Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 3

Antoy Labay na Dios ya Nagawad Dalin?

Antoy Labay na Dios ya Nagawad Dalin?
  • Antoy labay na Dios ya nagawad totoo?

  • Panon ya kinalaban so Dios?

  • Antoy magmaliw ya kipapasen na bilay ed dalin diad arapen?

1. Antoy labay na Dios ya nagawad dalin?

TALAGAN balibali so labay nen Jehova a Dios ya nagawad dalin. Labay ton say dalin et panayaman na totoon maliket tan agla ran balot mansakit. Ibabaga na Biblia ya “angiparaan si Jehova a Dios na sakey a hardin diad Eden” tan “pinatubo tod dalin so amin a kiew a makapaliket a nengnengen tan maabig a naakan.” Kayarin pinalsa na Dios so inmunan laki tan bii, si Adan tan Eva, impanayam to rad satan ya marakdakep ya ayaman tan inkuan tod sikara: “Manbunga kayo tan manparakel kayo, pano yoy dalin tan uleyan yo.” (Genesis 1:28; 2:8, 9, 15) Kanian labay na Dios ya saray totoo et nawalaay ananak, paawangen day hardin ya ayaman da ya anggad magmaliw ya paraiso so interon dalin, tan asikasoen da ray ayayep.

2. (a) Panon tayon naseguro ya nasumpal so panlabayan na Dios diad dalin? (b) Base ed Biblia, siopa ray manbilay ya tuloytuloy diad dalin?

2 Parad sika, nagawa kasi so panlabayan nen Jehova a Dios ya manayam iray totoo diad paraison dalin? Oniay imbaga na Dios: “Sinalitak iya . . . tan sumpalen ko.” (Isaias 46:9-11; 55:11) On, seguradon gawaen na Dios so panlabayan to! Imbaga ton ‘agto pinalsa so dalin ya andiay gagala, noagta ginawa ton panayaman.’ (Isaias 45:18) Anton klase  na totoo so panayamen na Dios diad dalin? Tan panon kabayag so labay ton pambilay da dia? Oniay ebat na Biblia: “Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.”​Salmo 37:29; Apocalipsis 21:3, 4.

3. Anto ray makapaermen ya nagagawa natan diad dalin, tan anto ray nitepet tayo lapud satan?

3 Tua, agni ’tan agawa. Saray totoo natan et mansasakit tan ompapatey; manlalaban tan manpapateyan ni ra ingen. Walay agawan aliwa. Balet, segurado tayon aliwan oniay labay na Dios parad totoo! Anto kasi agawa? Akin et ag-asumpal so panlabayan na Dios? Anggapoy libro ed history ya makapangipaliwawa ed satan ta ginmapo so gulo diad tawen.

SAY NANLAPUAN NA SAKEY A KALABAN

4, 5. (a) Siopan talaga so akitongtong ed si Eva panamegley na sakey ya uleg? (b) Panon a nayarin magmaliw a matakew so datin makalakal tan matuan too?

4 Ipapaamta na unonan libro na Biblia ya walay kinmontrad Dios diad hardin na Eden. Sikatoy tinawag ya “uleg,” balet diad tua et aliwan ayep. Diad sampot ya libro na Biblia, nabasa ditan ya sikatoy “tatawagen a Diablo tan Satanas, a mangibabalang ed interon mundo.” Sikatoy tinawag met ya “sankaunaan ya uleg.” (Genesis 3:1; Apocalipsis 12:9) Sayan makapanyarin anghel odino agnanengneng ya espiritu, et angusar na uleg pian mitongtong ed si Eva, ya singa gagawaen na marunong a too ya kunkunwarin pansalitaen to so puppet anta sikato manaya so talagan mansasalita. Seguradon anengneng na satan ya anghel so impanggawa na Dios ed dalin parad totoo.​—Job 38:4, 7.

5 Balet, lapud perpekto so amin a pinalsa nen Jehova, siopay nanggawad sayan “Diablo” odino “Satanas”? Say simplin ebat et, ginawa na sayan makapanyarin espiritun anak na Dios so sarili to ya Diablo. Posible kasi itan? Diad tua, anggan say toon makalakal tan matua et posiblin magmaliw ya matakew. Panon? Nayarin abuloyan ton ontubod  puso toy makapuy a pilalek. No atan lan lanang so sankanonot to, lalon ombiskeg so mauges a pilalek to. Insan no wala lay pankanawnawa to, nayarin gawaen toy mauges a pilalek ya nononoten to.​—Basaen so Santiago 1:13-15.

