Informacje medyczne dla lekarzy

Fragmenty recenzowanych artykułów z renomowanych czasopism medycznych, w których przedstawiono dowody przemawiające za stosowaniem strategii klinicznych, pozwalających unikać transfuzji krwi alogenicznej w różnych sytuacjach medycznych i chirurgicznych.

Kontakt