Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 15

Say Panagdayew ya Aawaten na Dios

Say Panagdayew ya Aawaten na Dios
  • Kasin aawaten na Dios so amin a relihyon?

  • Panon tayon nibiig so tuan relihyon?

  • Siopan talaga ray mandadayew ed tuan Dios natan?

1. Panon itayon minabang no dayewen tayoy Dios diad dugan paraan?

TALAGAN walay malasakit ed sikatayo nen Jehova a Dios tan labay ton unoren tayo ray maaron panangigiya to pian maong so pansumpalan tayo. No sikatoy dayewen tayo diad dugan paraan, magmaliw itayon maliket tan napaliisan tayoy dakel a problema. Bendisyonan tan tulongan to tayo met. (Isaias 48:17) Nilasus ya relihyon so mangibabagan ibabangat day katuaan nipaakar ed Dios. Balet nanduruman maong so ibabangat da nipaakar ed no siopa so Dios tan no antoy labay ton gawaen tayo.

2. Panon tayon naamtaan so dugan panagdayew ed si Jehova, tan anton ilustrasyon so ontulong ed sikatayon natalosan iya?

2 Panon mon naamtaan so dugan paraan na panagdayew ed si Jehova? Agmo la kaukolan ya sansakeyen nin aralen tan pankokomparaen so amin a relihyon. Say kaukolan mo labat ya gawaen et aralen no anton talaga so ibabangat na Biblia nipaakar ed tuan panagdayew. Bilang ilustrasyon: Diad dakel a bansa, problema day nipaakar ed peken kuarta. No say trabahom et ibiig iray peken kuarta, antoy gawaen mo? Sansakeyen mo kasin kabisadoen so amin a klase na peken kuarta? Andi. Mas maong no aralen mo imay tuan kuarta. No kabisadom lay itsura na tudtuan kuarta, nibiig mo lay peke. Mipadpara,  no naamtaan tayo lay tuan relihyon, nibiig tayo la iramay palson relihyon.

3. Base ed si Jesus, antoy nepeg tayon gawaen pian awaten na Dios so panagdayew tayo?

3 Importantin dayewen tayo si Jehova diad paraan ya aawaten to. Panisiaan na dakel a totoo ya amin a relihyon et aawaten na Dios, balet aliwan ontan so ibabangat na Biblia. Diad tua, aliwan magenap so basta pangibagan Kristiano itayo. Imbaga nen Jesus: “Aliwan balang sakey ya ontatawag ed siak na, ‘Katawan, Katawan,’ et makaloob ed Panarian na tawen, noagta saman labat so manggagawa ed linawa nen Amak a walad tawen.” Pian awaten na Dios so panagdayew tayo, nepeg tayon aralen iray ganggan na Dios tan gawaen tayo iratan. Saramay agda gagawaen so panlabayan na Dios et tinawag nen Jesus ya “manggagaway kaugsan.” (Mateo 7:21-23) Singa say peken kuarta, say palson relihyon et anggapoy kana to. Diad tua, makaderal ni ingen itan.

4. Antoy labay ya ibaga nen Jesus nipaakar ed duaran dalan, tan iner so pugtaan na saratan?

4 Iikdan nen Jehova so amin a totoo na tsansan manbilay ya tuloytuloy. Balet, pian makapambilay tayon tuloytuloy diad Paraiso, nepeg tayon dayewen so Dios ed dugan paraan tan natan ni labat et manbilay itayo la diad paraan ya aawaten to. Makapaermen balet ta dakel so agmalabay a manggawa ed satan. Kanian imbaga nen Jesus: “Loob kayo ed mainget a puerta, lapud malapar so puerta tan maawang so dalan ya ompugta ed kadederal, tan dakel so onloloob ed satan; bangta mainget so puerta tan makisir so dalan ya ompugta ed bilay, tan daiset so makakaromog ed satan.” (Mateo 7:13, 14) Say tuan relihyon et ompugta ed bilay ya anggapoy anggaan. Say palson relihyon et ompugta ed patey. Aglabay nen Jehova ya ompatey so anggan siopa kanian iikdan to na tsansa so amin a totoo ya sikatoy nakabat da. (2 Pedro 3:9) No ontan sirin, say paraan na panagdayew tayo ed Dios et manresultad balanglan bilay odino patey.

