Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 12

Kabibilay a Makapaliket ed Dios

Kabibilay a Makapaliket ed Dios
  • Panon mon nakaaro so Dios?

  • Akin et alanor kad akusasyon nen Satanas?

  • Anto ran kagagawa so aglabay nen Jehova?

  • Antoy gawaen mo pian say kabibilay mo et makapaliket ed Dios?

1, 2. Siopa ray arum a totoo nensaman ya pinili nen Jehova ya nakaaro?

ANTON klase na too so labay mon nakaaro? Seguradon labay mon nakaaro imay pareho kayoy ugali, labalabay, tan paninteresan. Tan labay mo met ya nakaulop imay maomaong, aliwan matila, tan maaro.

2 Manlapu la nensaman, wala ray pinili na Dios ya magmaliw a kakaaro to. Alimbawa, si Abraham et tinawag nen Jehova ya kaaro to. (Basaen so Isaias 41:8; Santiago 2:23.) Imbaga na Dios ya si David et ‘lakin makapaliket ed puso to’ ta ontan ya too so aaroen nen Jehova. (Gawa 13:22) Tan tinawag nen Jehova si propeta Daniel ya “pinabpabli.”​—Daniel 9:23.

3. Akin et pinili nen Jehova so pigaran totoo a magmaliw ya kakaaro to?

3 Akin et pinili nen Jehova si Abraham, David, tan Daniel ya magmaliw ya kakaaro to? Oniay imbaga tod si Abraham: “Dinengel moy boses ko.” (Genesis 22:18) Kanian maasingger si Jehova ed saramay mapaabeban manguunor ed ganggan to. Imbaga to ed saray Israelita, “Tulok yoy boses ko, tan siak so magmaliw a Dios yo, tan sikayo so magmaliw a totook.” (Jeremias 7:23) No unoren moy Jehova, magmaliw ka met a kaaro to!

 PAPABISKEGEN NEN JEHOVA IRAY KAKAARO TO

4, 5. Panon ya papabiskegen nen Jehova iray totoo to?

4 Akin et baleg a pribilehyo so mikaaro ed Dios? Ibabaga na Biblia ya akaparaan si Jehova ya ‘ipatnag odino ipanengneng so biskeg to parad saramay matoor so puso rad sikato.’ (2 Awaran 16:9) Panon kan napabiskeg nen Jehova? Oniay imbaga to ya nabasad Salmo 32:8: “Ikdan ta kay pakatalos tan ibangat kod sika so dalan a nepeg mon laen. Bilinen ta ka legan ya akanengneng ak ed sika.”

5 Talagan makapabiskeg itan ya panmamalasakit nen Jehova! Iter toy kaukolan mon bilin tan maaron akanengneng ed sika legan mon uunoren itan. Labay kan tulongan na Dios pian nasarag mo ray subok tan problema. (Basaen so Salmo 55:22.) Kanian no manlingkor kad si Jehova ed interon pusom, magmaliw kan kombinsido ya singa samay sakey ya nansulat ed Salmo, ya kuan to: “Naynay a walad arapan ko si Jehova. Agak balot nagalaw, lapud sikatoy walad nikawanan ko.” (Salmo 16:8; 63:8) On, natulongan ka nen Jehova pian say kabibilay mo et makapaliket ed sikato. Balet, singa antam la, walay sakey a kalaban na Dios ya onkontra ed sika.

SAY AKUSASYON NEN SATANAS

6. Anto so akusasyon nen Satanas ed saray totoo?

6 Impaliwawa na Kapitulo 11 na sayan libro no panon ya kinuestion nen Satanas a Diablo so inkasoberano na Dios odino karapatan ton manuley. Pinapaway nen Satanas ya matila so Dios tan impasagilig to ni ingen ya aliwan patas kuno si Jehova ta agto inabuloyan si Adan tan Eva ya mandesisyon no anto so maong tan mauges parad sikara. Nen nankasalanan si Adan tan Eva tan ondadakel lay ananak da, pinapaway nen Satanas ya aliway motibo na amin a totoo. Oniay akusasyon nen Satanas, ‘Aliwan say panangaro so rason no akin ya manlilingkor irad Dios. No walay pankanawnawak, sarag kon pabenegen ed Dios so anggan siopa.’ Ipapanengneng na agawad lakin manngaray Job ya ontan so iisipen nen  Satanas. Siopa si Job, tan akin et alanor ed akusasyon nen Satanas?

