Hebreos 2:1-18

2  Lapud saya et kaukolan ya imanoen tayon nagkalalo iray nadngel tayo, pian ag-itayon balot niyarawi.  Ta no say salita ya impasabi na saray anghel et agla nauman, tan say amin ya impakasumlang tan agkatutulok et binales la unong ed hustisya,  panon itayon makaliktar no pinaulyanan tayo so ontan lan kabaleg a kilalaban? Ta saya so sinalita lan unona na Katawan tayo tan pinekderan ed sikatayo na saramay akadngel ed sikato,  tan tinasian met iya na Dios diad panamegley na saray tanda tan pakelaw tan nanduruman makapanyarin gawa* tan diad impangiyutob toy masanton espiritu unong ed linawa to.  Ta agto impasakop ed saray anghel so mundo* ya onsabi, a saya so sasalitaen mi.  Balet walay sakey a tasi ya amaneknek ed saya, a kuan to: “Anto so kablian na too pian sikatoy nodnonoten mo, odino say anak na too pian sikatoy asikasoen mo?  Sikatoy ginawam ya abebbeba nen saray anghel; sikatoy kinoronaan mo na gloria tan galang, tan impaasikasom ed sikato iray ginawa na saray limam.  Impasakop mo so amin a bengatla diad salian to.” Ta sanen impauleyan na Dios ed sikato so amin a bengatla, anggapoy intilak to ya agto uleyan. Anggaman ontan, agtayo ni nanenengneng ya uuleyan la nen Jesus so amin a bengatla;  balet nanenengneng tayo a sikatoy akoronaan la na gloria tan galang lapud impakasagmak toy ipapatey, sikato a ginawan abebbeba nen saray anghel, pian diad agnaparaan a kaabigan na Dios et nasali to so ipapatey nisengeg ed kada too. 10  Ta apawala so amin a bengatla parad kigloriaan na Dios tan apawala iratan diad panamegley to. Kanian, pian nigloria so dakel ya ananak, manepeg a gawaen ton ayadyari so Manunan Manangitonton ed kilalaban da diad panamegley na saray irap. 11  Ta samay mamapasanto tan saramay napapasanto et saksakey so nanlapuan dan amin, tan lapud saya et agto ra imbaing a tawagen ya “agagi,” 12  ta inkuan to: “Iyabawag ko so ngaran mo ed saray agagik; idayew ta ka ed pegley na kongregasyon diad panamegley na kanta.” 13  Inkuan to met: “Manmatalek ak ed sikato.” Inkuan to ni: “Nia! Kaibak iray ugugaw ya inter nen Jehova ed siak.” 14  Kanian lapud saray “ugugaw” et walaan na dala tan laman, sikatoy nagmaliw met ya ontan, pian diad ipatey to et napaandi to imay walaan na pakayarin mamatey, salanti, say Diablo; 15  tan  nibulos to so amin a nagmaliw ya aripen ed interon bilay da lapud takot ed ipapatey. 16  Ta say peteg a tutulongan to et aliwan saray anghel, noagta say bini nen Abraham. 17  Lapud saya, sikatoy obligadon magmaliw a singa saray “agagi” to diad amin a pamaakaran, pian sikatoy magmaliw a mapangasi tan matoor ya atagey a saserdote diad saray bengatlan nipaakar ed Dios, ta pian niyapay to so bagat a manakbong* ed saray kasalanan na totoo. 18  Lapud asali ton mismo so nanirap sanen nasusubok, nayarian toy onasingger pian tulongan to iramay nasusubok.

Paimanod leksab

Heb 2:4 * Odino, “saray milagro.”
Heb 2:5 * Odino, “panaayaman a dalin.”
Heb 2:17 * Odino, “sakey a bagat pian nagamoran so panangabobon na Dios.”