IVangeli Elabhalwa NguMathewu 10:1-42

  • Abaphostoli abangu-12 (1-4)

  • Okumele bakwenze nxa betshumayela (5-15)

  • Abafundi bazahlukuluzwa (16-25)

  • Yesabani uNkulunkulu, lingesabi abantu (26-31)

  • Uzoletha inkemba hatshi ukuthula (32-39)

  • Ukwemukela abafundi bakaJesu (40-42)

10  UJesu wabiza abafundi bakhe abangu-12 wabanika amandla phezu kwamadimoni+ ukuze bawakhiphe njalo belaphe yonke imihlobo yemikhuhlane lezifo zonke.  Nanka amabizo abaphostoli abangu-12:+ USimoni obizwa ngokuthi nguPhetro,+ lomfowabo u-Andreya,+ loJakhobe indodana kaZebhedi, lomfowabo uJohane,+  loFiliphu, loBhatholomewu,+ loTomasi,+ loMathewu+ umthelisi, loJakhobe indodana ka-Alifewu, loThadewu,  loSimoni umKhanani* kanye loJudasi Iskariyothi owacina emthengisile.+  UJesu wathuma laba abangu-12, wabatshela wathi:+ “Lingayi emgwaqweni wabezinye izizwe njalo lingangeni kuloba yiliphi idolobho lamaSamariya,+  kodwa qhubekani lilanda izimvu ezilahlekileyo zendlu yako-Israyeli.+  Hambani litshumayela lisithi: ‘UMbuso wezulu ususondele.’+  Yelaphani abagulayo,+ livuse abafileyo, lenze abalobulephero bahlambuluke futhi likhiphe amadimoni. Liphiwe mahala, phanini mahala.  Lingazidingeli igolide kumbe isiliva kumbe ikhopha elizakufaka emabhantini enu okuthwala imali,+ 10  njalo lingathwali isikhwama sokudla loba izembatho ezimbili,* kumbe amanyathela, loba intonga+ ngoba isisebenzi kufanele sithole ukudla kwaso.+ 11  “Kuloba yiliphi idolobho kumbe isigaba elingena kuso, dingani ukuthi ngubani ofaneleyo kuleyo ndawo, lihlale ngakwakhe lize lisuke.+ 12  Nxa lingangena endlini, bingelelani abantu bakuleyondlu. 13  Nxa indlu leyo ifanele, ukuthula eliyifisela khona kakwehlele kuyo,+ kodwa nxa ingafanelanga, ukuthula kwenu akubuyele kini. 14  Loba ngaphi elizathola khona umuntu ongalamukeliyo longawalaleliyo amazwi enu, thintithani uthuli enyaweni zenu nxa selisuka kuleyondlu kumbe kulelodolobho.+ 15  Ngiqinisile ngithi kini, okuzakwehlela idolobho lelo ngoSuku Lokwahlulela kuzabe kunzima kakhulu kulalokho okuzakwehlela amadolobho eSodoma leGomora.+ 16  “Lalelani! Ngilithuma njengezimvu phakathi kwamaganyana. Ngakho qaphelani njengezinyoka kodwa libe msulwa njengamajuba.+ 17  Libananzelele abantu ngoba bazalihambisa ezinkundleni zamacala+ futhi balibhaxabule+ emasinagogeni abo.+ 18  Lizamiswa phambi kwababusi* lamakhosi+ ngenxa yami ukuze kube yibufakazi kubo lasezizweni.+ 19  Kodwa nxa sebelise emthethwandaba lingakhathazeki ngokuthi lizawabeka njani amazwi enu loba ngokuthi lizakuthini, ngoba elizakukhuluma lizakuphiwa ngalesosikhathi.+ 20  Kayisini elizabe likhuluma kodwa ngumoya kaYihlo ozakhuluma usebenzisa lina.+ 21  Umuntu uzathengisa umfowabo ukuze abulawe, lobaba athengise umntanakhe futhi abantwana bazahlamukela abazali babathengise ukuze babulawe.+ 22  Lizazondwa ngabantu bonke ngenxa yebizo lami,+ kodwa lowo oqinisela kuze kube* sekucineni nguye ozasindiswa.