7, 8. (a) Akin a nikadkaduma si Job ed arum a totoo diad saman a panaon? (b) Panon ya pinapaway nen Satanas ya aliway motibo nen Job?

7 Nambilay si Job manga 3,600 a taon lay apalabas. Sikatoy maong a too, ta oniay imbaga nen Jehova: “Anggapoy miparad sikato diad dalin. Sikatoy maptek a too a walaay integridad, tatakotan toy Dios tan aarawian toy kaugsan.” (Job 1:8) Inar-aro na Dios si Job.

8 Pinapaway nen Satanas ya aliway motibo nen Job diad panlilingkor tod Dios. Oniay imbaga na Diablo ed si Jehova: “Agta [si Job et] proprotektaan mo, ya angiyan kay alar ed paliber to tan ed abung to tan ed amin a walad sikato? Benendisyonan mo ray kimey na lima to, tan pinarakel mo iray ayayep to. Balet salim pan iyunat so limam tan paandim so amin a walad sikato, seguradon mudmoraen to ka ya arap-arapan.”​—Job 1:10, 11.

9. Antoy ginawa nen Jehova ed akusasyon nen Satanas, tan akin?

9 Irarason sirin nen Satanas ya manlilingkor si Job ed Dios lapud saray naaawat to. Inakusaan met na Diablo si Job ya no nasubok et ibeneg toy Dios. Antoy ginawa nen Jehova ed satan ya akusasyon nen Satanas? Lapud papapawayen nen Satanas ya aliway motibo nen Job, inabuloyan nen Jehova ya suboken nen Satanas si Job. Diad ontan, nanengneng no kasin inaro nen Job so Dios odino andi.

SINUBOK SI JOB

10. Anto ray subok ed si Job, tan antoy reaksion to?

10 Sinubok ya tampol nen Satanas si Job ed nanduruman paraan. Saray ayayep nen Job et tinatakew, tan say arum et pinapatey. Dakel ed saray ariripen to et pinapatey met. Kanian inmirap so bilay nen Job. Insan inatey so samploran ananak to lapud maksil a bagyo. Balet, anggano agawa irayan graben subok, “agnankasalanan si Job, agto imbagan say Dios et manggagawa na antokaman a mauges.”​—Job 1:22.

11. (a) Antoy komaduan akusasyon nen Satanas ed si Job, tan antoy ginawa nen Jehova? (b) Antoy imbaga nen Job anggano grabe sakit to?

 11 Balet, agtinmunday Satanas. Ompan inisip ton anggano asarag nen Job so impakabalang na kaykayarian, ariripen, tan ananak to, ibeneg to lanlamang so Dios no mansakit. Inabuloyan nen Jehova si Satanas ya ikdan toy Job na makapadimla tan manotot ya sakit. Balet agmet apakapuy na satan so pananisia nen Job ed Dios. Imbes, oniay makpel ton imbaga: “Anggad ompatey ak et agko ikbanan so integridad ko!”​—Job 27:5.

Abendisyonan si Job lapud nansiansian matoor

12. Panon ya inebatan nen Job so akusasyon na Diablo?

12 Ag-amta nen Job ya si Satanas so panlalapuan na saray problema to. Agto met amta may akusasyon na Diablo, tan no akin a sikatoy maniirap. Kanian inisip ton ompan say Dios so mangiiter na saray problema to. (Job 6:4; 16:11-14) Balet, sikatoy siansian nanmatoor ed si Jehova. Tan lapud satan, apruebaan ya aliwa may akusasyon nen Satanas ya manlilingkor labat kuno si Job ed Dios ta walay naaawat to!

13. Antoy agawa lapud nanmatoor si Job ed Dios?

13 Lapud nanmatoor si Job, naebatan nen Jehova so makapainsulton akusasyon nen Satanas. Talagan kaaro nen Jehova si Job, tan benendisyonan na Dios lapud nansiansian matoor.​—Job 42:12-17.

NO AKIN YA ALANOR KA

14, 15. Akin a nibagan nalalanor so amin a totoo ed akusasyon nen Satanas ed si Job?