6. Panon a nagmaliw ya Satanas a Diablo so sakey a makapanyarin espiritun anak na Dios?

6 Ontan so agawa ed si Satanas a Diablo. Nayarin nadngel toy imbaga na Dios ed si Adan tan Eva ya manpamilya ira anggad napano so dalin. (Genesis 1:27, 28) Ompan inisip nen Satanas, ‘Balibali komon no siak so dayewen na totoo imbes ya say Dios!’ Kanian tinmubod puso to so mauges a pilalek. Insan nen kien, ginawa to la itan, pinalikdo toy Eva tan pinapaway ton matila so Dios. (Basaen so Genesis 3:1-5.) Kanian sikatoy nagmaliw a “Diablo,” ya say labay ton ibaga et “Managpauges.” Tan sikatoy nagmaliw a “Satanas,” ya say labay ton ibaga et “Sumusumpa.”

7. (a) Akin et inatey si Adan tan Eva? (b) Akin et ontatatken tan ompapatey so amin ya anak nen Adan?

7 Lapud katilaan tan panamalikdo nen Satanas a Diablo, agtinulok di Adan tan Eva so Dios. (Genesis 2:17; 3:6) Kanian sinmabi panaon et inatey ira. Atan may imbaga na Dios ya nagawad sikara no ag-ira ontulok. (Genesis 3:17-19) Lapud aliwa lan perpekto si Adan nen nankasalanan, atawir na amin ya anak to so kasalanan. (Basaen so Roma 5:12.) Pian natalosan tayo itan, niay sakey ya ilustrasyon: No say sukogan na tinapay et walay kumpil to, antoy nagawad kada tinapay? Ombalkat ed kada tinapay so kumpil odino aliwa lan perpektoy kurti to. Mipadpara, kada too et atawir toy “kumpil” odino ag-inkaperpekto nen Adan. Atan so rason no akin ya ontatatken tan ompapatey so amin a totoo.​—Roma 3:23.

8, 9. (a) Antoy akusasyon nen Satanas ed Dios? (b) Akin ya agtampol pinatey na Dios iramay nanrebelde?

8 Diad tua, sanen atukso nen Satanas si Adan tan Eva ya mankasalanan ed Dios, inggapo toy panagrebelde. Kinuestion toy paraan na pananguley nen Jehova. Singa to  ibabagan: ‘Mauges a manuley so Dios. Matila tan isisiblet to ray maong a bengatla ed saray uuleyan to. Agkaukolan na totoo so uley na Dios. Sarag day mandesisyon a bukor no antoy maong tan mauges. Tan mas maong ni no siak so manguley ed sikara.’ Antoy gawaen na Dios ed ontan ya makapainsulton akusasyon? Parad arum, maong komon no pinatey la na Dios iratan ya rebelde. Balet naebatan kasi so akusasyon nen Satanas no ontan so ginawa  na Dios? Napruebaan kasi ya duga so paraan na pananguley na Dios?

9 Lapud perpekto so hustisya nen Jehova, agnayarin tamtampol ton pateyen irayan rebelde. Nandesisyon so Dios ya palabasen ni panaon pian naebatan so akusasyon nen Satanas, tan napruebaan met ya matila so Diablo. Kanian inabuloyan na Dios ya uleyan na totoo so sarili da tan impluensyaan ira nen Satanas. Aralen ed Kapitulo 11 na sayan libro no akin ya ontan so ginawa nen Jehova tan no akin ya inabuloyan to nin onlabas so andukey a panaon antis ton panampoten iratan ya problema. Balet, nonot mo pa ’ya: Duga kasin anisia si Adan tan Eva ed si Satanas, anta anggapon balot so ginawa ton maabig ed sikara? Duga kasin panisiaan dan maruksa tan matila si Jehova, anta sikatoy angiter ed sikara na amin a bengatla? No sika man, anto kasi ginawam?

10. Panon mon nasuportaan si Jehova pian naebatan so akusasyon nen Satanas?

10 Importantin nonoten iratan a tepet ta amin tayo et apektado ed saratan ya problema natan. On, walay pankanawnawam ya ebatan so akusasyon nen Satanas pian nasuportaan moy Jehova. Pilim si Jehova bilang Manuley mo tan makatulong kan napruebaan ya matila si Satanas. (Salmo 73:28; basaen so Proverbio 27:11.) Makapaermen ta dagdaiset labat ed binilyon ya totoo so ontay desisyon da. Kanian nitepet tayo, Talaga kasin ibabangat na Biblia ya si Satanas so manuuley ed sayan mundo?

SIOPA SO MANUULEY ED SAYAN MUNDO?

