Przejdź do zawartości

Objaśnienia wersetów biblijnych

Odkryj prawdziwe znaczenie znanych biblijnych wersetów i sformułowań. Poznaj też ich kontekst. Odsyłacze i wyjaśnienia podane w przypisach pomogą ci pogłębić zrozumienie tekstu.

Rodzaju 1:1 — „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”

Jakie dwie ważne prawdy przedstawiono w tym początkowym fragmencie Biblii?

Wyjścia 20:12 — „Szanuj ojca i matkę”

Dodając do tego nakazu obietnicę, Bóg podał dodatkowy powód, żeby go przestrzegać.

Liczb 6:24-26 — „Niech cię Pan błogosławi i strzeże”

Jakie jest pochodzenie Aaronowego błogosławieństwa?

Jozuego 1:9 — „Bądź mocny i mężny”

Dzięki czemu będziesz odważny i silny, nawet w najtrudniejszych sytuacjach?

Psalm 23:4 — „Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci”

Jak osoby służące Bogu zaznają Jego troskliwej opieki nawet w najmroczniejszych momentach swojego życia?

Psalm 37:4 — „Raduj się w Panu”

Jak ten psalm pomaga nam zdobyć mądrość i stać się osobami, które podobają się Bogu?

Przysłów 3:5, 6 — „Nie polegaj na swoim rozsądku”

Jak możesz pokazać, że ufasz Bogu bardziej niż sobie?

Przysłów 16:3 — „Powierzaj Panu wszystko, co czynisz”

Z jakich dwóch powodów ludzie powinni prosić Boga o wskazówki przy podejmowaniu decyzji?

Przysłów 17:17 — „Przyjaciel kocha w każdym czasie”

To przysłowie pięknie definiuje, kim jest prawdziwy przyjaciel.

Przysłów 22:6 — „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść”

Czym jest ‛droga, jaką powinno iść dziecko’? Czy ta droga jest inna dla każdej osoby?

Kaznodziei 3:11 — „Prawdziwy Bóg pięknie uczynił każdą rzecz w odpowiednim czasie”

Piękne dzieła Boga obejmują nie tylko to, co stworzył. Jaki wpływ ma to na ciebie?

Izajasza 26:3 — „Jego usposobienie jest trwałe, zapewnisz więc pokój”

Czy to możliwe, żeby cieszyć się doskonałym pokojem? W jakim sensie usposobienie może być „trwałe”?

Izajasza 40:31 — „Ci, którzy pokładają nadzieję w Jehowie, odzyskają siły”

Dlaczego Biblia przyrównuje osobę, która otrzymała siłę od Boga, do szybującego orła?

Izajasza 41:10 — „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą”

Jehowa używa trzech zwrotów, żeby zapewnić swoich lojalnych sług, że będzie ich wspierać.

Izajasza 42:8 — „Ja jestem PANEM”

Jakie imię wybrał dla siebie Bóg?

Jeremiasza 11:11 — „Ja przywiodę na nich złe”

Czy Bóg sprowadził zło na swój lud czy jedynie do tego dopuścił?

Jeremiasza 29:11 — „Znam plany, które mam względem was”

Czy Bóg ma konkretny plan dla każdego z nas?

Jeremiasza 33:3 — „Wzywaj Mnie, a Ja ci odpowiem”

Bóg obiecał, że wyjawi „wielkie i niepojęte rzeczy” tym, którzy przyjmą to zaproszenie. O jakie rzeczy chodzi? Czy ta obietnica jest nadal aktualna?

Micheasza 6:8 — ‛Pokornie chodź z Bogiem’

W tym wersecie w trzech sformułowaniach ujęto, jakie Bóg ma wobec nas wymagania.

Mateusza 6:33 — „Szukajcie najpierw Królestwa Boga”

Czy Jezus miał na myśli, że chrześcijanie nie muszą zarabiać na życie?

Mateusza 6:34 — „Nie martwcie się o jutro”

Jezusowi nie chodziło o to, że nie powinniśmy mieć planów na przyszłość.

Mateusza 11:28-30 — „Przyjdźcie do Mnie (...). Ja dam wam wytchnienie”

Czy Jezus obiecywał natychmiastowe uwolnienie od ucisku i niesprawiedliwości?

Marka 1:15 — „Bliskie jest królestwo Boże”

Czy Jezus miał na myśli, że Królestwo już zaczęło panować?

Marka 11:24 — „Jeśli o coś prosicie w modlitwie, wierzcie, żeście już wszystko otrzymali”

Jak rada Jezusa dotycząca wiary i modlitwy może nam pomóc pokonywać różne wyzwania?

Łukasza 1:37 — „Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa”

Nic nie powstrzyma wszechmocnego Boga przed spełnieniem swoich obietnic. Co to oznacza dla ciebie?

