Przejdź do zawartości

OBJAŚNIENIA WERSETÓW BIBLIJNYCH

Rodzaju 1:1 — „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rodzaju 1:1, Przekład Nowego Świata).

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (Rodzaju 1:1, Biblia warszawska).

Znaczenie Rodzaju 1:1

Te początkowe słowa Biblii przedstawiają dwie ważne prawdy. Po pierwsze, „niebo i ziemia”, czyli materialny wszechświat, miały początek. Po drugie, zostały one stworzone przez Boga (Objawienie 4:11).

Biblia nie informuje, jak dawno temu Bóg stworzył wszechświat, ani nie wyjaśnia, jak to zrobił. Ale tłumaczy, że użył przy tym swojej „niewyczerpanej energii i mocy budzącej lęk i podziw” (Izajasza 40:26).

Słowo „stworzył” jest tłumaczeniem hebrajskiego czasownika, którego używa się wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanej przez Boga *. W Biblii tylko Jehowę * Boga nazwano Stwórcą (Izajasza 42:5; 45:18).

Kontekst Rodzaju 1:1

Ten pierwszy werset Księgi Rodzaju rozpoczyna relację o stwarzaniu zapisaną w pierwszym i drugim rozdziale tej księgi. W Rodzaju 1:1 do 2:4 w prosty sposób wyjaśniono etapy stwarzania Ziemi i wszystkich żyjących na niej stworzeń, w tym pierwszych ludzi. W kolejnych wersetach Biblia zawiera bardziej szczegółowy opis stworzenia mężczyzny i kobiety (Rodzaju 2:7-25).

Księga Rodzaju podaje, że Bóg stwarzał przez sześć „dni”. Nie były to literalne dni trwające 24 godziny, ale okresy o niesprecyzowanej długości. Słowo „dzień” może się odnosić do okresu innego niż 24 godziny. Widać to chociażby w Rodzaju 2:4, gdzie słowo „dzień” zostało użyte jako synonim „czasu” i obejmuje całą sześciodniową działalność stwórczą Boga, jakby się wydarzyła w jednym „dniu”.

Błędne poglądy na temat Rodzaju 1:1

Błędny pogląd: Bóg stworzył wszechświat kilka tysięcy lat temu.

Fakt: Biblia nie wypowiada się o tym, kiedy wszechświat został stworzony. Stwierdzenie z Rodzaju 1:1 nie jest sprzeczne z obecnymi poglądami naukowców, że liczy on miliardy lat *.

Błędny pogląd: Rodzaju 1:1 wskazuje, że Bóg jest Trójcą, ponieważ hebrajskie słowo „Bóg” użyte w tym wersecie występuje w liczbie mnogiej.

Fakt: Tytułem „Bóg” tłumaczy się hebrajskie słowo ʼElohím, które występuje w liczbie mnogiej, żeby uwydatnić majestat i dostojeństwo, a nie liczbę osób (jest to tak zwana pluralis maiestatis — liczba mnoga użyta w znaczeniu liczby pojedynczej). Dzieło New Catholic Encyclopedia przyznaje, że liczba mnoga ʼElohím użyta w Rodzaju 1:1 „zawsze łączy się z czasownikiem w liczbie pojedynczej, co podkreśla — tak jak królewskie my — wspaniałość, a nie liczbę” (wydanie drugie, tom 6, strona 272).

Przeczytaj 1 rozdział Księgi Rodzaju i zapoznaj się z podanymi tam przypisami objaśniającymi oraz odsyłaczami.

^ ak. 5 W pewnym przekładzie na temat tego słowa napisano: „Podmiotem czynności wyrażanej hebrajskim czasownikiem bara’, czyli ‚stwarzać’, w stronie czynnej, nigdy nie jest człowiek. Oznacza on pracę wykonywaną wyłącznie przez Boga” (HCSB Study Bible, strona 7).

^ ak. 5 Jehowa to imię własne Boga (Psalm 83:18).

^ ak. 9 W odniesieniu do okresu wyrażonego hebrajskim pojęciem „na początku” dzieło The Expositor’s Bible Commentary podaje: „Termin ten nie precyzuje, jak długo trwał ten odcinek czasu” (edycja zrewidowana, tom I, strona 51).