14 Aliwan si Job labat so papapawayen nen Satanas ya agmatoor ed Dios. Pati sika met. Malinlinew iya ed Proverbio 27:11, sanen imbaga nen Jehova: “Ana’ko, magmaliw kan marunong tan paliket moy pusok, pian naebatan ko may mangakantiaw ed siak.” Ipapanengneng na satan ya anggano nilasus taon lan nisulat itan manlapu lad impatey nen Job, siansia nin kakantiawan nen Satanas so Dios tan aakusaan to ray lingkor To. No manmamatoor tayo ed si Jehova,  mitutulongan tayo pian naebatan iray akusasyon nen Satanas, diad ontan et napapaliket tayoy puso na Dios. Antoy nibagam ey? Anggano wala ray kaukolan mon umanen ed bilay mo, seguradon gawaen mo itan. Agta balibalin pankanawnawam itan ta sakey kad saray mangebat ed akusasyon na Diablo?

15 Imbaga nen Satanas: “Say too et iter toy amin a walad sikato parad bilay to.” (Job 2:4) Say imbaga nen Satanas et “too,” kanian ipapanengneng ton aliwan si Job labat so aakusaan to noagta amin a totoo. Satan ya punto et importantin maong. Kukuestionen nen Satanas so katooran mo ed Dios. Labay na Diablo ya agmo unoren so Dios tan no mairap so situasyon et ontunda ka lan manggaway duga. Panon itan ya gagawaen nen Satanas?

16. (a) Anto ray taktika nen Satanas pian pabenegen so totoo ed Dios? (b) Panon irayan nayarin uusaren na Diablo ed sika?

16 Singa nipaliwawa lad Kapitulo 10, manguusar si Satanas na nanduruman paraan pian pabenegen so totoo ed Dios. No arum, sikatoy onaataki a “singa managlem a leon, a manaanap na buagen to.” (1 Pedro 5:8) Kanian nalikas so impluensya nen Satanas no saray kakaarom, kakanayon mo, odino arum ni et onkontra ed panaaral tan panguunor mo ed nanaaralan mod Biblia. * (Juan 15:19, 20) No arum balet, si Satanas et “mankunkunwarin sakey ya anghel na liwawa.” (2 Corinto 11:14) Nayarin agnaliklikas so taktika na Diablo pian nibalang tan naingganyo to kan itunday kagagawa ya labay na Dios. Nayarin pakapuyen to met so liknaan mo tan ipalikna tod sika ya agmo napaliket so Dios. (Proverbio 24:10) Balanglan si Satanas et singa “managlem a leon” odino mankukunwarin “anghel na liwawa,” pareho nin siansia so akusasyon to: Ibabaga to ya no ondadalan kad saray subok odino tukso,  ontunda ka lan manserbi ed Dios. Panon mon ebatan itan ya akusasyon to tan ipanengneng ya matoor kad Dios, a singa si Job?

UNOREN IRAY GANGGAN NEN JEHOVA

17. Antoy unonan rason no akin ya unoren mo ray ganggan nen Jehova?

17 Naebatan mo so akusasyon nen Satanas no say kabibilay mo et makapaliket ed Dios. Antoy kaibad satan? Oniay ebat na Biblia: “Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan interon kamarerwam tan interon biskeg mo.” (Deuteronomio 6:5) Legan ya onaaralem so panangarom ed Dios, mas labay mon gawaen iray pagagawa tod sika. Insulat nen apostol Juan: “Saya so kabaliksan na panangaro ed Dios, ya unoren tayo ray ganggan to.” No inarom si Jehova diad interon pusom, “saray ganggan to et aliwan makapabelat” ed sika.​—1 Juan 5:3.

18, 19. (a) Antoy arum ed saray ganggan nen Jehova? (Nengnengen so kahon ya “ Ipulisay Iray Kagagawan Kabusol nen Jehova.”) (b) Panon tayon naseguro ya agpagawa na Dios ed sikatayo so agtayo nayarian?

