Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 16

Pilim so Dugan Panagdayew

Pilim so Dugan Panagdayew
  • Antoy ibabangat na Biblia nipaakar ed pangusar na imahen?

  • Antoy pangipapasen na saray Kristiano ed saray selebrasyon na relihyon odino holiday?

  • Panon mon ipaliwawa ed arum iray papanisiaan mo diad paraan ya ag-ira nasakitan?

1, 2. Antoy nepeg mon itepet ed sarilim no akapaway ka lad palson relihyon, tan parad sika, akin et importante itan?

KUNWARI et naamtaan mon nasasamalan la manayay interon komunidad yo. Walay masekreton manbabantak na samal diad lugar yo, tan napepeligro lay bilay yo. Antoy gawaen mo? Seguradon onalis ka la. Balet anggano akaalis ka la, siansia nin itepet mod sarilim, ‘Asamalan ak kasi?’

2 Mipadpara itan ed situasyon na palson relihyon. Ibabangat na Biblia ya satan a panagdayew et kontaminado na marutak iran bangat tan tradisyon. (2 Corinto 6:17) Atan so rason no akin ya kaukolan moy ompaway ed “Makapanyarin Babilonia,” say mangirerepresentad amin ya palson relihyon ed interon mundo. (Apocalipsis 18:2, 4) Ginawam la kasi itan? No on, duga ’tan. Balet, kaukolan ya agka labat ompaway odino onekal ed palson relihyon, wala ni nepeg mon gawaen. Tepetan moy sarilim, ‘Wala ni kasi kagagawak ya mikonektaan ed palson panagdayew?’ Imanoen pay pigaran alimbawa.

 PANAGDAYEW ED IMAHEN TAN ED INATEY LAN KAPAMILYA O KAKANAYON

3. (a) Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed pangusar na saray imahen, tan akin et naiirapan so arum ya awaten no antoy pangipapasen na Dios ed saratan? (b) Antoy nepeg mon gawaen ed amin ya gamit mo ya walay koneksion tod palson panagdayew?

3 Saray arum et abayag lan walay imahen odino altar dad abung. Diad abung yo ey? Ompan parad sika et aliwan duga odino agka apasal ya manpikasi ed Dios no anggapoy imahen. Nayarin mabmabli ni ingen iratan ed sika. Balet say Dios so mangibaga no panoy nepeg a pandayew ed sikato, tan ibabangat na Biblia ya agto labay a mangusar itayo na saray imahen. (Basaen so Exodo 20:4, 5; Salmo 115:4-8; Isaias 42:8; 1 Juan 5:21) Kanian sarag mon pilien so dugan panagdayew diad panderal ed amin a gamit mo ya walay koneksion tod palson panagdayew. Seguradon ipasen mo la iratan ya singa ed pangipapasen nen Jehova ed saratan, parad sikato et “makapadimla” iratan.​—Deuteronomio 27:15.

4. (a) Akin et segurado tayon anggapoy kana na pandayew ed inaatey lan kapamilya o kakanayon? (b) Akin et insebel nen Jehova ed totoo to so pibiang ed amin a klase na espiritismo?

4 Dakel ed saray palson relihyon so mandadayew ed inatey  lan kapamilya o kakanayon da. Antis a naaralan na arum so katuaan ya walad Biblia, papanisiaan dan saray inaatey et manbibilay ed agnanengneng a pasen tan sarag da kunon tulongan odino sakitan iray mabilay. Ompan dati et mansasagpot ka pian napareen iray inaatey lan kapamilya o kakanayon mo. Balet singa naaralan mo lad Kapitulo 6 na sayan libro, saray inaatey et anggapo lay pakalikna ra tan ag-ira manbibilay ed arum a pasen. Kanian agmo la ra nakatongtong. No walay mensahe ya singa nanlapud inatey ya inad-aro tayo, diad tua et nanlapu itan ed saray demonyo. Kanian, insebel nen Jehova ed saray Israelita so pitongtong ed inaatey odino pibiang ed arum nin klase na espiritismo.​—Basaen so Deuteronomio 18:10-12.

5. Antoy gawaen mo no dati et manguusar kay imahen odino mandadayew kad inaatey lan kapamilya o kakanayon mo?

5 No dati et manguusar kay imahen odino dadayewen mo ray inaatey lan kapamilya o kakanayon mo, antoy gawaen mo? Basam tan aral mon maong iray teksto ed Biblia ya mangipapanengneng no antoy pangipapasen na Dios ed saratan a kagagawa. Kada agew et ipikasim ed si Jehova ya labalabay mon pilien so dugan panagdayew, tan patulongan kad sikato pian say panag-isip mo et miparad sikato.​—Isaias 55:9.