 NO PANON A NIBIIG SO TUAN RELIHYON

5. Panon tayon nibiig iramay ontutumbok ed tuan relihyon?

5 Panon a naromog so “dalan ya ompugta ed bilay”? Imbaga nen Jesus ya nanengneng ed kabibilay na totoo no tua odino andi so relihyon da. Inkuan to: “Nabidbir yo ra ed saray bunga ra. . . . Balang maong a kiew et manbubunga na maong.” (Mateo 7:16, 17) Labay ton ibaga, nabidbir so tuan relihyon diad saray papanisiaan tan kagagawa ra. Anggaman nalilingo ta aliwan perpekto iray mandadayew ed tuan Dios, gagawaen day anggaay nayarian dan unoren so panlabayan to. Aralen tayo so anemiran aspekto ya pakabidbiran na saray ontutumbok ed tuan relihyon.

6, 7. Panon ya ipapasen na saray lingkor na Dios so Biblia, tan panon ya impanengneng nen Jesus so dugan alimbawa nipaakar ed saya?

6 Saray ibabangat na saray lingkor na Dios et nanlapud Biblia. Oniay nabasan mismo ed Biblia: “Say interon Kasulatan et impuyan na Dios tan makagunggona parad panagbangat, pananimbawa, panangipetek, panagdisiplina unong ed inkatunong, pian say too na Dios et sigpot a makayari, ya akaparaan a maong parad amin a maabig a gawa.” (2 Timoteo 3:16, 17) Insulat nen apostol Pablo ed saray kapara ton Kristiano: “Sanen nadngel yo ed sikami so salita na Dios, inawat yo itan, aliwan bilang salita na totoo, noagta bilang salita na Dios, a saya so katuaan.” (1 Tesalonica 2:13) Kanian, saray papanisiaan tan gagawaen na tuan relihyon et aliwan base ed saray opinyon odino tradisyon na too, noagta diad pinuyanan a Salita na Dios, say Biblia.

7 Angipanengneng si Jesus na dugan alimbawa, ya imbase to ray bangat to ed Salitay Dios. Oniay impikasi tod Ama ton walad tawen: “Say salitam et katuaan.” (Juan 17:17) Papanisiaan nen Jesus so Salita na Dios, tan amin ya imbangat to et nanlapud Kasulatan. Naynay ya ibabaga nen Jesus: “Walan nisulat.” (Mateo 4:4, 7, 10) Insan to ibaga imay akasulat ya teksto. Mipadpara, ag-ibabangat na totoo na Dios natan iray sarili dan opinyon. Papanisiaan dan say Biblia et Salitay Dios, tan ditan da labat ibabase iray ibabangat da.

8. Antoy kaiba ed panagdayew ed si Jehova?

 8 Si Jehova labat so dadayewen na saray membro na tuan relihyon tan ipapaamta da so ngaran to. Imbaga nen Jesus: “Si Jehova a Dios mo so nepeg mon dayewen, tan sikato labat so nepeg mon panlingkoran.” (Mateo 4:10) Si Jehova labat sirin so dadayewen na saray lingkor na Dios. Kaibad satan ya panagdayew so pangipaamtad ngaran na tuan Dios tan say personalidad to. Inkuan na Salmo 83:18: “Say ngaran mo et Jehova, a sika labat so Sankatagyan ed interon dalin.” Angiter si Jesus na pangaligan ya ontulong ed arum pian nakabat da so Dios, ya singa imbaga to ed pikakasi to: “Impaamtak so ngaran mo ed saray totoon inter mod siak a nanlapud mundo.” (Juan 17:6) Mipadpara, ibabangat na saray mandadayew ed tuan Dios natan so nipaakar ed ngaran to, saray panlabayan to, tan saray kualidad to.

