Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 2

Say Biblia​—Libron Nanlapud Dios

Say Biblia​—Libron Nanlapud Dios
  • Antoy pidumaan na Biblia ed arum a libro?

  • Panon kan natulongan na Biblia pian nasarag mo ray problemam?

  • Akin et segurado kan tua iray imbaga na Biblia?

1, 2. Akin et balibalin regalo na Dios so Biblia?

ASALIM lay akaawat na espisyal ya regalo ed sakey ya kaarom? Ompan agka labat asurprisa, noagta malikeliket ka met. Diad tua, walay ipapanengneng na satan a regalo nipaakar ed samay angiter​—papablien toy pankakaaro yon dua. Seguradon misalsalamat kad satan ya kaarom ta sankanonot to ka.

2 Say Biblia et regalo na Dios, tan pisalsalamatan tayo itan. Nikadkaduma itan ya libro ta naamtaan tayo ditan iray bengatlan anggapod anggan dinan a libro. Singa bilang, nabasa tayo ditan so impamalsa ed saray mabitewen ya katawenan, dalin, tan inmunan laki tan bii. Nabasa met ed Biblia iray prinsipyo ya makatulong ed sikatayon nasarag iray problema tan pakakaaburidoan tayo. Sakey ni, ipapaliwawa na satan no panon ya sumpalen na Dios so panlabayan to tan no panon ton parakepen iray kipapasen diad dalin. Talagan balibalin regalo so Biblia!

3. Antoy naaralan tayo ed si Jehova diad impangiter tod Biblia, tan akin ya makapalikliket itan?

3 Say Biblia et makapalikliket met ya regalo, ta ipapakabat na satan so nipaakar ed samay angiter, si Jehova a Dios. Say  impangiter tod satan a libro et prueba ya labay ton sikatoy nakabat tayon maong. Talagan makatulong so Biblia ed sika pian nakaarom si Jehova.

4. Antoy makapadinayew ed pangibubunog ed Biblia?

4 No walay Bibliam, walad sikay libro ya sankarakelay kopya diad interon mundo. Say interon Biblia odino arum ya parte na satan et inimprinta ed manga 2,600 a lenguahe, kanian wala la itan ed masulok ya 90 percent a populasyon na mundo. Base ed kalkulasyon, masulok a sakey milyon ya Biblia so nibubunog ed kada simba! Binilyon la so niimprintan kopya na interon Biblia odino arum ya parte na satan. Seguradon anggapoy libron makapipara ed Biblia.

Say “New World Translation of the Holy Scriptures” et wala la natan ed dakel a lenguahe

5. Panon ya say Biblia et “impuyan na Dios”?

5 Sakey ni, say Biblia et “impuyan na Dios.” (Basaen so 2 Timoteo 3:16.) Panon? Oniay ebat na mismon Biblia: “Saray sinalita na totoo et nanlapud Dios legan iran igigiya na masanton espiritu.” (2 Pedro 1:21) Bilang ilustrasyon: Nayarin pansulaten na sakey a negosyante so sekretaryo to. Akasulat ditan iray iisipen tan instruksion na negosyante. Kanian diad tua et sulat to itan, aliwan sulat na sekretaryo. Mipadpara, say Biblia et mensahe na Dios, aliwan saramay  lalakin angisulat ed satan. Kanian, say interon Biblia et “salita na Dios.”​—1 Tesalonica 2:13.

AGMANKOKONTRAAN TAN SUSTO

6, 7. Akin et makapadinayew so agpankokontraan na saray karga na Biblia?

