Przejdź do zawartości

OBJAŚNIENIA WERSETÓW BIBLIJNYCH

Psalm 23:4 — „Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci”

Psalm 23:4 — „Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci”

 „Gdy chodzę doliną głębokiego cienia, nie boję się niczego złego, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij pasterski i twoja laska sprawiają, że czuję się bezpiecznie” (Psalm 23:4, Przekład Nowego Świata).

 „Lecz choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pasterski są mi pocieszeniem” (Psalm 23:4, Biblia ekumeniczna).

Znaczenie Psalmu 23:4 a

 Bóg troszczy się o tych, którzy oddają Mu cześć, nawet kiedy przeżywają problemy. W wersecie tym troskę Boga przyrównano do opieki pasterza nad owcami b, a problemy do „doliny głębokiego cienia” albo „doliny cienia śmierci”. W trudnych chwilach słudzy Boży nie czują się samotni i opuszczeni. Przeciwnie, czują się bezpiecznie, tak jakby Bóg był tuż obok nich.

 W czasach biblijnych pasterz używał kija lub pałki do obrony swoich owiec przed drapieżnikami. Nosił też ze sobą laskę — zazwyczaj długi zakrzywiony na końcu pręt — żeby kierować owcami i odciągać je od zagrożenia. Podobnie Jehowa Bóg jest troskliwym Pasterzem, który chroni i prowadzi swoich sług. Nawet w najmroczniejszych momentach ich życia Jehowa pomaga im na różne sposoby.

Kontekst Psalmu 23:4

 Psalm 23 napisał Dawid, który w młodości był pasterzem, a później został królem starożytnego Izraela (1 Samuela 17:34, 35; 2 Samuela 7:8). Psalm ten rozpoczyna się od przedstawienia Jehowy jako Pasterza, który dba o swoje owce. Jehowa prowadzi, karmi i pokrzepia swoich sług (Psalm 23:1-3).

 W Psalmie 23:4, zwracając uwagę na ochronę Boga, Dawid najpierw mówi o Nim w trzeciej osobie, a potem przechodzi na drugą. Ta subtelna zmiana podkreśla, jak bliska relacja łączyła go z Jehową. Dawid zdawał sobie sprawę, że Bóg się o niego troszczy i wie o wszystkich jego próbach. Dlatego ‛nie bał się niczego złego’.

 W kolejnym fragmencie tego Psalmu, w wersecie 56, obraz się zmienia — Jehowa jest przedstawiony jako hojny gospodarz, a Dawid jako Jego wyjątkowy gość. Wrogowie Dawida są bezsilni, nie powstrzymają Boga od udzielenia mu wsparcia. Na koniec tego Psalmu Dawid wyraża przekonanie, że Bóg będzie okazywał mu dobroć i miłość przez resztę jego życia.

 Obrazy słowne użyte w Psalmie 23 opisują troskliwą opiekę, jaką Bóg cały czas otacza swoich sług (1 Piotra 2:25).

a W niektórych przekładach jest to Psalm 22. W sumie jest 150 psalmów, ale w niektórych Bibliach są one numerowane według hebrajskiego tekstu masoreckiego, a w innych według greckiej Septuaginty (czyli przekładu Pism Hebrajskich, ukończonego w II wieku p.n.e.).

b Bóg, który ma na imię Jehowa, często jest przedstawiany w Biblii jako czuły Pasterz. A czciciele Jehowy, którzy polegają na Jego ochronie i pomocy, są przyrównywani do owiec (Psalm 100:3; Izajasza 40:10, 11; Jeremiasza 31:10; Ezechiela 34:11-16).