Hebreos 8:1-13

8  Nia so manunan punto nipaakar ed saray asalita la: Walay atagey a saserdote tayo, a yinmurong ed nikawanan na trono na Sankatageyan diad katawenan,  sakey a lingkor* diad masanton pasen tan diad tuan tabernakulo, ya impaalagey nen Jehova, aliwan too.  Ta balang atagey a saserdote et aturon mangiyapay na saray regalo tan bagat; kanian kaukolan met a walay ibagat to.  Natan no sikatoy wadiad dalin, sikatoy agmagmaliw a saserdote, ta dia et walaray totoon mangiyaapay na saray regalo unong ed Ganggan,  balet say sagradon panaglingkor a gagawaen na saratan et mangililitrato tan mangiyaanino ed saray bengatlan mangatatawen; a singa samay ingganggan na Dios ed si Moises, sanen ngalngali to la nasumpal so tabernakulo: Ta inkuan to: “Seguroen mon gawaen so amin a bengatla unong ed samay pangaligan a nipanengneng ed sika diad palandey.”  Balet natan et walaan si Jesus na mas atagtagey a panaglingkor, kanian sikato met so manamegley ed magmaong a sipanan, a legal a niletneg ed magmaong a sipasipan.  Ta no anggapoy depekto na samay inmunan sipanan, agla komon nakaukolan so komadua;  ta walay nanenengneng ton depekto ed totoo sanen inkuan to: “‘Nia! Onsabi iray agew,’ kuan nen Jehova, ‘a misipanan ak ed abung na Israel tan ed abung na Juda parad sakey a balon sipanan;  aliwan singa ed samay impisipanan ko ed inmuunan atateng da sanen intabin ko ra pian ipaway ira ed dalin na Ehipto, lapud ag-ira nansiansia ed impisipanan ko, kanian pinaulyanan ko la ra,’ kuan nen Jehova.” 10  “‘Ta saya so sipanan a pisipanan ko ed abung na Israel kayari na saraman ya agew,’ kuan nen Jehova. ‘Iyan ko ed nonot da iray ganggan ko, tan isulat ko iratan ed kapusoan da. Tan siak so magmaliw a Dios da, tan sikara so magmaliw a totook. 11  “‘Tan kada sakey ed sikara et agla mangibangat ed kapara ton mibabaley tan ed agi to, ya ikuan to: “Kabaten mo si Jehova!” Ta siak so nakabat dan amin, manlapud sankaabebaan anggad sankatageyan ed sikara. 12  Ta perdonaen ko ra ed saray agmatunong a gawa ra, tan agko lan balot nonoten iray kasalanan da.’” 13  Sanen inkuan ton “sakey a balon sipanan,” ginawa to lan andiay-kakanaan imay inmuna. Natan, samay andiay-kakanaan tan daan la et magano lan naandi.

Paimanod leksab

Heb 8:2 * Lingkor a manseserbi ed totoo.