Hebreos 7:1-28

7  Ta sayan Melquisedec, ya ari na Salem tan saserdote na Sankatageyan a Dios, so inmabet ed si Abraham sanen ompapawil la manlapud impanalo to sumpad saray arari, tan benendisyonan to  tan sikatoy inikdan nen Abraham na kakaplo na amin a bengatla. Say ngaran to no ipatalos et “Ari na Inkatunong” tan sikato met so ari na Salem, salanti, “Ari na Kareenan.”  Lapud sikatoy andian na ama, ina, tan kapolian, tan ag-amta no kapigan so inkianak to odino impatey to,* noagta ginawan kaparpara na Anak na Dios, mansiansia lawas so inkasaserdote to.  Nengneng yo sirin no panon kaimportante iyan too ya angiteran nen patriarkan* Abraham na kakaplo ed saray sankaabigan ya asamsam to.  Tua, saramay manlapud ilalak nen Levi a naturo bilang saserdote et kaukolan a mankolekta na kakaplo manlapud totoo unong ed Ganggan, salanti, manlapud saray agagi ra, anggano ilalak met iraya nen Abraham;  balet samay toon agnanlapud kapolian nen Levi et angawat na kakaplo manlapud si Abraham tan benendisyonan toy Abraham ya angawat ed saray sipan.  Natan et mipakna so amin a samay melag et bebendisyonan na samay babaleg.  Tan diad sakey a kipapasen, saray mangaawat na kakaplo et saray totoon ompatey, balet diad arum a kipapasen et samay sakey a papaneknekan na Kasulatan a sikatoy mabilay.  Tan nayarian ko met ya ibagan si Levi a mangaawat na kakaplo et angiter met la na kakaplo diad panamegley nen Abraham, 10  anggano sikatoy agni nianak sanen say laki ton si Abraham et inabet nen Melquisedec. 11  Sirin, no peteg a magmaliw itayon ayadyari diad panamegley na inkasaserdote na saray Levita, (ta sakey itan a kabiangan na Ganggan a niiter ed totoo,) akin et nakaukolan tayo ni sananey a saserdote a mipadpara ed si Melquisedec imbes a mipadpara ed si Aaron? 12  Ta no nasasalatan so inkasaserdote, kaukolan a nasalatan met so ganggan. 13  Ta samay toon tutukoyen na saraya et kabiangan na sananey a tribu, ya anggapo ni ed sikara so akapanlingkor ed altar. 14  Ta malinlinew a say Katawan tayo et nanlapud Juda, a diad sayan tribu et anggapo so binitla nen Moises nipaakar ed saray saserdote. 15  Tan mas lalo nin malinlinew a walay sananey a saserdote a mipadpara ed si Melquisedec, 16  a nagmaliw ya ontan unong ed pakayari a mangiiter ed sikato na bilay ya agnaderal, aliwan unong ed ganggan ya akadepende ed laman,* 17  ta bilang paneknek et nikuan: “Sakey kan saserdote ed andi-anggaan a mipadpara ed si Melquisedec.” 18  Sirin, say akaunan ganggan et seguradon ekalen la lapud makapuy tan agmakagunggona itan. 19  Ta anggapo so agawan ayadyari ed panamegley na Ganggan, balet agawan ayadyari iray bengatla sanen niwala lay magmaong ya ilalo, ta diad panamegley na saya et onaapit itayo ed Dios. 20  Tan no panon ya andian itan na sinambaan a sipan, 21  (ta walaray nagmaliw a saserdote ya anggapoy sinambaan dan sipan, balet walay sakey a say samba to et samay insipan na samay Sakey ya angikuan nipaakar ed sikato: “Si Jehova et nansamba (tan agto babawien), ‘Sakey kan saserdote ed andi-anggaan,’”) 22  si Jesus met so mangigarantiya ed magmaong a sipanan. 23  Niarum ni, dakel so kaukolan ya onsalat a magmaliw a saserdote, ta ag-ira makapantultuloy ya ontan lapud ipapatey, 24  balet lapud sikatoy manbilay ya andi-anggaan, agla kaukolan a wala ni onsalat ed sikato bilang saserdote. 25  Lapud saya, sigpot to met a nilaban iramay onaasingger ed Dios diad panamegley to, ta sikatoy lawas mabilay pian mikasi parad sikara. 26  Ta manepeg ed sikatayo so ontan ya atagey a saserdote—matoor, andiay-kaugsan, ag-arutakan, midumaan ed saray managkasalanan, tan mas atagey nen say katawenan. 27  Agto kaukolan so inagew-agew a mangiyapay na saray bagat, a singa gagawaen na saramay atagey a saserdote, unona parad saray kasalanan ton dili insan parad saray kasalanan na totoo: (ta ginawa to la iyan aminpinsan sanen inyapay toy inkasikato;) 28  ta diad Ganggan, saray aturon magmaliw ya atagey a saserdote et saramay walaan na kakapuyan, balet diad salita nipaakar ed sipan a sinambaan kayari na Ganggan, say aturo et say Anak, a ginawan ayadyari ed andi-anggaan.

Paimanod leksab

Heb 7:3 * Literal, “inggapo na saray agew to odino impanampot na bilay to.”
Heb 7:4 * Odino, “ulo na pamilya.”
Heb 7:16 * Salanti, “kapolian tan arum ni ran kakaukolanen na Mosaikon ganggan.”