Hebreos 1:1-14

1  Say Dios, a nansalita nensaman ed inmuunan atateng tayo ed panamegley na saray propeta diad dakel a kipapasen tan dakel a paraan,  so nansalita met ed sikatayo diad kasampotan na sarayan agew ed panamegley na Anak, a tinuro ton manawir ed amin a bengatla, tan diad panamegley to et ginawa to iray sistema na mundo.  Sikatoy naspot a mangipapatnag ed gloria na Dios tan kaulibay ton maong, tan pansiasiansiaen to so amin a bengatla diad panamegley na makapanyarin salita to; tan kayari ton nilinisan iray kasalanan tayo et sikatoy yinmurong ed nikawanan na Sankatageyan diad tawen.  Kanian sikatoy nagmaliw a magmaong nen saray anghel, ta tinawir to so sakey a ngaran a mas atagtagey nen say ngaran da.  Ta siopa ed saray anghel so angibagaan toy: “Sika so ana’ko; nagmaliw ak ya amam natan”? odino “Siak a mismo so magmaliw ya ama to, tan sikaton mismo so magmaliw ya ana’ko”?  Balet sano ibaki to lamet diad mundo* so Panguloan to, ikuan to: “Tan ondakmomo ed sikato so amin ya anghel na Dios.”  Ontan met, inkuan to nipaakar ed saray anghel: “Tan gawaen ton makapanyarin puersa* iray anghel to, tan mandarlang ya apoy iray lingkor* to.”  Balet nipaakar ed Anak: “Say Dios so tronom ed andi-anggaan, tan say setro* na panarian mo et setro na kaptekan.  Inarom so inkatunong, tan binusol mo so kaugsan. Kanian say Dios mo et nilanaan to ka na larak na panliket a nagkalalo nen saray kakaibam.” 10  Tan: “Diad gapo et sika, O Katawan, so angiletneg ed saray pundasyon na dalin, tan say katawenan et ginawa na saray limam. 11  Saratan et mangangga, balet sika so mansiansia lawas; tan saratan ya amin et ondaan a singa kawes, 12  tan balkoten mo ra a singa sakey a kolibemben, singa kawes; tan nasalatan ira, balet agka nasalatan, tan agbalot manampot iray taon mo.” 13  Balet siopa ed saray anghel so angibagaan toy: “Yurong ka ed nikawanan ko, anggad iyan ko iray kakabusol mo bilang toonan na saray salim”? 14  Agta sikaran amin et espiritu a manlilingkor, ya imbakin manlingkor ed saramay manawir na kilalaban?

Paimanod leksab

Heb 1:6 * Odino, “panaayaman a dalin.”
Heb 1:7 *  Literal, “saray espiritu.”
Heb 1:7 * Lingkor a manseserbi ed totoo.
Heb 1:8 * Sakey a tayukor a mangisisimbolo na autoridad na sakey ya ari.