Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?

Sayan libro et ontulong ed sikan naaralan so ibabaga na Biblia ed nanduruman topic—akin ya maniirap tayo, antoy nagawa ed too no ompatey, panon ya magmaliw ya maliket so pamilya, tan dakel ni.

Kasin Oniay Labay na Dios ya Nagawa?

Nayarin iisipen mo no akin a dakdakel so problema natan. Kasin antam ya ibabaga na Biblia ya wala ray nagawan pananguman tan nagunggonaan kad satan?

KAPITULO 1

Antoy Tua Nipaakar ed Dios?

Parad sika, iyaansakit ka kasi na Dios? Amtaey personalidad na Dios tan no panon kan makapikaaro ed sikato.

KAPITULO 2

Say Biblia​—Libron Nanlapud Dios

Panon kan natulongan na Biblia pian nasarag mo ray problema? Akin et segurado kan tua iray impasakbay to?

KAPITULO 3

Antoy Labay na Dios ya Nagawad Dalin?

Nagawa kasi so gagala na Dios ya magmaliw a paraiso so dalin? Kapigan?

KAPITULO 4

Siopa si Jesu-Kristo?

Aralen no akin ya si Jesus so impromisan Mesias, no iner so nanlapuan to, tan no akin ya nibagan sikato so saksakey ya Anak nen Jehova.

KAPITULO 5

Say Dondon​—Sankarakepan ya Regalo na Dios

Anto so dondon? Panon kan minabang ed satan?

KAPITULO 6

Kawalaan na Saray Inaatey?

Aralen so ibabangat na Biblia nipaakar ed kawalaan na saray inaatey tan no akin et ompapatey so totoo.

KAPITULO 7

Tuan Ilalo na Saray Inaatey ya Inad-arom

Asalim lay inateyan? Nanengneng tayo ra lamet kasi? Amtaey ibabangat na Biblia nipaakar ed kioli.

KAPITULO 8

Anto so Panarian na Dios?

Dakel so makaamta ed pikakasin “Ama Mi.” Antoy labay ya ibaga na: “Onsabi la komon so Panarian mo”?

KAPITULO 9

Kasin Manbibilay Itayo Lad “Kaunoran Iran Agew”?

Saray kagagawa tan ugali na totoo et prueba ya manbibilay tayo la natan ed ibabaga na Biblia ya “kaunoran iran agew.”

KAPITULO 10

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Saray Anghel?

Nabasad Biblia so nipaakar ed saray anghel tan demonyo. Walan tua kasi iraya? Kasin natulongan odino naimpluensyaan da itayo?

KAPITULO 11

Akin et Aabuloyan na Dios so Paniirap?

Iisipen na dakel ya say Dios so natetel ed amin ya paniirap ed mundo. Antoy nibagam ey? Amtaen iray ibabaga na Dios ya rason na paniirap.

KAPITULO 12

Kabibilay a Makapaliket ed Dios

Nayarian mon napaliket si Jehova diad paraan na kabibilay mo. Diad tua, sarag moy magmaliw ya kaaro to.

KAPITULO 13

Say Labay na Dios ya Pangipasen Tayod Bilay

Antoy pangipapasen na Dios ed aborsion, panagpasaksak na dala, tan bilay na ayep?

KAPITULO 14

No Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam

Say panangaron impanengneng nen Jesus et alimbawa a nepeg ya aligen na asawan lalaki, asawan bibii, atateng, tan ananak. Antoy naaralan tayod sikato?

KAPITULO 15

Say Panagdayew ya Aawaten na Dios

Aralen so anemiran pakabidbiran na saray walad tuan relihyon.

KAPITULO 16

Pilim so Dugan Panagdayew

Anto ray nayarin subok ed sika no ibagam ed arum iray papanisiaan mo? Panon mon gawaen itan diad paraan ya agmo nasakitay liknaan da?