Niyopresi kasi nen Satanas ed si Jesus so amin a panarian na mundo no agto iratan gawa?

11, 12. (a) Panon ya nanengneng ed samay impanukso nen Satanas ed si Jesus ya sikato so manuley ed sayan mundo? (b) Anto ni prueba ya si Satanas so manuley ed sayan mundo?

11 Agbalot nanduaruwaan nen Jesus ya si Satanas so manuuley ed sayan mundo. Aminsan et tinukso nen Satanas si Jesus tan impanengneng toy “amin a panarian na mundo tan say karakpan na saratan.” Insan impromisa nen Satanas  ed si Jesus: “Amin iraya et iter kod sika no ondakmomo ka tan mandayew kad siak a maminsan.” (Mateo 4:8, 9; Lucas 4:5, 6) Isip mo pa labat, nibaga tayo kasin tukso ed si Jesus so iyoopresi nen Satanas no aliwan sikato so manuuley ed saratan ya panarian? Agkinontra nen Jesus so imbaga nen Satanas ya gawa toy amin ya gobierno ed sayan mundo. No aliwan si Satanas so mangokontrol ed saratan, seguradon sikatoy kinontra nen Jesus.

12 Siempre, si Jehova et makapanyarin-amin a Dios, say Manamalsa na makapadinayew ya uniberso. (Apocalipsis 4:11) Balet, anggapoy nabasad Biblia ya si Jehova a Dios odino si Jesu-Kristo so manuuley ed sayan mundo. Diad tua, espesipikon tinukoy nen Jesus ya si Satanas so “manuley na sayan mundo.” (Juan 12:31; 14:30; 16:11) Ibabaga ni ingen na Biblia ya si Satanas a Diablo et “dios na sayan sistema na mundo.” (2 Corinto 4:3, 4) Oniay insulat nen apostol Juan nipaakar ed sayan sumusumpa odino Satanas: “Say interon mundo et walad pakayari na samay mauges.”​—1 Juan 5:19.

NO PANON YA EKALEN SO MUNDO NEN SATANAS

13. Akin et kaukolan ya umanen so situasyon ed mundo?

13 Diad ilalabas na kada taon, lalon magmamaliw a mapeligro so situasyon ed mundo. Dakel so migi-guerran sundalo, kurakot ya politiko, kunkunwarin makadios ya lider na relihyon, tan mauge-uges iran kriminal. Imposiblin ondakep ni situasyon ed interon mundo. Ibabaga na Biblia ya asingger lan ekalen na Dios iray nagagawan mauges ed mundo diad piguerra tod Armagedon. Tan pagmaliwen ton mareen so situasyon ed mundo.​—Apocalipsis 16:14-16.

14. Siopa so pinili na Dios a magmaliw ya Manuley ed Panarian To, tan panon itan ya nipasakbay?

14 Pinili nen Jehova a Dios si Jesu-Kristo ya magmaliw ya Manuley ed Panarian odino gobierno To diad tawen. Abayag  lan ibabaga na Biblia: “Sakey ya ugaw so niyanak ed sikatayo, sakey ya anak a laki so niiter ed sikatayo; tan niiter naani ed sikato so pananguley. Sikatoy tawagen a . . . Prinsipe na Kareenan. Say ilaknab na gobierno to tan say kareenan et agmangangga.” (Isaias 9:6, 7, paimanod leksab) Imbangat nen Jesus iray patumbok to ya ipikasi iyan gobierno: “Onsabi la komon so Panarian mo. Nagawa komon so linawam, a singa ed tawen, ontan met diad dalin.” (Mateo 6:10) Naaralan tayo nid ontumbok iran parte na sayan libro ya magano lan ekalen na Panarian na Dios so amin a gobierno ed sayan mundo, tan salatan to iratan ya amin. (Basaen so Daniel 2:44.) Insan panamegley na Panarian na Dios, magmaliw lan paraiso so dalin.

ASINGGER LA SO BALON MUNDO NA DIOS!

15. Anto so “balon dalin”?

15 Ipapasegurod sikatayo na Biblia: “Walay balon tawen tan balon dalin ya aalagaren tayo unong ed sipan [na Dios], tan diad saraya et manayam so inkatunong.” (2 Pedro 3:13; Isaias 65:17) No maminsan, no tutukoyen na Biblia so “dalin,” say labay ton ibaga et saray totoo diad dalin. (Genesis 11:1) Kanian say matunong ya “balon dalin” et totoo ya manguunor ed Dios tan bebendisyonan to.

