Onlad karga

Onlad saray karga

 APENDISE

Ngaran na Dios​—Say Usar tan Labay ya Ibaga na Satan

Ngaran na Dios​—Say Usar tan Labay ya Ibaga na Satan

DIAD Bibliam, panon ya impatalos so Salmo 83:18? Diad Balon Mundo a Patalos na Masanton Kasulatan et oniay nabasa ed satan a bersikulo: “Komon ta naamtaan na totoo a say ngaran mo et Jehova, a sika labat so Sankatagyan ed interon dalin.” Wala ray arum a bersion na Biblia ya ontan met so inkipatalos to. Balet, maslak ed saray patalos et inekal day ngaran ya Jehova, tan sinalatan da na titulon “Katawan” odino “Anggapoy Anggaan.” Anton talagay nepeg ya usaren ed sayan bersikulo? Sakey a titulo odino say ngaran ya Jehova?

Say ngaran na Dios diad Hebreo iran letra

Tutukoyen ed sayan bersikulo so sakey a ngaran. Diad lenguahen Hebreo ya inusar nen insulat so dakel ya parte na Biblia, nabasa ditan so sakey ya nikadkaduman ngaran. Say espeling na satan diad Hebreon letra et יהוה (YHWH). Diad Pangasinan, say maslak ya pangipapatalos ed satan a ngaran et “Jehova.” Kasin sakey ya bersikulo labat na Biblia so pakabasaan ed satan ya ngaran? Andi. Nabasa itan ed ngalngali 7,000 ya beses ed orihinal a teksto na Hebreon Kasulatan!

Panon kaimportante so ngaran na Dios? Imanoen pay pangaligan a pikakasi ya imbangat nen Jesus. Oniay gapo na satan: “Ama mi a walad tawen, napasanto komon so ngaran mo.” (Mateo 6:9) Inkuan nen Jesus ed sananey ya pikakasi tod Dios: “Ama, igloriam so ngaran mo.” Inmebat so Dios manlapud tawen: “Inggloriak itan tan igloriak lamet.” (Juan 12:28) Malinew ya talagan importante so ngaran na Dios. Balet, akin et inekal na arum a managpatalos iyan ngaran ed saray impatalos dan Biblia tan sinalatan da na saray titulo?

Ompapaway ya walay duaran manunan rason. Unona, ibabaga na dakel ya agnepeg ya bitlaen itan a ngaran ta agla amta natan no panon ya imbalikas itan nensaman. Anggapo ray vowel [a, e, i, o, u] na lenguahen Hebreo nensaman. Kanian agtayo nibaga natan so eksakton impangibalikas na totoo ed saray letran YHWH nen isusulat so Biblia. Balet, kasin lapud satan et agtayo la bitlaen so  ngaran na Dios? Nen isusulat so Biblia, say ngaran ya Jesus et posiblin ibabalikas ya balanglan Yeshua odino Yehoshua. Balet natan, nandurumay pangisusulat tan pangibabalikas na totood interon mundo ed ngaran ya Jesus, depende ed lenguahe ra. Pero siansian bibitlaen da itan a ngaran anggano agda amtay eksakton impangibalikas ed satan nen inmunan siglo. Mipadpara, no onla kad arum a bansa ya sananey so lenguahe ra, ompan dumay pangibalikas dad ngaran mo. Kanian aliwan duga ya agla bitlaen so ngaran na Dios lapu labat ta agtayo segurado natan no panon itan ya imbalikas nensaman.

Say komaduan rason no akin ya inekal ed Biblia so ngaran na Dios et say abayag lan tradisyon na saray Judio. Papanisiaan na dakel ed sikara ya agbalot nepeg ya bitlaen so ngaran na Dios. Nayarin aliway impakatalos dad ganggan ya walad Biblia ya: “Agmo uusaren so ngaran nen Jehova a Dios mo ed andi-kakanaan, ta dusaen nen Jehova imay manguusar ed ngaran To ed andi-kakanaan.”​—Exodo 20:7.

