Onlad karga

Onlad saray karga

 APENDISE

Agew na Panangukom​—Anto Itan?

Agew na Panangukom​—Anto Itan?

ANTOY naiimadyin mod Agew na Panangukom? Dakel so mangibabaga ya diad satan et sansakey ya onarap ed trono na Dios so binilyon ya kamarerwa. Ditan et naukom ira. Saray arum et onlad gloria diad tawen, tan say arum et tuloytuloy ya manirap diad impierno. Balet, aliwan ontan so ibabangat na Biblia. Ibabaga na Salitay Dios ya aliwa itan ya makapataktakot a panaon. Imbes, panaon itan na ilalo tan diad satan et magmaliw lan perpekto so totoo.

Diad Apocalipsis 20:11, 12, impaamta ed sikatayo nen apostol Juan so nipaakar ed Agew na Panangukom: “Anengneng ko so baleg ya amputin trono tan samay akayurong ed satan. Diad arapan to et naandi so dalin tan say tawen, tan agla iraya naromog. Tan anengneng ko ray inaatey, saray ordinaryo tan saray prominente, ya akaalagey ed arap na trono, tan wala ray alukasan a lukot. Balet wala ni sananey a lukot ya alukasan; satan so lukot na bilay. Diad panamegley na saray akasulat ed saray lukot, saray inaatey et inukom unong ed saray gawa ra.” Siopa so Ukom ya manggawad satan?

Si Jehova a Dios labat so sankatagyan ya Ukom na totoo. Balet, walay tinuro ton manggawa ed aktual ya panangukom. Diad  Gawa 17:31, imbaga nen apostol Pablo ya say Dios et “inggeter to so sakey ya agew pian ukomen toy mundo diad patas a paraan ed panamegley na toon tinuro to.” Say pinili nen Jehova ya Ukom et say apaolin Jesu-Kristo. (Juan 5:22) Balet kapigan so igapo na Agew na Panangukom? Panon itan kabayag?

Ipapanengneng na libron Apocalipsis ya onggapo so Agew na Panangukom kayari na Armagedon, no naderal lay sistema nen Satanas diad dalin. * (Apocalipsis 16:14, 16; 19:19–20:3) Kayari na Armagedon, ikulong si Satanas tan saray demonyo to ed kaaralman diad loob na sanlibon taon. Legan na satan, say 144,000 ya kaiba nen Jesus et mangukom tan manuley “bilang arari a kaiba na Kristo diad 1,000 taon.” (Apocalipsis 14:1-3; 20:1-4; Roma 8:17) Say Agew na Panangukom et agnagawa ed loob labat na 24 oras, noagta sabien toy sanlibon taon.

Legan na sanlibon taon, si Jesu-Kristo so “mangukom ed saray mabilay tan saray inaatey.” (2 Timoteo 4:1) “Saray mabilay” et say “baleg ya ulop” a makaliktar ed Armagedon. (Apocalipsis 7:9-17) Anengneng met nen apostol Juan so “inaatey . . . ya akaalagey ed arap na trono” na panangukom. Impromisa nen Jesus ya saray “walad pakanodnonotan iran lubok et narengel day boses [nen Kristo] tan ompaway ira” panamegley na kioli. (Juan 5:28, 29; Gawa 24:15) Balet antoy basiyan na pangukom ed sikara?

Insulat nen apostol Juan ya “wala ray alukasan a lukot,” tan “saray inaatey et inukom unong ed saray gawa ra.” (Apocalipsis 20:12) Kasin akasulat ed sarayan lukot iray apalabas ya ginawa na totoo? Andi, say pangukom et ag-ibase ed ginawa na totoo antis na impatey da. Panon tayon amta? Ibabaga na Biblia: “Say sakey ya inatey la et nibulos la ed kasalanan to.” (Roma 6:7) Saramay napaoli sirin et nabilay ya malinis odino anggapo lay kasalanan da. Kanian irerepresenta na saray lukot so kaaruman iran bilin na Dios ya gawaen na totoo. Pian tuloytuloy ya manbilay, saray makaliktar ed Armagedon tan saray napaoli et kaukolan ya unoren da ray ganggan na Dios, kaiba la iray balon instruksion ya nayarin ipaamta na Dios legan na sanlibon taon. Saray  totoo et ukomen sirin base ed gawaen da legan na Agew na Panangukom.

Legay Agew na Panangukom, pankanawnawa na binilyon a totoo ya aralen so panlabayan na Dios tan gawaen itan. Labay ton ibaga et dakel so kaukolan ya ibangat. On, “naaralan na saray manaayam ed sayan dalin so inkatunong.” (Isaias 26:9) Balet, wala ray agda labay ya gawaen so panlabayan na Dios. Imbaga na Isaias 26:10: “Anggano nakasian so mauges, agto met lanlamang naaralan so inkatunong. Anggan diad dalin na kaptekan et sikatoy manggaway mauges, tan agto nanengneng so katagyan nen Jehova.” Saratan ya mauges et pateyen legan na Agew na Panangukom tan anggapo lay ilalo ra.​—Isaias 65:20.

Diad sampot na Agew na Panangukom, saray makaliktar et sigpot lan ‘manbilay’ bilang perpekton totoo. (Apocalipsis 20:5) Kanian diad Agew na Panangukom, nipawil la so perpekton bilay ya labay na Dios parad totoo. (1 Corinto 15:24-28) Insan nagawa so sampot ya subok. Ibulos si Satanas ed akaprisoan to tan naabuloyan ya palikdoen so totoo diad sampot lan pankanawnawa. (Apocalipsis 20:3, 7-10) Saramay ag-ondapag ed sikato et makaeksperiensya ed sayan impromisa na Biblia: “Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.” (Salmo 37:29) On, say Agew na Panangukom et sakey a bendisyon ed amin a matoor ya totoo!

^ par. 1 Nipaakar ed Armagedon, ipangasin nengnengen so Insight on the Scriptures, Volume 1, pahina 594-595, 1037-1038, tan kapitulo 20 na Dayewen so Alenleneg a Tuan Dios, ya parehon im-publish na Saray Tasi nen Jehova.