16. Anto so mabmablin regalo na Dios ed saray manguunor ed sikato, tan antoy nepeg tayon gawaen pian naawat tayo itan?

16 Impromisa nen Jesus ya diad onsabin balon mundo, saramay manguunor ed Dios so makaawat na regalo ya “bilay ya andi-anggaan.” (Marcos 10:30) Pibukay mo pay Bibliam diad Juan 3:16 tan 17:3, tan pibasam so imbaga nen Jesus ya nepeg tayon gawaen pian tuloytuloy tayon manbilay. Natan, nengnengen tayo pad Biblia iray bendisyon parad saray kualipikadon mangawat ed balibalin regalo na Dios diad Paraison dalin ya asingger lan onsabi.

17, 18. Akin ya segurado tayon walay kareenan tan kaligenan ed anggan iner a pasen diad dalin?

 17 Anggapo lay kaugsan, guerra, krimen, tan gulo. “Anggapo lay mauges . . . Balet saray mauyamo et tawiren day dalin.” (Salmo 37:10, 11) Magmaliw lan mareen lapud ‘patundaen la na Dios iray guerra diad interon dalin.’ (Salmo 46:9; Isaias 2:4) Insan “ombulaslas so matunong, tan inerman a pasen et walay kareenan anggad kaandi na bulan”​—labay ton ibaga et agla manganggay kareenan!​—Salmo 72:7.

18 Saray mandadayew ed si Jehova et manayam ya maligen tan mareen diad dalin. Nensaman nen inunor na saray Israelita so Dios, nagmaliw iran maligen. (Levitico 25:18, 19) Talagan makapalikliket no naeksperiensya tayo met so kaligenan diad Paraiso!​—Basaen so Isaias 32:18; Miqueas 4:4.

19. Akin ya segurado tayon dakel so naakan diad balon mundo na Dios?

19 Agla onkulang so naakan. “Dakdakel so anien ya ilik diad dalin; say toktok na kapalandeyan et napanopano,” so inkansion na sakey a nansulat ed Salmo. (Salmo 72:16) Bendisyonan nen Jehova a Dios iray matunong a totoo to tan “say dalin et mangiter na bunga to.”​—Salmo 67:6.

20. Akin ya segurado tayon say interon dalin et magmaliw ya paraiso?

20 Say interon dalin et magmaliw ya paraiso. Ipaalagey iray mararakep ya abung tan gawaen ya hardin iray lugar ya datin dineral na makasalanan a totoo. (Basaen so Isaias 65:21-24; Apocalipsis 11:18) Diad ilabas na panaon, itultuloy nin parakepen iray nanduruman parte na dalin ya anggad say interon globo et magmaliw lan marakdakep tan mabunabuna ya singa say hardin na Eden. Tan ‘ilukas na Dios so lima to tan peneken toy pirawat na balang mabilay a bengatla.’​—Salmo 145:16.

21. Antoy mangipanengneng ya diad arapen et mareen la ray totoo tan ayayep?

 21 Mareen lay totoo tan ayayep. Saray maatap tan maamon ayayep et saniiban mankabkab. Anggan say melag ya ugaw et ag-ontakot ed ayayep ya natan et masisibeg.​—Basaen so Isaias 11:6-9; 65:25.

22. Antoy nagawad sakit?

22 Anggapo lay sakit. Si Jesus ya Manuley ed Panarian na Dios diad tawen et mas makapadinayew ni gawaen ton pamaabig nen say ginawa to nen wadiad dalin. (Mateo 9:35; Marcos 1:40-42; Juan 5:5-9) Kanian “anggapoy manaayam ditan a mangibagay: ‘Mansasakit ak.’”​—Isaias 33:24; 35:5, 6.

23. Akin et makapaliket ed sikatayo so kioli ed bilay?

23 Nabilay lamet iray inaatey ya inad-aro tayo tan nayarin agla ran balot ompatey. Nabilay lamet so amin ya inaatey ya sankanonot na Dios. Diad tua, “walay kioli na saray matunong tan saray agmatunong.”​—Gawa 24:15; basaen so Juan 5:28, 29.

24. Antoy nibagam ed pambilay ed Paraiso diad dalin?

24 Talagan balibali pansumpalan na saray mandesisyon ya aralen so nipaakar ed Makapadinayew a Manamalsa, si Jehova a Dios, tan manlingkor ed sikato! Sankanonot nen Jesus so onsabin Paraiso ed dalin nen impromisa tod kriminal ya kaabay to: “Nakaiba ta ka ed Paraiso.” (Lucas 23:43) Kabaten tayo nin maong sirin si Jesu-Kristo, say usaren na Dios pian nagawa iratan ya amin a bendisyon.