Onlad karga

Onlad saray karga

Talaga Kasin Napaliket Tayoy Dios?

Talaga Kasin Napaliket Tayoy Dios?

Nayarin wala ray abasam ed Biblia nipaakar ed totoo ya balibali reputasyon da, tan imbagam ed sarilim, ‘Agko ra naalig!’ Ompan isipen mon, ‘Aliwa ak ya perpekto o matunong, tan lanang ak ya nalilingo.’

Si Job et toon ‘anggapoy pakabalawan tan matunong.’ (Job 1:1, Maung a Balita)

Diad Biblia, say matoor a lakin si Job et tinawag ya ‘anggapoy pakabalawan tan matunong.’ (Job 1:1, Maung a Balita) Tinawag si Lot ya “matunong a too.” (2 Pedro 2:8) Tan abitlan si David et gagawaen toy “matunong” ed pakanengneng na Dios. (1 Arari 14:8) Balet, no nengnengen tayoy bilay na sarayan karakter na Biblia, naimano tayo ya (1) alingo met ira, (2) dakel so naaralan tayod alimbawa ra, tan (3) sarag na agperpekton totoo ya napaliket so Dios.

ALINGO IRA

Say Dios et “inliktar toy matunong a Lot, ya agonigon a maong lapud makapabaing a kabibilay na saray totoon mananumlang na ganggan.”—2 Pedro 2:7.

Si Job et akaeksperiensya na nantutumbokan ya trahedya ya singa agto met kanepegan. Kanian aliway inisip to. Nankonklusyon ya anggapoy pibabali na Dios no mansiansian matoor odino andi. (Job 9:20-22) Segseguradoy Job ya sikatoy matunong, kanian parad arum, singa to ibabagan mas matunong ni nen say Dios.Job 32:1, 2; 35:1, 2.

Si Lot et nan-alangan a manggaway malinew tan simplin desisyon. Nanaburidoan ton maong so graben imoralidad na totood Sodoma tan Gomorra, ya anggad “sayan matunong a too et manlilikna na irap” lapud kagagawa ra. (2 Pedro 2:8) Impaamta na Dios ya deralen to irayan mauge-uges a syudad tan inikdan toy pamilya nen Lot na pankanawnawan makaliktar. Anganko et iisipen mon si Lot so makaunan onalis ta naiirapan la. Balet, diad satan a kritikal ya oras, sikatoy nampaleen. Saramay anghel ya imbakin mangiliktar ed sikato tan ed pamilya to et binembenan da lay lima ra pian nipaway irad syudad tan makaliktar.Genesis 19:15, 16.

“Tinumbok [nen David so Dios] ed simoon a puso to, pian gawaen to lambengat so matunong ed imaton” na Dios.—1 Arari 14:8.

Aminsan, si David et agto akontrol so sarili to tan akagaway imoral ed asawa na arum a laki. Makapabigla ta lapud sasalien ton iyamot itan, impapatey nen David so laki. (2 Samuel, kapitulo 11) Ibabaga na Biblia ya “akapasanok ed Jehova” so ginawa nen David.2 Samuel 11:27.

Si Job, Lot, tan David et alingo, say arum ed saratan a lingo et seryoso. Balet, nanengneng tayo dia ya interon puso ya labay dan panlingkoran tan unorey Dios. Labay dan ipanengneng ya magbabawi ra tan labay dan umaney kagagawa ra. Kanian, pinaboran ira na Dios, tan tinukoy ira na Biblia ya matoor a lalaki.

ANTOY NAARALAN TAYO?

Lapud aliwa tayon perpekto, talagan nalingo tayo. (Roma 3:23) Balet, no nalingo tayo, kaukolan tayon ipanengneng ya magbabawi tayo insan gawaey anggaay nayarian tayon ipetek itan.

Panon ya impetek di Job, Lot, tan David so lingo ra? Maptek so puso nen Job. Nen akipalinewan so Dios ed sikato, inuman toy lingon kanonotan to tan binabawi toy imbaga to. (Job 42:6) Say panmoria nen Lot ed imoral a kagagawa na totood Sodoma tan Gomorra et talagan miparad saray estandarte na Dios. Say problema et say inkamapaleen tod saman ya agawa. Balet imbatikan to lanlamang iratan ya inukom a syudad tan akaliktar ed panangukom na Dios. Sikatoy matulok ta agto anggan nilingaw so nanlapuan to. Anggano akagawa na seryoson kasalanan si David diad agto impangunor ed ganggan na Dios, impanengneng to ya talagan manlapud puso so pagbabawi to tan kinmerew na panangasi ed Dios.Salmo 51.

Lapud makatunongan so Dios ed iilaloan tod saray totoon aliwan perpekto, pinaboran to irayan lalaki. Say Dios “kabat to so inkagawa tayo; sikato nanodnonotan to a sapok itayo.” (Salmo 103:14) Kanian, lapud amta na Dios ya agtayo napaliisay nalingo, antoy iilaloan tod sikatayo?

Say Dios “kabat to so inkagawa tayo; sikato nanodnonotan to a sapok itayo.”—Salmo 103:14

PANON A NAPALIKET NA ALIWAN PERPEKTON TOTOO SO DIOS?

Diad samay simbawa nen David ed anak ton si Solomon, naamtaan tayo no panon tayon napaliket so Dios. “Sika, Solomon ya anak ko, amtaen mo so Dios na amam, tan manlingkor ka ed sikato ed ayadyari a puso.” (1 Awaran 28:9) Anto tay ayadyarin puso? Atan imay puso ya inaro toy Dios tan determinadon magmaliw ya malikas ed no antoy linawa tan panlabayan na Dios. Aliwa itan ya perpekto, balet pipilaleken na satan a matulok a puso ya panlingkoray Dios tan mabulos a paipetek. Lapud panangaro tan pilalek ya pangunor ed Dios, tinawag si Job ya toon “anggapoy pakabalawan,” si Lot ya “matunong,” tan si David ya “gawaen to lambengat so matunong ed imaton” na Dios. Anggano wala ray agawaan dan lingo, apaliket da nin siansiay Dios.

Say ayadyarin puso et malikas ed no antoy linawa na Dios, tan napapakiwas lapud labalabay toy matulok a manlingkor ed Dios

Kanian no wala ray makapuy ya naisip tayo ya agtayo komon labay ya isipen, odino no wala ray nibaga tayon makapabaing, o agawaan tayon makapuy manaya, komon ta apabiskeg itayo na sarayan alimbawan apantongtongan tayo. Amta na Dios ya anggan antoy gawaen tayo et agtayo magmaliw ya perpekto diad sayan panaon. Balet, iilaloan ton aroen tayo tan pansagpotan tayon tuloken. No talagan ayadyari puso tayo ed saya, seguradon napaliket tayo so Dios.