6 Say Biblia et insulat ed masulok a 1,600 ya taon. Saray nansulat ed satan et nanduruman panaon so impanbilay da tan nanduruma met so kabibilay da. Say arum et dumaralos, managsigay, tan managpastol. Say arum balet et propeta, ukom, tan ari. Say nansulat ed sakey ed saray Ebanghelyo ya si Lucas et doktor. Anggaman nanduruma so panaon na impanbilay tan kipapasen na saray nansulat na Biblia, ag-itan mankokontraan manlapud gapo anggad sampot. *

7 Say unonan libro na Biblia et mangipapaamtad sikatayo no panon ya ginmapo iray problema na totoo. Diad sampot ya libro balet et ipapanengneng ton magmaliw ya paraiso odino hardin so interon dalin. Nabasad Biblia iray agawgawa manga nilibon taon lay apalabas tan naamtaan tayod satan no antoy panlabayan na Dios tan no panon itan ya nasusumpal. Makapadinayew so agpankokontraan na saray karga na Biblia, tan agtayo la pankelawan ta nanlapu itan ed Dios.

8. Mangiter na saray alimbawa a mangipapanengneng ya susto so Biblia no nipaakar ed science.

8 Say Biblia et susto no nipaakar ed science. Nabasa ni ingen ditan so impormasyon ya abayag lan insulat antis nin adiskobre na arum. Singa bilang, insulat ed libron Levitico iray ganggan ed saray Israelita nensaman nipaakar ed kalinisan tan no panon ya naamper so ikayat na makaalis iran sakit, balet saray kakaabay dan bansa et agda amta ya makatulong iratan. Diad samay panaon ya aliwan duga so iisipen  na totoo nipaakar ed kurti na dalin, abayag lan imbaga na Biblia ya say dalin et tibukel odino malimpek. (Isaias 40:22) Duga met so imbaga na Biblia ya say dalin et ‘akabitin ed anggapo.’ (Job 26:7) Siempre, say Biblia et aliwan libro ya nipaakar ed science. Balet susto itan no tutukoyen to ray nipaakar ed science. Agta ontan so nailaloan tayo ed libro ya nanlapud Dios?

9. (a) Anto ray prueba ya say Biblia et susto tan tua iray karga to no nipaakar ed history? (b) Antoy nibagam ed Biblia lapud matua iray nansulat ed satan?

9 Say Biblia et susto tan tua iray karga to no nipaakar ed history. Detalyado iray impormasyon ya wadtan. Aliwa labat ya saray ngaran na totoo so abitla ditan noagta pati say lahi da. * No ikomparad saray historian ya maslak et agda bibitlaen so impakatalo na mismon bansa ra, saray managsulat na Biblia et matua tan insulat da ni ingen iray mismon lingo da tan lingo na bansa ra. Singa bilang, diad libron Numeros et inamin na nansulat, ya si Moises, so mismon lingo to tan impakadisiplina to. (Numeros 20:2-12) Diad saray historian, mataltalag dan ibagay tua. Balet aliwan ontan so Biblia. Naynay a tua so ibabaga na satan ta nanlapu itan ed Dios.

LIBRON PRAKTIKAL SO KARUNONGAN TO

10. Akin et agtayo pankelawan ya say Biblia et praktikal a libro?

10 Lapud impuyan na Dios so Biblia, satan et “makagunggona parad panagbangat, pananimbawa, panangipetek.” (2 Timoteo 3:16) On, praktikal a libro so Biblia. Nanengneng ditan so aralem ya pakatalos ed inkagawa na too. Agla itan pankelawan ta say Autor na satan, ya si Jehova a Dios, so Manamalsa! Mas natatalosan toy panag-isip tan liknaan tayo nen say sikatayon mismo. Sakey ni, amta nen Jehova no antoy kaukolan tayo pian magmaliw a maliket. Amta to met no anto ran klase na kagagawa so nepeg tayon paliisan.

11, 12. (a) Anto ray impaliwawa nen Jesus diad Sermon to ed Palandey? (b) Anto ni ray praktikal ya naaralan ed Biblia, tan akin et naynay ya epektibo so simbawa na satan?