+ 23  Nxa bengalihlukuluza kwelinye idolobho balekelani kwelinye+ ngoba ngiqinisile ngithi kini, iNdodana yomuntu izaze ifike lilokhu lingakawabhodi wonke amadolobho ako-Israyeli. 24  “Umfundi kangcono kulalowo omfundisayo, lenceku kayingcono kulenkosi yayo.+ 25  Umfundi kumele asuthiseke ngokuba njengalowo omfundisayo, lenceku isuthiseke ngokuba njengenkosi yayo.+ Nxa abantu bebize inkosi yendlu ngokuthi nguBhelizebhubhi,*+ pho bangayekela njani ukubabiza ngaleyondlela abendlu yayo? 26  Ngakho lingabesabi ngoba akulalutho olwembesiweyo olungasoze lwembulwe, njalo akulalutho oluyimfihlo olungasoze lwaziwe.+ 27  Engilitshela khona emnyameni kukhulumeni ekukhanyeni, lalokho elikuzwa kunyenyezwa kutshumayeleni liphezu kwezindlu.+ 28  Kanti njalo lingabesabi abangalibulala kodwa bengenelisi ukulivimba ukuthi lithole ukuphila ngesikhathi esizayo,*+ kodwa yesabani lowo ongalitshabalalisa eGehena.*+ 29  Intaka ezimbili azithengiswa ngohlamvu lwemali* olungatsho lutho yini? Lanxa kunjalo ayikho leyodwa ewela phansi uYihlo engakwazi.+ 30  Ngitsho lenwele ezisemakhanda enu zibaliwe zonke. 31  Ngakho lingesabi, lina liqakatheke kakhulu kulentaka ezinengi.+ 32  “Wonke umuntu ongivuma phambi kwabantu,+ lami ngizamvuma phambi kukaBaba osezulwini.+ 33  Kodwa loba ngubani ongiphika phambi kwabantu, lami ngizamphika phambi kukaBaba osezulwini.+ 34  Lingacabangi ukuthi ngizoletha ukuthula emhlabeni. Angilandanga ukuzoletha ukuthula kodwa ngizoletha inkemba.+ 35  Ngilande ukuzodala ukwehlukana phakathi komuntu loyise, phakathi kwendodakazi lonina, laphakathi kukamalukazana loninazala.+ 36  Izitha zomuntu zizakuba yilabo ahlala labo. 37  Loba ngubani othanda uyise kumbe unina ukwedlula mina kangifanelanga, njalo loba ngubani othanda indodana yakhe kumbe indodakazi yakhe ukwedlula mina kangifanelanga.+ 38  Loba ngubani ongasemukeliyo isigodo sakhe sokuhlutshwa* angilandele kangifanelanga.+ 39  Loba ngubani ovikela impilo* yakhe izamlahlekela futhi loba ngubani olahlekelwa yimpilo* yakhe ngenxa yami uzayithola.+ 40  “Loba ngubani olemukelayo uyangemukela lami njalo loba ngubani ongemukelayo wemukela lalowo ongithumileyo.+ 41  Loba ngubani owemukela umphrofethi ngoba engumphrofethi uzathola umvuzo womphrofethi,+ futhi loba ngubani owemukela umuntu olungileyo ngoba engumuntu olungileyo uzathola umvuzo womuntu olungileyo. 42  Kanti njalo loba ngubani opha omunye walaba abancinyane inkomitsho yamanzi aqandayo ukuze anathe ngenxa yokuthi ungumfundi wami, ngiqinisile ngithi kini kasoze alahlekelwe ngumvuzo wakhe loba sekutheni.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “otshisekayo.”
Kumbe, “esinye isembatho.”
Kumbe, “kwabogavena.”
Kumbe, “ome waqina kwaze kwaba.”
Leli libizo okubizwa ngalo uSathane umbusi wamadimoni.
Kumbe, “ukubulala umphefumulo.”
NgesiGrikhi, “nge-asariyoni eyodwa.” Khangela iSengezo ku-B14.
Kumbe, “umphefumulo.”
Kumbe, “ngumphefumulo.”