 — „Nie polegaj na swoim rozsądku”

Jak możesz pokazać, że ufasz Bogu bardziej niż sobie?

Izajasza 40:31 — „Ci, którzy pokładają nadzieję w Jehowie, odzyskają siły”

Dlaczego Biblia przyrównuje osobę, która otrzymała siłę od Boga, do szybującego orła?

Izajasza 41:10 — „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą”

Jehowa używa trzech zwrotów, żeby zapewnić swoich lojalnych sług, że będzie ich wspierać.

Izajasza 42:8 — „Ja jestem PANEM”

Jakie imię wybrał dla siebie Bóg?

Jeremiasza 29:11 — „Znam plany, które mam względem was”

Czy Bóg ma konkretny plan dla każdego z nas?

Micheasza 6:8 — ‛Pokornie chodź z Bogiem’

W tym wersecie w trzech sformułowaniach ujęto, jakie Bóg ma wobec nas wymagania.

Mateusza 6:33 — „Szukajcie najpierw Królestwa Boga”

Czy Jezus miał na myśli, że chrześcijanie nie muszą zarabiać na życie?

Mateusza 6:34 — „Nie martwcie się o jutro”

Jezusowi nie chodziło o to, że nie powinniśmy mieć planów na przyszłość.

Mateusza 11:28-30 — „Przyjdźcie do Mnie (...). Ja dam wam wytchnienie”

Czy Jezus obiecywał natychmiastowe uwolnienie od ucisku i niesprawiedliwości?

Marka 1:15 — „Bliskie jest królestwo Boże”

Czy Jezus miał na myśli, że Królestwo już zaczęło panować?

Jana 1:1 — „Na początku było Słowo”

W tym wersecie podano informacje o życiu Jezusa Chrystusa, zanim przyszedł on na ziemię jako człowiek.

Jana 3:16 — „Tak bowiem Bóg umiłował świat”

Jak Bóg Jehowa pokazał, że kocha każdego z nas i chce, żebyśmy żyli wiecznie?

Jana 14:6 — „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”

Dlaczego ktoś, kto chce oddawać cześć Jehowie, musi rozumieć i uznawać ważną rolę Jezusa?

Jana 16:33 — „Jam zwyciężył świat”

Jak słowa Jezusa upewniają jego naśladowców, że będą w stanie robić to, co podoba się Bogu?

Rzymian 5:8 — „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”

Ludzie mają skłonność, żeby myśleć i postępować w sposób niezgodny ze sprawiedliwymi zasadami Boga. Jak więc możemy nawiązać dobre relacje z Bogiem i mieć nadzieję na lepszą przyszłość?

Rzymian 10:13 — ‛Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego’

Bóg daje wszystkim ludziom możliwość uzyskania wybawienia i życia wiecznego niezależnie od ich narodowości, rasy czy pozycji społecznej.

Rzymian 15:13 — „Niechaj Bóg nadziei napełni was przez wiarę wszelką radością i pokojem”

Jak radość i pokój wiążą się z nadzieją i duchem świętym?

Filipian 4:6, 7 — „O nic się już nie martwcie”

Jakie formy modlitwy mogą pomóc sługom Boga przeżywającym trudności zachować spokój wewnętrzny?

Filipian 4:13 — „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”

Co apostoł Paweł miał na myśli, pisząc, że ma siłę „do wszystkiego”?

2 Tymoteusza 1:7 — „Nie dał nam Bóg ducha bojaźni”

Jak Bóg może nam pomóc pokonać strach i odważnie robić to, co właściwe?

Hebrajczyków 11:1 — „Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy”

Jak silna jest prawdziwa wiara i dlaczego jest ważna?