KAPITULO 17

Pabiskeg Moy Relasyon Mod Dios Panamegley na Pikakasi

Dedengelen kasi na Dios so pikakasim? Pian naebatan itan, kaukolan mon natalosan no antoy ibabangat na Biblia nipaakar ed pikakasi.

KAPITULO 18

Bautismo tan say Relasyon Mod Dios

Anto ray kaukolan mon gawaen pian onkualipika kad bautismo? Amtaen no antoy isisimbolo na satan tan no panon itan ya gawaen.

KAPITULO 19

Mansiansia Ka ed Panangaro na Dios

Panon tayon nipanengneng so pangaro tan pisasalamat ed amin ya ginawa na Dios?

APENDISE

Ngaran na Dios​—Say Usar tan Labay ya Ibaga na Satan

Inekal so ngaran na Dios diad dakel ya patalos na Biblia. Akin? Kasin importantin usaren so ngaran na Dios?

APENDISE

No Panon ya Impasakbay nen Propeta Daniel so Isabi na Mesias

Masulok ya 500 taon antis ya onsabi so Mesias, impasakbay la Dios so eksakton isabi to. Amtaen iyan makapadinayew ya impasakbay na Biblia!

APENDISE

Jesu-Kristo—Say Impromisan Mesias

Agawa ed si Jesus so amin ya impasakbay ed Biblia nipaakar ed Mesias. I-research mod mismon Bibliam pian nanengneng mon amin irayan impasakbay ditan et detalyadon agawa.

APENDISE

Say Katuaan Nipaakar ed Ama, Anak, tan Masanton Espiritu

Papanisiaan na dakel ya totoo ya say Trinidad et bangat na Biblia. Tua kasi?

APENDISE

Nepeg Kasin Mangusar na Krus Iray Kristiano Diad Panagdayew Da?

Talaga kasin inatey si Jesus ed krus? Amtaen so ebat ed Biblia.

APENDISE

Pangdem na Katawan​—Sakey a Pankanawnawan Nigalang so Dios

Ingganggan iray Kristiano ya nodnonoten so Pangdem na Katawan, ya tatawagen met ya Memoryal na impatey nen Kristo. Kapigan tan panon iyan selebraan?

APENDISE

“Kamarerwa” tan “Espiritu”​—Anto Iratan?

Panisiaan na dakel ya no ompatey so sakey, walay agnanengneng ya walad dalem na too ya onsian tan mantultuloy a manbilay. Antoy ibabaga na Salitay Dios?

APENDISE

Anto so Sheol tan Hades?

Diad arum ya bersion na Biblia, saray salitan Sheol tan Hades et impatalos ya “lubok” odino “impierno.” Antoy labay ya ibaga na saratan ya salita?

APENDISE

Agew na Panangukom​—Anto Itan?

Amtaen no panon ya magmaliw ya bendisyon so Agew na Panagukom parad amin ya matoor ya totoo.

APENDISE

1914​—Importantin Taon ya Impasakbay na Biblia

Anto ray prueba ed Biblia ya nikadkaduman taon so 1914?

APENDISE

Siopa si Miguel ya Arkanghel?

Ipapaamta na Biblia no siopa iyan makapanyarin arkanghel. Kabaten a maong si Miguel tan no antoy gagawaen to natan.

APENDISE

No Anto so “Makapanyarin Babilonia”

Nabasad libron Apocalipsis so nipaakar ed bii ya say ngaran to et “Makapanyarin Babilonia.” Kasin literal iyan bii? Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed sikato?

APENDISE

Kasin Disyembre so Inkiyanak nen Jesus?

Amtaen no antoy klima ed bulan na inkiyanak nen Jesus. Antoy naaralan tayod satan?

APENDISE

Nepeg Tayo Kasin Selebraan Iray Holiday?

Antoy nanlapuan na dakel ya holiday ya kabkabat ed lugar yo? Nayarin nabigla kad ebat ed saratan.