Isesebel na satan a ganggan so “andi-kakanaan” ya pangusar ed ngaran na Dios. Balet kasin isesebel na satan so marespeton pangusar o pamitla ed ngaran to? Siempre andi. Saray nansulat ed Hebreon Biblia (odino tatawagen ya “Daan a Sipan”) et matoor a lalaki ya manguunor ed Ganggan ya inter na Dios ed saray Israelita nensaman. Tan naynay dan uusaren so ngaran na Dios. Singa bilang, inusar da itan ed dakel a salmo ya kakansionen nensaman na saray mandadayew ed Dios. Ingganggan ni ingen nen Jehova a Dios iray mandadayew ed sikato ya ontawag ed ngaran to, tan inunor itan na saray matoor. (Joel 2:32; Gawa 2:21) Kanian, marespeton uusaren na saray Kristiano natan so ngaran na Dios, ya seguradon ginawa met nen Jesus.​—Juan 17:26.

Talagan alingo-lingo iray managpatalos na Biblia nen sinalatan da na saray titulo so ngaran na Dios. Singa da papapawayen ya mairap ya asinggeran tan pikaaroan so Dios, balet ta ibabaga na Biblia ya kaukolan a ‘maapit ya pikaaroan si Jehova.’ (Salmo 25:14) Isip mo pay sakey ya kaarom. Panon kayon magmaliw ya maapit a sankaaro no agmon balot amta so ngaran to? Mipadpara, no ag-amta na totoo so ngaran na Dios, ya Jehova, panon iran napaapit ed sikato? Sakey ni, no ag-uusaren na totoo so ngaran na Dios, agda met naamtaay balibalin kabaliksan na satan. Antoy labay ya ibaga na ngaran na Dios?

 Say Dios a mismo so angipaliwawa ed matoor a lingkor ton si Moises no antoy labay ya ibaga na ngaran To. Nen tinepet nen Moises so nipaakar ed ngaran na Dios, inmebat si Jehova: “Magmaliw Ak No Antoy Pilien Kon Pagmaliwan.” (Exodo 3:14) Oniay impangipatalos na bersion na Rotherham ed satan: “Magmaliw ak ya antokaman a labay kon pagmaliwan.” Kanian sarag nen Jehova so magmaliw ya antokaman a nakaukolan pian nagawa so panlabayan to tan sarag to met ya pagmaliwen iray pinalsa to ya gawaen day antokaman ya nakaukolan pian nasumpal so panlabayan to.

No sarag mon gawaen so sarilim ed labay mon pagmaliwan, antoy gawaen mo parad kakaarom? No nansakit so sakey ed sikara, sarag moy magmaliw ya marundunong a doktor tan tambalen mo. No walay mankaukolan na kuarta, sarag moy magmaliw ya mayaman pian natulongan mo. Balet diad tua, limitado labat so nagawaan mo. On, amin tayo. Legan mon aaraley Biblia, seguradon pandinayewan mon naamtaan no panon ya magmamaliw si Jehova ed antokaman a nakaukolan pian gawaen to ray impromisa to. Tan maliket ton uusaren so pakayari to parad saray mangaaro ed sikato. (2 Awaran 16:9) Sarayan balibalin kabiangan na personalidad nen Jehova et agnaamtaan na saramay agda kabat so ngaran to.

Malinew, say ngaran ya Jehova et agnepeg ya ekalen ed Biblia. No amta tayoy labay ya ibaga na ngaran to tan marespeto tayon usaren itan ed panagdayew tayo, ontulong itan pian lalon onapit tayod Ama tayod tawen, si Jehova. *

^ par. 3 Parad kaaruman nin impormasyon nipaakar ed ngaran na Dios, say labay ya ibaga na satan, tan saray rason no akin a nepeg itan ya usaren ed panagdayew, nengnengen so brosyur ya The Divine Name That Will Endure Forever, ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova. Nengnengen met so Balon Mundo a Patalos, Apendise A4.