18 Anto ray ganggan nen Jehova? Kaibad saratan iray kagagawa ya nepeg tayon ipulisay odino paliisan. Alimbawa, pinengneng mo pa ’tay kahon ya say title to et “ Ipulisay Iray Kagagawan Kabusol nen Jehova.” Akalista ditan iray kagagawan malinlinew ya ibabaga na Biblia ya aglabay na Dios. Ompan parad sika et singa agtanton mauges so arum ed saray nilista ditan. Balet no nonoten mon maong iray tekston wadtan, nanengneng mon parad pankaabigan tayo iray ganggan nen Jehova. Ompan mair-irap ed sika ya umanen so kagagawam. Balet, no unoren moy labay na Dios, magmaliw kan kontento tan maliket. (Isaias 48:17, 18) Tan seguradon sarag mo itan. Panon tayon amta?

19 Agbalot pagawa nen Jehova ed sikatayo so agtayo nayarian. (Basaen so Deuteronomio 30:11-14.) Mas amta to nen say sikatayo so abilidad tan limitasyon tayo. (Salmo  103:14) Sakey ni, sarag itayon pabiskegen nen Jehova pian naunor tayoy ganggan to. Insulat nen apostol Pablo: “Matoor so Dios, tan agto abuloyan a nipaarap kayod tukso ya agyo nayarian, balet sano onsabi so tukso et sikatoy manggawa met na dalan a pawayan pian nasungdoan yo itan.” (1 Corinto 10:13) Pian nasarag mo iray subok, ikdan ka ni ingen nen Jehova na “pakayari . . . a mas mabiskeg nen say pakayari na too.” (2 Corinto 4:7) Nen asarag nen Pablo so dakel a subok, imbaga to: “Walay biskeg kon arapen so amin a bengatla lapud samay mangiiter ed siak na pakayari.”​—Filipos 4:13.

 ALIGEN IRAY KUALIDAD NA DIOS

20. Anto ran kualidad na Dios so nepeg mon aligen, tan akin et importante iratan?

20 Siempre pian napaliket moy Jehova, agmo labat basta paliisan iray kagagawan kabusol to. Kaukolan mo met ya aroen iray aaroen to. (Roma 12:9) Agta say labay mon nakaaro et saramay kaparam so ugali, labalabay, tan paninteresan? Ontan met si Jehova. Kanian aral mon aroen iray kualidad ya papablien to. Nabasa so arum ed saratan ya kualidad diad Salmo 15 tan naamtaan ditan no siopa ray pipilien na Dios a magmaliw ya kakaaro to. (Basaen so Salmo 15:1-5.) Ipapanengneng  na kakaaro nen Jehova so tatawagen na Biblia a “bunga na espiritu.” Kaibad satan iray kualidad ya “aro, liket, kareenan, anos, kaabigan, kamaongan, pananisia, inkaulimek, panangontrol ed sarili.”​—Galacia 5:22, 23.

21. Antoy ontulong ed sika pian naalig mo ray kualidad na Dios?

21 Say regular a pambasa tan panaral ed Biblia so ontulong ed sika pian naalig mo ray kualidad na Dios. Tan no amtaen mo ray labay na Dios ya gawaen mo, natulongan kan niparam so panag-isip mo ed panag-isip na Dios. (Isaias 30:20, 21) No mas onaaralem so panangarom ed si Jehova, mas pursigido kan manbilay ed paraan ya makapaliket ed sikato.

22. Antoy resulta no unoren moy panlabayan na Dios?

22 Kaukolan so pansagpot pian makapambilay ed paraan ya makapaliket ed si Jehova. Diad Biblia, say pananguman ed kabibilay et inyalimbawad panlakseb ed daan a personalidad tan pangisulong ed balon personalidad. (Colosas 3:9, 10) Oniay imbaga na sakey ya nansulat ed Salmo nipaakar ed ganggan nen Jehova: “No unoren iratan et walay baleg a tumang” odino bendisyon. (Salmo 19:11) Naamtaan mo met ya talagan parad pankaabigan mo no unoren moy panlabayan na Dios. No gawaen mo itan, naebatan moy akusasyon nen Satanas tan napaliket moy puso nen Jehova!

^ par. 16 Aglabay ya ibaga na saya a saray onkokontra ed sika et kokontrolen nen Satanas. Balet si Satanas so dios na sayan mauges a mundo, tan say interon mundo et walad pakayari to. (2 Corinto 4:4; 1 Juan 5:19) Kanian agti la pankelawan ya say kabibilay ya labay na Dios et balbalawen na karaklan tan wala ray onkontra ed sika.