Onlad karga

Onlad saray karga

 APENDISE

Siopa si Miguel ya Arkanghel?

Siopa si Miguel ya Arkanghel?

PIGARAN beses labat ya abitlad Biblia so nipaakar ed anghel ya say ngaran to et Miguel. Balet, naimano ya kada no nabibitla, walay importantin gagawaen to. Singa bilang, diad libron Daniel, si Miguel et migi-guerra ed saray mauges ya anghel; diad sulat nen Judas et sikatoy akisuppiatan odino akikatunongan ed si Satanas; tan diad Apocalipsis et sikatoy migi-guerra ed Diablo tan saray demonyo to. Lapud indepensa nen Miguel so pananguley nen Jehova tan akilaban ed saray kakabusol na Dios, dugarugad sikato so labay ya ibaga na ngaran to​—“Siopay Mipara ed Dios?”

Siopa si Miguel? No maminsan, wala ray pigapigara so ngaran da. Singa bilang, say ulo na pamilya ya si Jacob et kabkabat met ed ngaran ya Israel, tan si apostol Pedro et tinawag ya Simon. (Genesis 49:1, 2; Mateo 10:2) Mipadpara, ipapanengneng na Biblia ya say Miguel et sananey ya ngaran nen Jesu-Kristo, antis tan kayari na impanbilay to diad dalin. Aralen tayo ray rason ya walad Biblia no akin ya ontan so nibaga tayo.

Arkanghel. Ibabaga na Salitay Dios ya si Miguel et “arkanghel.” (Judas 9) Say labay ya ibaga na satan ya salita et “pangulo na saray anghel.” Diad Biblia, say salitan arkanghel et singular, aliwan plural. Diad satan et nanengneng tayo ya saksakey labat so ontan ya anghel. Sakey ni, nanengneng tayod Biblia ya say posisyon nen Jesus et arkanghel. Nen pinaoli so Katawan a Jesu-Kristo, imbaga na 1 Tesalonica 4:16: “Say Katawan a mismo et onleksab manlapud tawen tan mangiganggan, a walaay  boses na arkanghel.” Kanian ipapanengneng na satan ya say boses nen Jesus et “boses na arkanghel.” Ipapaamta ed satan ya teksto ya si Jesus a mismo so arkanghel Miguel.

Lider na Armada. Ibabaga na Biblia ya “si Miguel tan saray anghel to et akilaban ed dragon . . . tan saray anghel to.” (Apocalipsis 12:7) Kanian si Miguel et Lider na armada na matoor iran anghel. Miparad satan so imbaga na Apocalipsis ya si Jesus et Lider na armada na matoor iran anghel. (Apocalipsis 19:14-16) Tan espisipikon binitla nen apostol Pablo so “Katawan a Jesus” tan ‘saray makapanyarin anghel to.’ (2 Tesalonica 1:7) Kanian, parehon binitla ed Biblia si Miguel tan ‘saray anghel to’ tan si Jesus tan ‘saray anghel to.’ (Mateo 13:41; 16:27; 24:31; 1 Pedro 3:22) Lapud anggapoy ibabaga na Biblia ya walay duaran armada na matoor iran anghel diad tawen, ya say lider na sakey et si Miguel tan samay sakey et si Jesus​—duga labat sirin ya ibagan si Miguel et si Jesu-Kristo met lanlamang legan ton gagawaen so betang to diad tawen. *

^ par. 1 Nabasa so kaaruman ya impormasyon ya mangipapanengneng ya say ngaran a Miguel so ontutukoy ed Anak na Dios diad Volume 2, pahina 393-394, na Insight on the Scriptures, ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova.