Onlad karga

Onlad saray karga

Jesus—Say Nanlapuan To

Jesus—Say Nanlapuan To

 Jesus​—Say Nanlapuan To

“Inkuan to ed si Jesus: ‘Iner so nanlapuan mo?’ Balet ag-inebatan nen Jesus.”​—JUAN 19:9.

SATAN so intepet na Gobernador na Roma a si Poncio Pilato sanen iimbestigaan toy Jesus no kasin makanepegan ya ompatey odino andi. * Amta nen Pilato no iner ed Israel so nanlapuan nen Jesus. (Lucas 23:6, 7) Amta to met ya sikatoy aliwan ordinaryon too. Agkasi iisipen nen Pilato a dati lan nambilay si Jesus nensaman? Labay kasi na sayan aliwan Kristiano a Gobernador ya awaten so katuaan tan onkiwas? Agtayo amta, balet ag-inmebat si Jesus, tan pinmaway lanlamang ya mas importanti’d si Pilato so posisyon to nen say katuaan tan hustisya.​—Mateo 27:11-26.

No parad saray talagan interesadon mangamta ed nanlapuan nen Jesus, mainomay itan. Ta malinlinew ya ipapanengneng na Biblia so nanlapuan to. Pantongtongan tayo pa itan.

No iner nianak Unong ed saray kalkulasyon, nianak si Jesus nen kagapoy autumn na 2 B.C.E., diad Betlehem a sakey ed saray baryo na Judea. Lapud ganggan nen Cesar Augustos a manparehistro, kapilitan ya onla’d Betlehem so ina nen Jesus a si Maria, a “magano lan mananak,” tan say asawa ton si Jose, ta ditan so nanlapuan na pamilya nen Jose. Sanen ag-ira makaromog na kuarton napanpundoan lapud dakel lay totoo, dia la ra’d kuwadra na ayep nampundo. Ditan nianak si Jesus tan imparukol da’d atotong.​—Lucas 2:1-7.

Pigaran siglo antis na satan, impropesiya na Biblia no iner iyanak si Jesus: “Balet sika, Belen [odino Betlehem] Efrata, sika a melag ka ed saray nilibo na Juda, dia ed sika ompaway naani so sakey ya onsabi ed siak a magmaliw a makauley ed Israel.” * (Miqueas 5:2) Nayarin “melag” labat so Betlehem kanian ag-itan impasen a sakey ed saray syudad na Juda. Balet, satan a melag a baryo et napagalangan. Ditan manlapu so insipan a Mesias odino Kristo.​—Mateo 2:3-6; Juan 7:40-42.

No iner binmaleg Kayari aganon impanayam na pamilya nen Jesus ed Ehipto, inmalis ira’d Nazaret, sakey a syudad diad probinsya na Galilea a manga 96 kilometro ed norte na Jerusalem. Anggapo ni taloy taon nen Jesus ed saman. Diad satan a marakdakep a lugar so binalegan nen Jesus a say kaslakan a trabaho et panagdalus, panagpastol, tan panagsigay. Dakel iran sanaagi tan simpli so bilay da.​—Mateo 13:55, 56.

Pigaran siglo antis na satan, impasakbay na Biblia a magmaliw ya “Nazareno” so Mesias.  Inkuan nen Mateo, a sakey ed saray nansulat na Ebanghelyo, ya say pamilya nen Jesus et nanayam ed “Nazaret, ta pian nasumpal imay sinalita diad panamegley na saray propeta: ‘Sikatoy natawag a Nazareno.’” (Mateo 2:19-23) Nayarin say tawag a Nazareno et mikonektaan ed Hebreon salita a say labay ton ibaga et “simit.” Mapatnag a tutukoyen nen Mateo so propesiya nen Isaias ya anawag ed Mesias a “simit” nen Jesse. Labay ton ibaga et manlapud poli nen Jesse ya ama nen Arin David so Mesias. (Isaias 11:1) Tan tua met a si Jesus so nanlapud poli nen Jesse diad linya nen David.​—Mateo 1:6, 16; Lucas 3:23, 31, 32.

No iner a talagay nanlapuan to Ibabangat na Biblia ya abayag lan nambilay si Jesus sakbay na inkianak to ed Betlehem. Intuloy ya inkuan na propesiya nen Miqueas ya Sikatoy “nanlapu nen inmuna, nanlapu ed ando lan ando.” (Miqueas 5:2) Bilang panguloan ya Anak na Dios, si Jesus et espiritun pinalsa ed tawen sakbay a nianak a too diad dalin. Inkuan a mismo nen Jesus: “Linmeksab ak manlapud tawen.” (Juan 6:38; 8:23) Panon iyan agawa?

Inusar nen Jehova a Dios so masanton espiritu to pian say bilay na Anak to ed tawen et mamilagron iyalis ed panag-anakan na Judion birhen a si Maria, diad ontan et nianak a perpekton too. * Sarasarag na Makapanyarin-amin a Dios itan. Singa samay imbaga na anghel ed si Maria, “anggapoy agnagawaan na Dios.”​—Lucas 1:30-35, 37, Maung a Balita.

Aliwa labat lan say nanlapuan nen Jesus so naaralan tayo’d Biblia. Dakel so ipapaamta na apatiran Ebanghelyo​—Mateo, Marcos, Lucas, tan Juan​—ed impanbilay to.

[Saray paimano ed leksab]

^ par. 3 Parad kaaruman ya impormasyon ed impan-aresto tan impanbista ed si Jesus, nengnengen so artikulon “Sankasaolan tan Sankaugesan Lan Bista” diad pahina 18-22 na sayan magasin.

^ par. 6 Say datin tawag ed Betlehem et Efrata (odino Ephrath).​—Genesis 35:19.

^ par. 10 Ibabaga na Biblia a say ngaran na Dios et Jehova.