Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | BANGOBANI OFAKAZI BAKAJEHOVA?

Siyithatha Ngaphi Imali Yokuqhuba Umsebenzi Wethu?

Siyithatha Ngaphi Imali Yokuqhuba Umsebenzi Wethu?

Umnyaka ngamunye sidinda futhi sisakaze izigidi zamaBhayibhili lamabhuku asekelwe eBhayibhilini. Siyakha siphinde sinakekele amawofisi egatsha lezakhiwo ezisetshenziselwa ukudinda amabhuku ethu emhlabeni wonke. Izinkulungwane zamabandla zihlangana ezindaweni ezingaduliyo kodwa ezibukekayo ezibizwa ngokuthi ngamaWolu oMbuso. Siyithatha ngaphi imali yokwenza konke lokhu?

Wonke umsebenzi wethu usekelwa ngeminikelo yokuzithandela. (2 KwabaseKhorinte 9:7) Ku-Nqabayokulinda yesibili eyaphuma ngo-1879 kwakulamazwi la: “ ‘I-Zion’s Watch Tower’ [okwakulibizo lemagazini le kudala] isekelwa nguJEHOVA ngokwakhe, lokhu kutsho ukuthi kayisoze lanini icele imali ebantwini.” Kulokhu kunjalo lalamuhla.

Iminikelo ithunyelwa emagatsheni kumbe ifakwe emabhokisini omnikelo asemaWolu oMbuso. Kodwa kasikhiphi okwetshumi, kasithathi nkongozelo, njalo kasibhadalisi inkonzo yethu kumbe sithengise amabhuku ethu. Kasibhadalwa ukutshumayela, ukufundisa ebandleni kumbe ukwakha izindawo zethu zokukhonzela. Angithi uJesu wathi: “Lamukelisiwe kungelambadalo, lani phanini kungelambadalo.” (UMathewu 10:8) Bonke abasebenza emawofisini egatsha lasemawofisini ethu amakhulu, okugoqela amalunga eQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova, kabawuholeli umsebenzi abawenzayo.

“Yonke imisebenzi eyenziwa ngoFakazi bakaJehova isekelwa ngeminikelo abantu abayikhupha ngokuthanda kwabo, munye ngamunye uyazikhethela ukuthi angancedisa ngemalini lokuthi ‘anganikela’ kangaki.”—Umbiko lo wakhutshwa yi-European Court of Human Rights ngo-2011

Iminikelo le iphinda isetshenziswe lokunceda abehlelwe yizingozi. AmaKhristu ekhulu lokuqala kwakuwathokozisa ukunceda abanye ababesehlelwa yizimo ezinzima. (KwabaseRoma 15:26) Lathi siyabanceda abantu abanjalo ngokubakhela kutsha izindawo zabo zokukhonzela, izindlu zabo, ngokubanika ukudla, okokugqoka kanye lemithi abayabe beyidinga.