9, 10. Panon ya ipapanengneng na saray tuan Kristiano so panangaro rad sakey tan sakey?

9 Ipapanengneng na totoo na Dios so agmakasarili tan tuan panangaro ed sakey tan sakey. Imbaga nen Jesus: “Diad saya et naamtaan na amin a sikayo iray disipulok​—no manaaroan kayo.” (Juan 13:35) Saray Kristiano nensaman et ontan so panangaro da ed sakey tan sakey. Lapud aro ya base ed saray prinsipyod Biblia, malet so ulopan na amin ya mandadayew ed tuan Dios anggano nandurumay lahi, panagbilay, tan bansa ra. (Basaen so Colosas 3:14.) Anggapoy ontan ya aroan na saray membro na palson relihyon. Panon tayon amta? Manpapateyan ira lapud nandurumay bansa odino tribu ra. Balet saray tuan Kristiano et ag-ira manaaral ya mangusar na armas tan agda met papateyen iray Kristianon agagi ra. Inkuan na Biblia: “Saray ananak na Dios tan saray ananak na Diablo et napatnagan ed saya: Siopaman ya agmanggagawa na inkatunong tan agmangaaro ed agi to et agmanlalapud Dios. . . . Nepeg a manaaroan itayo; aliwan singa si Cain, a nanlapud samay mauges tan pinatey toy agi to.”​—1 Juan 3:10-12; 4:20, 21.

10 Siempre, say tuan panangaro et agto labat papaliisan so pamatey. Saray tuan Kristiano et maliket dan iter so panaon,  biskeg, tan kaykayarian da pian tulongan tan pabiskegen so sakey tan sakey. (Hebreo 10:24, 25) Mantutulongan ira no wala ray problema, tan matua ira ed balang sakey. Diad tua, iyaaplika da so simbawa na Biblia ya ‘manggawa na maabig ed amin.’​—Galacia 6:10.

11. Akin et importantin awaten si Jesu-Kristo bilang say uusaren na Dios a mangiliktar ed sikatayo?

11 Aawaten na saray tuan Kristiano si Jesu-Kristo bilang say uusaren na Dios ya mangiliktar ed sikara. Ibabaga na Biblia: “Anggapo lay arum a panlapuan na kililiktar, ta anggapoy sananey a ngaran diad silong na tawen a niiter ed saray totoo pian nilaban itayo.” (Gawa 4:12) Singa naaralan tayo lad Kapitulo 5, inter nen Jesus so bilay to pian nadondon iray matulok a totoo. (Mateo 20:28) Sakey ni, si Jesus so tinuro na Dios ya Ari ed Panarian Tod tawen pian manuley ed interon dalin. Tan no labay tayoy manbilay ya tuloytuloy, igaganggan na Dios ya unoren tayo si Jesus tan iyaplika iray bangat to. Atan so rason no akin ya inkuan na Biblia: “Samay mangipapanengneng na pananisia ed Anak et walaan na bilay ya andi-anggaan; samay agmanguunor ed Anak et agto nagamoran so bilay.”​—Juan 3:36.