 11 Imanoen tayo pa may paliwawa nen Jesus ya tinawag a Sermon ed Palandey, a walad Mateo kapitulo 5 anggad 7. Diad saman ya makapadinayew ya paliwawa nen Jesus, dakel so imbangat to. Kaibad satan so pagmaliw ya tuan maliket, no panon ya ayosen iray agpantatalosan, no panon so pampikasi, tan no panon so pagmaliw ya balanse ed kuarta tan arum ni ran pankaukolan.  Anggad natan et epektibo tan praktikal nin siansia imay paliwawa nen Jesus.

12 Saray arum ya prinsipyo ed Biblia et nipaakar ed pamilya, trabaho, tan relasyon ed arum. Onaplika iray prinsipyo na Biblia ed amin a totoo, tan naynay ya parad pankaabigan tayo so simbawa na satan. Panamegley nen propeta Isaias et ipapaamta na Dios ed sikatayo so karunongan ya naalad Biblia: “Siak si Jehova a Dios mo, say mangibabangat ed sika pian nagunggonaan ka.”​—Isaias 48:17.

LIBRO YA TINMUA IRAY IMBAGA TO

Impasakbay na sakey ya nansulat ed Biblia ya si Isaias so kaderal na Babilonia

13. Anto ran detalye so impaisulat nen Jehova ed si propeta Isaias nipaakar ed Babilonia?

13 Dakdakel so imbaga na Biblia ya nagawa, tan maslak ed saratan et asumpal la. Niay sakey ya alimbawa. Panamegley nen propeta Isaias, a nambilay nen komawalon siglo B.C.E., impasakbay nen Jehova ya naderal so syudad na Babilonia. (Isaias 13:19; 14:22, 23) Inter nen Jehova ed sikato iray espisipikon detalye no panon ya nasakop so syudad. Paekaten na saray onlulusob ya sundalo so ilog na Babilonia, makaloob irad syudad ya agla ra milaban. Aliwan satan labat. Binitla ni ingen nen Isaias so ngaran na ari ya mansakop ed Babilonia, si Ciro.​—Basaen so Isaias 44:27–45:2.

14, 15. Panon ya tinmua so pigaran detalye ya imbaga nen Isaias nipaakar ed Babilonia?

14 Kayari na manga 200 a taon​—diad samay labi na Oktubre 5/6, 539 B.C.E.​—wala ray sundalon nankampo diad asingger ed Babilonia. Siopay komander da? Sakey ya ari na Persia ya manngaray Ciro. Akaparaan la sirin ed saman so pakagawa na sakey a makapakelaw ya impasakbay nen Jehova panamegley nen Isaias. Balet talaga kasin makaloob ed Babilonia iray sundalo nen Ciro ya agla ra milaban?

15 Diad saman a labi, walay ponsia na saray taga Babilonia tan say amta ra et ag-ira nalooban lapud malet tan ataragey so padir na syudad da. Balet legan na ponsia, mataktikan impaarap nen Ciro ed sananey a direksion so danum na ilog ya  onaagus ed syudad. Ag-abayag, inmatapew so danum kanian akabaliw iray sundalo to tan akaasingger irad padir na syudad. Balet panon ya makaloob iray sundalo nen Ciro anta ataragey so padir na Babilonia? Makapakelaw ta diad saman a labi et apaulyanan ya akalukas iray angkakabaleg ya kapot na syudad!

16. (a) Antoy impasakbay nen Isaias ya pansumpalan na Babilonia? (b) Panon ya tinmua so imbaga nen Isaias ya say Babilonia et aglan balot napanayaman?

16 Oniay impasakbay nipaakar ed Babilonia: “Sikatoy aglan balot napanayaman, tan sikatoy agla magmaliw ya ayaman diad amin a henerasyon. Anggapoy Arabo a manpaalagey na tolda to ditan, tan anggapo lay mangipastol na pulok to ditan.” (Isaias 13:20) Aglabat impasakbay na satan ya naderal so syudad. Impasakbay met na satan ya say Babilonia et aglan balot napanayaman. Nanengneng moy ebidensya ya tinmua itan. Say agla napanayaman a lugar na Babilonia​—ya manga 80 a kilometro ed abalaten na Baghdad, Iraq​—et paneknek ya tinmua so imbaga nen Jehova panamegley nen Isaias: “Sikatoy panisen ko na kadederal.”​—Isaias 14:22, 23. *

