Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Umzwangedwa Wakho Ukuqondisa Kuhle Yini?

Umzwangedwa Wakho Ukuqondisa Kuhle Yini?

“Inhloso yalo umlayo luthando oluvela enhliziyweni emhlophe, lesazela esihle.”1 TIM. 1:5.

IZINGOMA: 57, 48

1, 2. Ngubani owasinika umzwangedwa, njalo kungani kumele sisibonge isipho lesi?

UJEHOVA UNKULUNKULU wadala abantu belenkululeko yokuzikhethela, okutsho ilungelo lokukhetha lokhu loba lokhuyana. Wanika indoda lowesifazana bokuqala kanye lenzalo yabo isipho esiligugu kakhulu. Isipho lesi ngumzwangedwa, umuzwa wangaphakathi osinceda ukuthi sehlukanise okuhle lokubi. Nxa singawusebenzisa kuhle umzwangedwa sizakwenelisa ukwenza okulungileyo njalo sibalekele okubi. Ngakho-ke umzwangedwa wethu uyibufakazi obutshengisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda lokuthi ufuna abantu bamanyane ekwenzeni okulungileyo.

2 Lalamuhla abantu balokhu bewusebenzisa umzwangedwa. (Bala uRoma 2:14, 15.) Lanxa abantu abanengi bengazilandeli izimiso zeBhayibhili zokuziphatha, bakhona abantu abajayele ukwenza okuhle futhi abakwenyanyayo okubi. Umzwangedwa wabo uyabavimbela ukuthi bangenzi izinto ezesabekayo. Ubona angani umhlaba ubuzakuba njani aluba abantu kabalawo umzwangedwa? Ngabe sizwa imibiko ehlasimulisa umzimba ukwedlula leyo esiyizwayo khathesi. Kumele simbonge kakhulu uNkulunkulu ukuthi wanika abantu umzwangedwa.

3. Umzwangedwa omuhle unceda ngani ebandleni lobuKhristu?

 3 Izinceku zikaJehova zitshiyene labanye abantu ngoba zona zizimisele ukuqeqetsha umzwangedwa wazo. Zifuna ukuthi lokho ezikutshelwa ngumzwangedwa wazo kuvumelane lezimiso eziseLizwini likaNkulunkulu eziphathalane lokuthi kuyini okulungileyo lokungalunganga lokuthi kuyini okuhle lokubi. Umzwangedwa oqeqetshwe kuhle ulamandla okuqondisa umKhristu ukuthi enze okuhle ebandleni. Lanxa kunjalo ukuqeqetsha umzwangedwa lokuwusebenzisa kayisikho kwazi izimiso zeBhayibhili ngengqondo kuphela. IBhayibhili litshengisa ukuthi umzwangedwa omuhle uhambisana lokholo kanye lothando. UPhawuli wabhala ukuthi: “Inhloso yalo umlayo luthando oluvela enhliziyweni emhlophe, lesazela esihle lokholo oluqotho.” (1 Tim. 1:5) Nxa siwuqeqetsha umzwangedwa wethu njalo siwuvumela ukuthi usiqondise, sizamthanda kakhulu uJehova njalo ukholo lwethu luzaqina kakhulu. Indlela esisebenzisa ngayo umzwangedwa wethu itshengisa ukuthi buqine kangakanani ubuhlobo bethu loJehova, ukuthi kuyini okusezinhliziyweni zethu lokuthi sizimisele yini ukumthokozisa. Kuyakhanya-ke ukuthi umuzwa lo esilawo ngaphakathi uveza lokho esiyikho uqobo.

4. Singawuqeqetsha njani umzwangedwa wethu?

4 Kodwa singawuqeqetsha njani umzwangedwa wethu? Okuqakatheke kakhulu yikufunda iBhayibhili nsuku zonke, ukucabangisisa ngalokho esikufundayo, lokucela ukuthi uJehova asisize sikusebenzise ezimpilweni zethu. Kodwa lokhu kakusiyo ndaba yokuphongubuthelela ulwazi lemithetho nje. Nxa sifunda iBhayibhili kumele kuqhubeke kusikhanyela kancane kancane ukuthi uJehova unjani, ulobuntu obunjani, lokuthi kuyini akuthandayo langakuthandiyo. Singenza njalo umzwangedwa wethu uzacina usuvumelana lezindlela zikaJehova uNkulunkulu. Lokhu kuzasenza sibe logqozi lokufuna ukuqhubeka sisiba njengaye.

5. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

5 Mhlawumbe singabuza ukuthi: Umzwangedwa oqeqetshwe kuhle ungasinceda njani nxa sifuna ukwenza izinqumo? Singatshengisa njani ukuthi siyazihlonipha izinqumo ezenziwa ngabafowethu besebenzisa umzwangedwa wabo? Njalo umzwangedwa wethu ungasinceda njani ukuthi sikhuthalele ukwenza imisebenzi emihle? Kasiboneni ukuthi singayiphendula njani imibuzo le ngokuhlola izinto ezintathu lapho umzwangedwa wethu ongasisiza khona: (1) ezindabeni zempilakahle, (2) ezokuzilibazisa, (3) lasenkonzweni yethu.