KRISMAS​—AGSINELEBRAAN NA SARAY KRISTIANO NENSAMAN

6, 7. (a) Antoy seselebraan na totoo no Krismas, tan kasin sinelebraan itan na saray disipulo nen Jesus nensaman? (b) Nen panaon na saray disipulo nen Jesus, akin et sinelebraan na totoo so inkiyanak?

6 Say panagdayew na sakey et nayarin nadutakan na palson relihyon lapud saray kabkabat ya selebrasyon odino holiday. Sakey lad satan so Krismas. Parad karaklan, say Krismas et selebrasyon na inkiyanak nen Jesu-Kristo tan amin lawarin relihyon a mangibabagan Kristiano et manseselebrad satan. Balet, anggapoy ebidensya ya sinelebraan itan na saray disipulo nen Jesus nensaman. Imbaga na libron Sacred Origins of Profound Things: “Duanlasus taon kayari inkiyanak  nen Kristo, anggapoy makaamta tan dagdaiset so interesado no kapigan so eksakton inkiyanak to.”

7 Anggano amta ni na saray disipulo nen Jesus so eksakton petsa na inkiyanak to, agda itan sinelebraan. Akin? Lapud base ed imbaga na The World Book Encyclopedia, saray Kristiano nensaman et “impasen [dan] paganon kustombre so panselebra ed inkiyanak na anggan siopa.” Duara labat so nabasad Biblia ya nanselebra na inkiyanak da, saramay duaran manuley ya agmandadayew ed si Jehova. (Genesis 40:20; Marcos 6:21) Seselebraan met so inkiyanak pian pagalangan so paganon dirios. Singa bilang nensaman, kada Mayo 24 et sinelebraan na saray Romano so inkiyanak nen diosan Diana. Diad ontumbok ya agew, sinelebraan day inkiyanak na dios dan agew ya si Apollo. Kanian, say panagselebra na inkiyanak odino birthday et nanlapud saray pagano, aliwan diad saray Kristiano.

8. Ipaliwawa no antoy koneksion na panselebra na inkiyanak tan anito.

8 Wala ni sakey a rason no akin ya agsinelebraan na saray Kristiano nensaman so inkiyanak nen Jesus. Seguradon amta na saray disipulo to ya say panselebra na inkiyanak et walay koneksion tod saray anito o pamahiin. Singa bilang, panisiaan na dakel a Griego tan Romano nensaman ya walay espiritun ontutulong ed inkiyanak na kada too tan protektaan to itan legay bilay to. Imbaga na libron The Lore of Birthdays: “Sayan espiritu et walay misteryoson pikonektaan tod dios ya say inkiyanak to et miparad inkiyanak na sakey a too.” Seguradon aglabay nen Jehova so anggan anton selebrasyon parad si Jesus ya walay koneksion tod anito. (Isaias 65:11, 12) Akin balet et dakel so totoon manseselebra na Krismas?

SAY NANLAPUAN NA KRISMAS

9. Akin et Disyembre 25 so apilin agew na panselebra ed inkiyanak nen Jesus?

9 Piganlasus taon ni linmabas kayari impanbilay nen Jesus diad dalin, insan labat inggapo na totoo ya selebraan so  inkiyanak to diad Disyembre 25. Balet aliwan satan so petsa na inkiyanak nen Jesus, ta nayarin sikatoy niyanak ed Oktubre. * Akin et Disyembre 25 so ibabaga ran inkiyanak to? Lapud ag-abayag, arum ed saray mangibabagan Kristiano et “labay dan ibansag itan ed petsa na paganon piesta na Roma parad ‘inkiyanak na agnatalo ya agew.’” (The New Encyclopædia Britannica) Diad panaoy winter, no mayemyem so panaon, wala ray seremonya na saray pagano pian papawilen itan ya panlalapuan na petang tan liwawa ta arawi kunoy nila na satan. Papanisiaan dan no Disyembre 25 et ompawil lay agew. Pian nakomberte iray pagano, inawat na saray lider na relihyon iyan piesta tan ginawa da la itan ya selebrasyon na saray “Kristiano.” *

10. Nensaman, akin et agsinelebraan na arum so Krismas?

10 Abayag lan amta na dakel ya say Krismas et nanlapud saray pagano. Lapud aliwan base ed Biblia so Krismas, imbawal so panselebrad satan diad England tan diad arum ya sakop na Amerika legan na 1600’s. Panmumultaen da ni ingen so ag-onloob ed trabaho tan wala labat ed abung no Krismas. Balet, agnambayag et pinmawil lamet iray datin kustombre, tan wala ray inyarum ed satan. Diad dakel a bansa, say Krismas et nagmaliw lamet ya kabkabat a holiday anggad natan. Balet,  lapud say Krismas et walay koneksion tod palson relihyon, saramay labay dan unoren so Dios et agmanseselebra ed satan odino ed arum ni ran holiday ya nanlapud paganon panagdayew. *

IMPORTANTE NI KASIN AMTAEN SO NANLAPUAN?

