Onlad karga

Onlad saray karga

Siopan Talaga si Jesu-Kristo?

Siopan Talaga si Jesu-Kristo?

 Siopan Talaga si Jesu-Kristo?

“Kaloob to ed Jerusalem, say interon syudad so agulo, a kuan da: ‘Siopa’ya?’ Say ibabaga na totoo et: ‘Saya imay propeta a Jesus, a nanlapud Nazaret na Galilea!’”​—MATEO 21:10, 11.

AKIN et agulo so syudad sanen sinmabi si Jesu-Kristo * ed Jerusalem nen 33 C.E.? Ta abalitaan na dakel so nipaakar ed sikato tan saray makapakelaw a ginawa to. Tan sikatoy lanang dan pantotongtongan. (Juan 12:17-19) Balet, anggapoy kaamta-amta ra a sayan toon walad limog da et mangimpluensya ed interon mundo diad saman a panaon ya anggad natan!

Mangiter tayo pay pigaran alimbawa a mangipapanengneng ya baleg so impluensya nen Jesus nensaman anggad natan.

▪ Say kalendaryon uusaren na dakel et base ed iisipen dan taon na inkianak nen Jesus.

▪ Manga duaran bilyon a totoo odino kakatlo na populasyon na mundo so mangibabagan Kristiano ira.

▪ Ibabangat na Islam (walaay masulok ya sakey bilyon a membro) ya si Jesus et “mas importantin propeta nen si Abraham, Noe, tan Moises.”

▪ Kabkabat so dakel ed saray simbawa nen Jesus. Nia so arum ed saratan:

‘No tinampal day kawanan ya aping mo, iyarap mo met so kawigi.’​MATEO 5:39.

‘Mas maong ni mangiter nen say mangawat.’​GAWA 20:35.

‘Agmo nayarin panserbiay duaran katawan.’​MATEO 6:24.

‘Agmo ibubuntok ed saray baboy iray perlas mo.’​MATEO 7:6.

‘Amin a bengatlan labay yon gawaen na totoo ed sikayo, ontan so gawa yo’d sikara.’​MATEO 7:12.

‘Arom iray kabusol mo.’​MATEO 5:44.

Malinlinew a dakel so naimpluensiaan nen Jesus. Balet, nandurumay papanisiaan tan ideya ra ed sikato. Kanian ompan nitepet mo, ‘Siopan talaga si Jesu-Kristo?’ Say Biblia labat so makapangibaga ed nanlapuan, impanbilay, tan rason na impatey to. No naamtaan mo irayan katuaan, baleg so epekto to’d bilay mo natan tan diad arapen.

[Paimano ed leksab]

^ par. 3 Say labay ya ibaga na “Jesus” a ngaran na sayan propetan taga Nazaret et, “Si Jehova So Kilalaban.” Tan say labay ya ibaga na “Kristo” et “Say Nilanaan,” a mangipapanengneng a si Jesus so tinuro na Dios ed sakey ya importantin posisyon.