Hebreos 13:1-25

13  Mantultuloy kayon manaaroan bilang sanaagi.  Agyo lilingwanan so panagparawes, ta diad impanggawa na arum ed saya et agda naam-amtaan a say sinangkaili ra manaya et saray anghel.  Nodnonot yo iramay walad prisoan a singano kaiba da kayon abalor, tan saramay mamaltratoen, lapud sikayo met a mismo et wala ni ed laman.  Komon ta say panangasawa et nepeg a galangen na amin a totoo, tan ag-itan komon narutakan, ta ukomen na Dios iray managlawan tan managkalugoran.  Agkomon napatnagan ed panagbilay yo so panangaro ed kuarta, tan mankontento kayo ed saray bengatlan walad sikayo. Ta inkuan na Dios: “Agta kan balot taynanan tan agta kan balot paulyanan.”  Diad ontan et mataletalek itayon mangikuan: “Si Jehova so mananulong ko; agak ontakot. Wala ta’y nagawaan na too ed siak?”  Nodnonot yo iramay mangidadaulo diad limog yo, ya angibangat ed sikayo na salitay Dios, tan legan ya iimanoen yo iray maabig a resulta na kagagawa ra, alig yoy pananisia ra.  Si Jesu-Kristo nensaman et sikato lanlamang natan, tan diad andi-anggaan.  Agkayo papaibalang ed nanduruma tan agkabat iran bangat; ta maabig no say puso et napabiskeg na agnaparaan a kaabigan, aliwan saray naakan, ta ag-agunggonaan iramay alabas lan mamapabli ed saraya. 10  Walay altar tayo a ditan et agnayarin mangan iramay manlilingkor* diad tabernakulo. 11  Ta popoolan diad paway na kampo iray laman na saray ayep a say dala na saratan et aawiten na atagey a saserdote diad masanton pasen. 12  Kanian si Jesus et nanirap met ed paway na puerta na syudad, ta pian napasanto to iray totoo diad panamegley na dala to. 13  Onla tayo sirin ed sikato diad paway na kampo, ya itepel tayoy panamabanday ya intepel to, 14  ta anggapo dia so permanentin syudad tayo, balet magunaet tayon aalagaren imay syudad ya onsabi. 15  Diad panamegley to et naynay itayo komon a mangiyapay ed Dios na bagat a panangidayew, salanti, say bunga na saray bibil tayo a mangipapakabat ed ngaran to. 16  Sakey ni, agyo lilingwanan so panggawa na maabig tan say panginabang na saray bengatla ed arum, ta diad panamegley na saratan a bagat et napapaliket a maong so Dios. 17  Matulok kayo komon ed saramay mangidadaulo diad limog yo tan mapasakop kayo komon, ta babantayan da iray kamarerwa yo tan walay eebatan da ed saya; ta pian nagawaan da iya tekep na liket tan aliwan ermen, lapud makaderal iya ed sikayo. 18  Itultuloy yo kamin ipikasi, ta matalek kami a malinis* so konsiensia mi, legan a panggugunaetan mi so manbilay a matua ed amin a bengatla. 19  Balet nagkalalo ni a pasesegen ta kayon manggawa ed saya, pian makapawil ak lan tampol ed sikayo. 20  Komon ta say Dios na kareenan, ya amaoli ed Katawan tayon Jesus, say manunan managpastol na saray karnero ya awit toy dala nipaakar ed andi-anggaan a sipanan, 21  so mangitarya ed sikayo na amin a maabig a bengatla pian nagawaan yo so linawa to, tan gawaen to ed sikatayo so makapaliket ed imaton to diad panamegley nen Jesu-Kristo. Sikatoy nigloria komon lawas ed andi-anggaan. Amen. 22  Natan agagi, kerewen ko ed sikayo ya awaten yo komon iyan panamaseseg, ta antikey so ginawak a sulat parad sikayo. 23  Labay kon naamtaan yo a nibulos lay agi tayon Timoteo. No sikatoy makasabin tampol, minengnengan kami ed sikayo. 24  Ikomustaan yo ak ed saray amin a mangidadaulo diad limog yo tan ed amin a masanto. Manpapakomusta ed sikayo iray agagi diad Italya. 25  Niwala komon ed sikayon amin so agnaparaan a kaabigan.

Paimanod leksab

Heb 13:10 * Literal, “manggagawa na sagradon panaglingkor.”
Heb 13:18 * Odino, “matua.”