Geray na Babilonia

17. Panon ya napapabiskeg so pananisia tayod saray ontutuan ibabaga na Biblia?

 17 Agta apabiskeg so pananisia tayo lapud naaralan tayon naynay ya ontutua so ibabaga na Biblia? No tinoor nen Jehova a Dios iray impromisa to nensaman, dakel so rason pian manisia tayon tooren to met so impromisa ton paraiso diad dalin. (Basaen so Numeros 23:19.) On, walay ‘ilalo tayon bilay ya andi-anggaan ya abayag lan insipan na Dios, ya agbalot mantila.’​—Tito 1:2. *

“SAY SALITA NA DIOS ET MABILAY”

18. Antoy imbaga nen apostol Pablo nipaakar ed “salita na Dios”?

18 Diad saray inaral tayod sayan kapitulo, malinew ya say Biblia et talagan nikadkaduman libro. Balet, importante itan aliwa labat ya lapud ag-itan mankokontraan, susto no nipaakar ed science tan history, praktikal so karunongan to,  tan ontutua iray impasakbay to. Imbes, oniay insulat nen apostol Pablo: “Say salita na Dios et mabilay tan makapanyari tan mas makdem nen say dinanman a duaray-tarem ya espada tan ontalos anggad pansianen toy kamarerwa tan espiritu, tan saray pukel tan utek na saratan, tan natebek to ray kanonotan tan intension na puso.”​—Hebreo 4:12.

19, 20. (a) Panon kan natulongan na Biblia pian nausisam so sarilim? (b) Panon mon nipanengneng so pisasalamat mod nikadkaduman regalo na Dios, say Biblia?

19 Say pambasa ed “salita,” odino mensahe na Dios diad Biblia et makapanguman ed bilay tayo. Ontulong itan pian lalo tayon nausisa so sarili tayo. Nayarin ibabaga tayon inaro tayoy Dios, balet say reaksion tayod ibabangat na Salita to, say Biblia, so mangipanengneng no anton talagay walad nonot tayo tan anggan say intension na puso tayo.

20 Talagan say Biblia et libron nanlapud Dios. Nepeg a basaen, aralen, tan pablien itan. Nipanengneng moy pisasalamat mod sayan regalo na Dios no itultuloy mon aralen itan a maong. No gagawaen mo itan, mas natalosan moy panlabayan na Dios parad totoo. Aralen tayod ontumbok a kapitulo no anto itan ya panlabayan na Dios tan no panon itan ya nasumpal.

^ par. 6 Anggano ibabaga na arum ya wala ray pigaran parte na Biblia ya mankokontraan, agda napruebaan iratan. Nengnengen so brosyur ya Libron Parad Amin a Totoo, pahina 14-17, ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova.

^ par. 9 Singa bilang, imanoen pay detalyadon impangirekord ed saray ngaran na totoo ya nanlapuan nen Jesus a nabasad Lucas 3:23-38.

^ par. 16 Parad kaaruman ya impormasyon ed propesiya na Biblia, nengnengen so pahina 27-29 na brosyur ya Libron Parad Amin a Totoo, ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova.

^ par. 17 Say impakaderal na Babilonia et sakey labat ed saray tinmuan imbaga na Biblia. Say arum nin alimbawa et say impakaderal na Tiro tan Ninive. (Ezequiel 26:1-5; Sofonias 2:13-15) Ontan met, impasakbay nen Daniel iray mantutumbokan ya empiryo ed mundo ya manuley kayari na Babilonia. Kaibad saratan so Medo-Persia tan Gresya. (Daniel 8:5-7, 20-22) Diad Apendise ed artikulon Jesu-Kristo—Say Impromisan Mesias, impaliwawa so dakel nin impasakbay na Biblia ya tinmua ed si Jesu-Kristo.