Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | NABILAY LAMET IRAY INATEY—POSIBLE KASI?

Kasin Walay Ilalo na Saray Inatey?

Kasin Walay Ilalo na Saray Inatey?

Kasin nabilay lamet ira?

EBAT NA BIBLIA: “Onsabi so oras a saray amin a walad pakanodnonotan iran lubok et narengel day boses [nen Jesus] tan ompaway ira.”Juan 5:28, 29.

Imbaga dia nen Jesus so nagawad arapen, ya diad uley na Panarian to et naupot so karga na Lubok. “Abigla ak nen una-unaan kon abasay Juan 5:28, 29,” so kuan nen Fernando ya abitlad gapo. “Awalaan ak na ilalo, tan positibo lay iisipen kod arapen.”

Iilaloan na matoor ya lakin si Job nensaman ya no ompatey, sikatoy bilayen lanlamang na Dios. Intepet to: “No say sakey a too ompatey, ombilay ta lamet?” Insan matalek ya inmebat: “Amin iray agew na pibabakal ko [legan a walad Lubok] alagden ko, angga ed say kabulos ko onsabi. Ontawag ka, et onebat ak ed sika.”Job 14:14, 15.

Say inkioli nen Lazaro et mangiter ed sikatayo na ilalod arapen

Dati lan amta nen Marta, ya atsi nen Lazaro, a walay kioli. Nen inatey si Lazaro, imbaga nen Jesus ed sikato: “Say agim et onoli.” Inmebat si Marta: “Amtak a sikatoy onoli diad kaunoran ya agew.” Insan inkuan nen Jesus ed sikato: “Siak so kioli tan say bilay. Samay mangipapanengneng na pananisia ed siak, anggano sikatoy ompatey et ombilay lamet.” (Juan 11:23-25) Insan binilay ya tampol nen Jesus si Lazaro! Satan ya makapaliket a salaysay et alimbawa labat na mas baleg ya nagawad arapen. Isip mo pa no onoli la ray inaatey ed interon mundo!

Wala ra kasi onolid bilay ed tawen?

EBAT NA BIBLIA: Ipapanengneng na Biblia ya midumaan so imbilay nen Jesus ed saramay waloran akasulat ed Biblia. Saramay walora et nanayam lamet diad dalin. Balet nabasa tayo diad samay inkioli nen Jesus: ‘Si Jesu-Kristo et linma ed tawen tan wala la natan ed nikawanan na Dios.’ (1 Pedro 3:21, 22) Si Jesus labat kasi so onolid bilay ed tawen? Antis ya inatey, imbaga nen Jesus ed saray apostol to: “No onla ak lan mangiparaan na sakey a pasen parad sikayo, ompawil ak tan awiten ta kayo ed ayaman ko, ta pian no iner so kawalaan ko et wadman kayo met.”Juan 14:3.

Linmay Kristo ed tawen tan namparaan parad isabi na arum ed saray disipulo to. Saray onolid bilay ed tawen et 144,000 so bilang da. (Apocalipsis 14:1, 3) Balet antoy gawaen diman na sarayan maapit ya papatumbok nen Jesus?

 Dakel so gawaen da diman! Ibabagad sikatayo na Kasulatan: “Maliket tan masanto so siopaman a kabiangan ed unonan kioli; diad sikara et anggapoy pakayari na komaduan ipapatey, balet magmaliw iran saserdote na Dios tan say Kristo, tan manuley ira bilang arari a kaiba to diad sanlibon taon.” (Apocalipsis 20:6) Saramay bilayen ed tawen et uleyan day dalin bilang arari tan saserdote ya kaiba na Kristo.

Siopa ray onsublay ya bilayen?

EBAT NA BIBLIA: Akasulat ed Salitay Dios iyan paliwawa nen apostol Pablo: “Walay ilalok ed Dios, a sayan ilalo et aawaten met na sarayan totoo, a wala so kioli na saray matunong tan saray agmatunong.”Gawa 24:15.

Ipapasegurod sikatayo na Salita na Dios ya nabilay lamet so binilyon ya inatey

Siopay kaibad grupo ya tinawag nen Pablo ya “matunong”? Niay alimbawa. Imbagad matoor a lakin si Daniel nen asingger lan ompatey: “Insan ka ompatey, balet onalagey kan mangawat na tumang mo diad kasampotan na panaon.” (Daniel 12:13, Maung a Balita) Iner bilayen si Daniel? “Say matunong tawiren to so dalin tan manayam diman lawas.” (Salmo 37:29) Tan oniay imbaga nen Jesus ya nagawad arapen: “Maliket iray mauyamo, ta tawiren da so dalin.” (Mateo 5:5) Paolien ed dalin si Daniel tan arum nin matoor a lalaki tan bibii pian manbilay lamet, ya andi-angga ni ingen.

Siopay kaibad grupo ya tinawag nen Pablo ya “agmatunong”? Saray binilyon ya totoon nambilay tan inatey, a maslak et inatey iran agda atalosan tan inunor so katuaan ya ibabagay Biblia. No napaoli ra, nakabat da la tan naapresya day Jehova * tan si Jesus. (Juan 17:3) Saramay pilien day manlingkor ed Dios et walay ilalo ran manbilay anggad mabilay si Jehova, labay ton ibaga et andi-angga.

Saramay pilien day manlingkor ed Dios et nawalaay ilalon manbilay ya andi-angga, a maliket tan aglan balot mansakit

Anto lay kipapasen diad dalin ed satan?

EBAT NA BIBLIA: Say Dios “punasen to so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay ipapatey, tan anggapo met lay panermen tan pannangis tan ot-ot.” (Apocalipsis 21:4) “Ipaalagey da naani so saray abung, tan manayam ira naani; et mantanem ira naani na saray ubas, tan mangan ira naani ed saray bunga ra.”Isaias 65:21.

Isip mo pay pambilay ed ontan ya kipapasen kaiba iray napaolid bilay ya inar-arom! Balet say tepet et, Panon mon naseguro ya talagan nabilay lamet iray inatey?

^ par. 15 Nabasad Biblia ya say ngaran na Dios et Jehova.