11. Akin et seselebraan na arum iray holiday, balet antoy nepeg ya sankaimportantian ed sikatayo?

11 Anggano manisia so arum ya saray holiday a singa say Krismas et nanlapud pagano, siansian say pakalikna da et aliwan makapuy ya selebraan iratan. Diad tua, agda iisipen ya nanlapu iratan ed palson panagdayew. Diad sarayan okasyon et pankanawnawa na saray pamilya so makapaniiba. Ontan met kasi iisipen mo? No ontan, nayarin say panangaro ed pamilya, aliwan say panangaro ed palson relihyon so rason no akin ya naiirapan kan pilien so dugan panagdayew. Inggapo nen Jehova so pamilya kanian seguradon labay ton maong so relasyon mod kapamilyam. (Efeso 3:14, 15) Balet napaelet mo itan a relasyon diad paraan ya makapaliket ed Dios. Insulat nen apostol Pablo no antoy nepeg ya sankaimportantian ed sikatayo: “Itultuloy yon seguroen no antoy makapaliket ed Katawan.”​—Efeso 5:10.

Isubom kasi kendi ya adokdok ed kanal?

12. Mangiter na ilustrasyon no akin a nepeg tayon paliisan iray kustombre tan selebrasyon ya marutak so nanlapuan da.

12 Nayarin isipen na arum ya dumay rason da no akin ya seselebraan day holiday. Balet, kasin importante so nanlapuan na saratan? On! Bilang ilustrasyon: Kunwari akanengneng kay kendi ed kanal. Kasin dokdoken mo itan insan isubom? Siempre andi! Marutak itan. Singa satan a kendi, saray holiday et singa balibali tan makapalikliket, balet marutak so nanlapuan da. Pian makapandesisyon tayon pilien so dugan panagdayew, kaukolan ya miparay panagnonot tayod si propeta Isaias, ya inkuan tod saray  mandadayew ed tuan Dios: “Agyo didiwiten iray marutak!”​—Isaias 52:11.

ALWARAN YA AGNASAKITAY LIKNAAN NA ARUM

13. Anto ray nayarin subok ed sika no agmo selebraan iray holiday?

13 Nayarin nasubok ka no nandesisyon ka lan agmibiang ed saray holiday. Singa bilang, nayarin mankelaw iray katrabahom no akin ya agmo seselebraan iray pigaran holiday. Antoy gawaen mo no pakrismasan da ka? Mauges kasin awaten itan? Panon to no duma so papanisiaan na asawam? Antoy gawaen mo pian agnalikna na ananak mon nasisibletan ira ta agyo seselebraan iray holiday?

14, 15. Antoy nayarin gawaen mo no diad sakey a holiday et walay man-greet ed sika odino walay manregalo ed sika?

14 Importantin talosan moy liknaan na arum pian antam no antoy gawaen mo ed nanduruman situasyon. No walay mangibagad sikay ‘Merry Christmas,’ ‘Happy New Year,’ odino ‘Happy birthday,’ pisalamatan mo labat may angibaga. Balet panon to no say angibagad sika et naynay mon nakakaulop odino katrabahom? Ompan mas marakep no ipaliwawam na daiset so papanisiaan mo. Antokamay situasyon, magmaliw kan mataktika. Oniay bilin na Biblia: “Naynay komon a maabig iray salita yo, ya atimplaan na asin, pian amta yo no panon so nepeg yon iyebat ed kada too.” (Colosas 4:6) Manalwar ka pian ag-ompaway ya anggapoy respetom ed arum. Imbes, mataktikan ipaliwawa no antoy papanisiaan mo. Ipaliwawam met ya agka kontra ed panagregalo tan panliliket, balet labay mon dia lad arum ya pankanawnawa.