12. Antoy labay ya ibaga na pagmaliw ya agkabiangan na mundo?

12 Saray mandadayew ed tuan Dios et agkabiangan na mundo. Nen si Jesus et tinepetan na Romanon manuley ya si Pilato, oniay inyebat to: “Say Panarian ko et agkabiangan na sayan mundo.” (Juan 18:36) Anggan iner a bansa so panaayaman na saray tuan patumbok nen Jesus, sikaray sakop na Panarian tod tawen kanian mansiasiansia ran neutral, tan ag-ira mibabalid saray isyu ed politika. Tan agmet pibabalian na saray mandadayew ed si Jehova so gagawaen na arum a totoo ya singa say pibiang ed partido na politika, panagkandidato, odino pamboto. Tua, neutral ed politika iray mandadayew ed tuan Dios balet maunor irad ley na gobierno. Akin? Lapud igaganggan ira na Salitay Dios ya “manpasakop” ed “saray atagey ya autoridad” na gobierno. (Roma 13:1) Balet no kontrad ganggan na Dios so igaganggan na gobierno na too, aaligen  na saray mandadayew ed Dios so ginawa na saray apostol, ya imbaga ran, “Nepeg min unoren so Dios bilang manuley imbes a saray totoo.”​—Gawa 5:29; Marcos 12:17.

13. Antoy pangipapasen na saray tuan patumbok nen Jesus ed Panarian na Dios, tan anto sirin so gagawaen da?

13 Ipupulong na saray tuan patumbok nen Jesus ya say Panarian na Dios labat so ilalo na totoo. Impasakbay nen Jesus: “Sayan maong a balita na Panarian et nipulong ed interon  dalin bilang pantasi ed amin a nasyon, insan onsabi so anggaan.” (Mateo 24:14) Imbes ya ibaga na saray tuan patumbok nen Jesu-Kristo ed arum ya mantiwala ran say gobierno na too so solusyon ed saray problema ra, ipapakabat dan say Panarian na Dios labat so ilalo na totoo. (Salmo 146:3) Imbangat itayo nen Jesus ya ipikasi itan ya perpekton gobierno: “Onsabi la komon so Panarian mo. Nagawa komon so linawam, a singa ed tawen, ontan met diad dalin.” (Mateo 6:10) Impasakbay na Salita na Dios ya sayan Panarian ed tawen et “buyaken tan panganggaen to irayan amin a panarian [ya manuuley natan], tan saya labat so mansiansia ed andi-anggaan.”​—Daniel 2:44; Apocalipsis 16:14; 19:19-21.

14. Parad sika, anton relihyon so makakagawa ed saray pakabidbiran na dugan panagdayew?

14 Base ed sayan naaralan tayo, tepetan mo pay sarilim: ‘Anton relihyon ya say amin ya ibabangat to et nanlapud Biblia tan ipapaamta toy ngaran nen Jehova? Anton relihyon so mangipapanengneng na tuan panangaro, walaan na pananisia ed si Jesus, agkabiangan na mundo, tan mangipupulong ya say Panarian na Dios labat so tuan ilalo na totoo? Diad amin a relihyon, dinan so makakagawad saratan ya amin?’ Ipapanengneng na saray ebidensya ya satan a relihyon et Saray Tasi nen Jehova.​—Basaen so Isaias 43:10-12.

ANTOY GAWAEN MO?

15. Anto ni labay na Dios ya gawaen tayo likud ed basta panisia ed sikato?

15 Balet, aliwa labat ya basta panisia ed Dios so kaukolan pian sikatoy napaliket. Diad tua, ibabaga na Biblia ya anggan saray demonyo et manisian walay Dios. (Santiago 2:19) Balet agda gagawaen so panlabayan na Dios kanian kabusol to ra. Pian napaliket tayoy Dios, agtayo labat basta manisiad sikato noagta nepeg tayo met ya gawaen so panlabayan to. Nepeg ya onekal itayod palson relihyon tan awaten tayoy tuan panagdayew.

16. Antoy nepeg ya gawaen na sakey ya mibibiang ed palson relihyon?

 16 Imbaga nen apostol Pablo ya nepeg ya agtayo mibiang ed palson panagdayew. Insulat to: “‘Paway kayo ed sikara, tan isian yoy inkasikayo,’ kuan nen Jehova, ‘tan agyo la didiwiten so marutak a bengatla’; ‘tan awaten ta kayo.’” (2 Corinto 6:17; Isaias 52:11) Kanian papaliisan na saray tuan Kristiano so antokaman ya walay koneksion tod palson panagdayew.