Łukasza 2:14 — „Na ziemi pokój ludziom, których Bóg sobie upodobał”

Jakie znaczenie mają te słowa dla współczesnych ludzi?

Jana 1:1 — „Na początku było Słowo”

W tym wersecie podano informacje o życiu Jezusa Chrystusa, zanim przyszedł on na ziemię jako człowiek.

Jana 3:16 — „Tak bowiem Bóg umiłował świat”

Jak Bóg Jehowa pokazał, że kocha każdego z nas i chce, żebyśmy żyli wiecznie?

Jana 14:6 — „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”

Dlaczego ktoś, kto chce oddawać cześć Jehowie, musi rozumieć i uznawać ważną rolę Jezusa?

Jana 14:27 — „Pokój zostawiam wam”

Czym był pokój, który Jezus zostawił czy też dał apostołom? Jak my możemy go uzyskać?

Jana 15:13 — „Nikt nie ma większej miłości od tej”

Jak naśladowcy Jezusa mogą przejawiać taką miłość jak on?

Jana 16:33 — „Jam zwyciężył świat”

Jak słowa Jezusa upewniają jego naśladowców, że będą w stanie robić to, co podoba się Bogu?

Dzieje 1:8 — „Otrzymacie moc”

Jaką pomoc Jezus obiecał swoim naśladowcom i co dzięki niej mieli robić?

Rzymian 5:8 — „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”

Ludzie mają skłonność, żeby myśleć i postępować w sposób niezgodny ze sprawiedliwymi zasadami Boga. Jak więc możemy nawiązać dobre relacje z Bogiem i mieć nadzieję na lepszą przyszłość?

Rzymian 6:23​— „Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne”

Żaden grzeszny człowiek nie może sobie zapracować na wybawienie, ale możemy skorzystać z daru życia wiecznego, który daje Bóg. W jaki sposób?

Rzymian 10:13 — ‛Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego’

Bóg daje wszystkim ludziom możliwość uzyskania wybawienia i życia wiecznego niezależnie od ich narodowości, rasy czy pozycji społecznej.

Rzymian 12:12 — „Radujcie się nadzieją. Wytrwale znoście ucisk. Stale się módlcie”

Jak chrześcijanie mogą okazywać wierność pomimo prześladowań i innych problemów?

Rzymian 15:13 — „Niechaj Bóg nadziei napełni was przez wiarę wszelką radością i pokojem”

Jak radość i pokój wiążą się z nadzieją i duchem świętym?

1 Koryntian 10:13 — „Bóg jest wierny”

Jak wierność Boga nam pomaga, kiedy stykamy się z pokusą?

2 Koryntian 12:9 — „Wystarczy ci mojej łaski”

Jakie korzyści Paweł odnosił z niezasłużonej życzliwości Boga? Jakie my możemy odnieść?

Galatów 6:9 — „Czyniąc dobrze, nie zniechęcajmy się”

Na co mogą liczyć chrześcijanie, którzy wytrwale czynią dobro?

Filipian 4:6, 7 — „O nic się już nie martwcie”

Jakie formy modlitwy mogą pomóc sługom Boga przeżywającym trudności zachować spokój wewnętrzny?

Filipian 4:8 — „Stale myślcie o tym, co jest zgodne z prawdą”

O czym chrześcijanie powinni ‛stale myśleć’?

Filipian 4:13 — „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”

Co apostoł Paweł miał na myśli, pisząc, że ma siłę „do wszystkiego”?

Kolosan 3:23 — „Cokolwiek czynicie, wkładajcie w to całe serce”

Dlaczego można powiedzieć, że podejście chrześcijan do pracy ma wpływ na ich więź z Bogiem?

2 Tymoteusza 1:7 — „Nie dał nam Bóg ducha bojaźni”

Jak Bóg może nam pomóc pokonać strach i odważnie robić to, co właściwe?

Hebrajczyków 4:12 — „Słowo Boże jest żywe i skuteczne”

Czy pozwalasz, żeby słowo Boże działało w twoim życiu? Co ono o tobie wyjawia?

Hebrajczyków 11:1 — „Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy”

Jak silna jest prawdziwa wiara i dlaczego jest ważna?

1 Piotra 5:6, 7 — „Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga (...). Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego”

Co to znaczy „przerzucić” na Boga swoje troski? Dlaczego może nam to przynieść ulgę?

Objawienie 21:1 — „Nowe niebo i nowa ziemia”

Jakie wskazówki zawiera Biblia, jeśli chodzi o znaczenie tego wersetu?

Objawienie 21:4 — „I otrze wszelką łzę z oczu ich”

Ten werset opisuje wspaniałą nadzieję na przyszłość.