15 Panon to no walay manregalo ed sika? Depende itan ed situasyon. Nayarin ibaga na samay angiter: “Amtak ya agmo ’ya seselebraan. Balet, labay kon iter iyan regalo ed sika.” No ontan so situasyon, nayarin mandesisyon kan awaten so regalo ta agka met mibibiang ed holiday. Siempre, no ag-amta na mangiiter ed sika na regalo iray papanisiaan mo, nayarin ibagam ed sikato ya agmo seselebraan itan. Diad ontan et  natalosan to no akin ya awaten moy regalo pero agka manregalo ed satan ya okasyon. Balet, maabig ya agla awaten so regalo no alikas mon say intension to et pian papawayen ya agmo tutumboken so papanisiaan mo odino mikompromiso ka lapu labat ed regalo.

PANON MON IPALIWAWA ED PAMILYAM?

16. Panon kan magmaliw ya mataktika no ipapaliwawam so papanisiaan mo nipaakar ed saray holiday?

16 Panon to no dumay papanisiaan na pamilyam? Kaukolan nin siansia ya magmaliw kan mataktika. Agmo kaukolan ya kontraen so kustombre odino holiday ya seselebraan na pamilyam. Imbes, respetom so papanisiaan da, ta anggan sika met et labay mon respetoen day papanisiaan mo. (Basaen so Mateo 7:12.) Paliisan so kagagawan singa ka lanlamang mibibiang ed holiday. Balet siansian magmaliw kan balanse no anggapo met so koneksion tod aktual ya selebrasyon. Siempre diad amin ya gagawaen mo, labay mon seguroen ya mansiansian malinis so konsiensiam.​—Basaen so 1 Timoteo 1:18, 19.

17. Panon mon natulongan so ananak mo pian agda naliknan nasisibletan ira no nanenengneng dan seselebraan na arum iray holiday?

17 Antoy gawaen mo pian agnalikna na ananak mon nasisibletan ira ta agyo seselebraan iray aliwan base ed Biblia ya holiday? Depende itan ed no antoy gagawaen mo diad arum ya pankanawnawa. Anggano anggapoy okasyon et reregaloan na arum ya atateng so ananak da. Sakey ed saray sankarakepan ya niregalom ed ananak mo et say panaon tan maaron atension mo.

PILIM SO DUGAN PANAGDAYEW

No pilien moy dugan panagdayew, magmaliw kan maliket

18. Panon kan natulongan na saray pantitipon na Kristiano ya pilien so dugan panagdayew?

18 Pian napaliket moy Dios, nepeg mon ipulisay so palson panagdayew tan pilien so dugan panagdayew. Antoy kaibad satan? Imbaga na Biblia: “Nonoten tayoy sakey tan sakey pian makapansasagyatan itayo a mangaro tan manggaway  maabig iran kimey, ya agtayo papaulyanan so pantitipon tayo, a singa niyugali na arum, noagta manpapasesegan itayo, nagkalalo la ta nanenengneng yon manasingger lay agew.” (Hebreo 10:24, 25) Saray pantitipon na Kristiano et maliket ya okasyon pian nadayew moy Dios diad paraan ya aawaten to. (Salmo 22:22; 122:1) Diad saratan a pantitipon et “makapanpapasesegan” iray matoor a Kristiano.​—Roma 1:12.

19. Akin et importantin ibagam ed arum so nanaaralan mod Biblia?

19 Say sakey nin paraan pian makapandesisyon kan ondapag ed dugan panagdayew et say pangibagam ed arum nipaakar ed saray naaralan mod Biblia diad tulong na Saray Tasi nen Jehova. Dakel a totoo so talagan ‘maneermen tan onaakis’ lapud mauges ya nagagawad mundo natan. (Ezequiel 9:4) Nayarin wala ray kabat mon ontan so nalilikna ra. Maabig no ibagam ed sikara so based Biblian ilalom ya nagawad arapen. No miulop kad saray tuan Kristiano tan ibagam ed arum so nanaaralan mon balibalin katuaan ed Biblia, naliknam ya kalkalnan naandi so panlabay mon mibiang ed saray kustombre na palson panagdayew. Seguradon magmaliw kan maliket tan dakel so naawat mon bendisyon no pilien moy dugan panagdayew.​—Malaquias 3:10.

^ par. 9 Nengnengen so Apendise ed artikulon “Kasin Disyembre so Inkiyanak nen Jesus?

^ par. 9 Say Saturnalia et sakey nin rason no akin ya apili so Disyembre 25. Kada Disyembre 17-24, seselebraan nensaman iyan piesta pian pagalangan so dios na Roma ed panagdalus. Legan na piestan Saturnalia, dakel so panangan, walay panliliket, tan paniiteray regalo.

^ par. 10 Pian naamtaan no antoy pangipapasen na saray tuan Kristiano ed arum ni ran kabkabat ya selebrasyon odino holiday, nengnengen so Apendise ed artikulon “Nepeg Tayo Kasin Selebraan Iray Holiday?