17, 18. Anto so “Makapanyarin Babilonia,” tan akin et nepeg ya ‘ompaway kan tampol ed sikato’?

17 Ipapanengneng na Biblia ya amin a klase na palson relihyon et kabiangan na “Makapanyarin Babilonia.” * (Apocalipsis 17:5) Ipapanonot na satan a ngaran so syudad na Babilonia nensaman. Ditan ginmapo so palson relihyon kayari na Delap ed panaon nen Noe. Dakel ed saray bangat tan tradisyon natan et nanlapud palson relihyon ya ginmapo nensaman diad Babilonia. Singa bilang, saray taga Babilonia et mandadayew ed trinidad odino taloran dirios. Diad panaon tayo, say manunan doktrina na dakel a relihyon et say Trinidad. Balet, malinew ya ibabangat na Biblia ya saksakey so tuan Dios, si Jehova, tan si Jesu-Kristo et Anak to. (Juan 17:3) Papanisiaan met na saray taga Babilonia ya wala kunoy imortal ya kamarerwa na totoo ya tuloytuloy a manbilay kayarin ompatey so laman, tan nayarin manirap itan ed impierno. Diad panaon tayo, ibabangat na dakel ya relihyon so nipaakar ed imortal a kamarerwa odino espiritu ya nayarin manirap ed impierno.

18 Say panagdayew ya ginmapod Babilonia et akasabid interon mundo. Kanian duga labat ya say “Makapanyarin Babilonia” so mangirepresentad amin ya palson relihyon ed interon mundo. Impasakbay na Dios ya amin irayan palson relihyon et biglan naderal. Kasin natatalosan mo la natan no akin ya importantin onekal kad amin a kabiangan na Makapanyarin  Babilonia? Labay nen Jehova a Dios ya tampol kan ‘ompaway ed sikato’ legan a wala ni panaon.​—Basaen so Apocalipsis 18:4, 8.

No manlingkor kad si Jehova kaiba na totoo to, mas dakel ni naawat mon bendisyon nen say isakripisyom

19. Anto ray bendisyon no manlingkor kad si Jehova?

19 No mandesisyon kan onekal ed palson relihyon, nayarin paliisan ka la na arum. Balet, no manlingkor kad si Jehova kaiba na totoo to, mas dakel so naawat mon bendisyon nen say isakripisyom. Singa saray disipulo nen Jesus nensaman ya tinaynan da ray arum ni ran bengatla pian sikatoy natumbok da, nawalaan ka met na dakel ya espiritual ya agagi. Magmaliw kan kabiangan na baleg a pamilya na minilyon ya tuan Kristiano diad interon mundo, ya talagan mangaaro ed sika. Tan nawalaan ka met na balibalin ilalo ya manbilay ya tuloytuloy “diad onsabin sistema na mundo.” (Basaen so Marcos 10:28-30.) Onsabi panaon, saramay agla mimiulop ed sika lapud saray papanisiaan mo et nayarin manaral met na Biblia tan mandayew ed si Jehova.

20. Antoy nagawad saramay ontutumbok ed tuan relihyon?

20 Ibabangat na Biblia ya magano lan deralen na Dios so mauges ya mundo nen Satanas tan salatan To na matunong ya balon mundo ya uleyan na Panarian To. (2 Pedro 3:9, 13) Marakdakep itan! Tan diad satan a matunong ya balon mundo, saksakey lay relihyon, saksakey lay tuan panagdayew. Agta dugan desisyon no gawaen mo ray kaukolan pian makapiulop ka la natan ed saray mandadayew ed tuan Dios?

^ par. 17 Parad kaaruman nin impormasyon no akin ya irerepresenta na Makapanyarin Babilonia so amin ya palson relihyon ed interon mundo, nengnengen so Apendise ed artikulon “No Anto so ‘Makapanyarin Babilonia.’