LINGANISELA

6. Yiphi indaba ejayele ukubuzwa ngabazalwane nxa befuna ukwenza izinqumo?

6 IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sixwaye imikhuba elimazayo lokuthi silinganisele, kungaba sendabeni yokudla loba eyokunatha. (Zaga. 23:20; 2 Khor. 7:1) Lanxa singeke sikubalekele ukugula lokuguga, ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili kungasinceda ukuthi senze okusemandleni ethu ukuthi silondoloze impilo yethu. Kwezinye izindawo kulemithi eminengi esetshenziswa ezibhedlela, kube leminye eyesintu engasetshenziswa esikhundleni sayo abantu abangayilayelwa ngamadokotela. Amawofisi egatsha ajayele ukwamukela izincwadi ezivela kubazalwane bebuza mayelana lezindlela ezitshiyeneyo zokwelatshwa. Abanengi babuza ukuthi, “Kuqondile yini ukuthi inceku kaJehova isebenzise indlela le yokwelatshwa?”

7. Singazenza njani izinqumo eziphathelane lokwelatshwa?

7 Lanxa umKhristu engabuza ukuthi yiphi indlela yokwelatshwa angayisebenzisa, iwofisi yegatsha loba abadala bebandla kabalalungelo lokumkhethela ukuthi enzeni. (Gal. 6:5) Abangakwenza yikumkhumbuza izimiso zikaJehova ezingamnceda ukuthi enze isinqumo. Ngokwesibonelo, umKhristu kumele akhumbule umlayo weBhayibhili ophathelane lokuxwaya ‘igazi.’ (ImiSeb. 15:29, The Holy Bible in Ndebele) Lokhu kutsho ukuthi ngeke akhethe indlela yokwelatshwa egoqela ukufakwa igazi loba enye yezingxenye zalo ezine eziyinhloko. Ulwazi lolu lungasiza umKhristu ukuthi  asebenzise kuhle umzwangedwa wakhe lalapho esesenza isinqumo mayelana lokwelatshwa kusetshenziswa izingxenyana zegazi ezincane ezihlungwe kwezine eziyinhloko. * Kodwa yiziphi ezinye izimiso zeBhayibhili ezingasiqondisa lapho sikhetha indlela yokwelatshwa esingayisebenzisa?

8. UFiliphi 4:5 angasinceda njani endabeni yezempilakahle?

8 UZaga 14:15 uthi: “Umuntu oyisithutha ukholwa loba yini, kodwa olengqondo uyakucabangisisa konke akwenzayo.” Kungenzakala ukuthi eminye imikhuhlane kayelapheki. Ngakho-ke umuntu ohlakaniphileyo uyaziqaphela izindlela zokwelatshwa ezibatshazwa ngabantu besithi ziyasebenza okwamagama kodwa kungelabufakazi obubambekayo bamahungahunga anjalo. UPhawuli waphefumulelwa ukuba abhale ukuthi: “Ukuzwisisa kwenu kakwaziwe yibo bonke abantu.” (Flp. 4:5, nwt) Ukuzwisisa loba ukulinganisela kuyasinceda lokuthi singachithi isikhathi esinengi sigijimisana lezindaba zempilakahle size sicine sesikhohlwa ngezinto eziphathelane lokukhonza. Nxa besingaqakathekisa ezempilakahle ukwedlula loba yini ezimpilweni zethu, besingacina sesingabantu abazicabanga bona bodwa. (Flp. 2:4) Ukukhonza uJehova yikho okuqakatheke kakhulu ngakho kumele silinganisele ezindabeni zempilakahle, singagijimisani lazo sicabanga ukuthi singathola impilo epheleleyo khathesi.Bala uFiliphi 1:10. *

Ungumuntu ofuna abanye balandele imibono yakho yini? (Khangela indima 9)

9. URoma 14:13, 19 usinceda njani ekwenzeni izinqumo eziphathelane lezempilakahle, njalo kuyini okungaphambanisa ukuthula ebandleni?

9 UmKhristu olinganiselayo kakhuthazi abanye ukuthi balandele imibono yakhe. Kwelinye ilizwe lase-Europe, enye indoda lomkayo babethwalele abantu ubhulo bebakhuthaza ukuthi basebenzise amaphilisi okuthiwa akha umzimba njalo bebatshela lokudla okwakumele bakudle. Bahuga abanye abazalwane ukuthi bazisebenzise izinto lezi kodwa abanye kabavumanga. Ngokuya kwesikhathi kwakhanya ukuthi izinto lezi zazingasebenzi ngendlela ababeyitsheliwe futhi lokhu kwabangela ukuthi kube lokungezwani. Indoda le lomkayo babelelungelo lokuzikhethela ukuthi bona bayafuna yini ukusebenzisa izinto lezi. Kodwa kwakulengqondo yini ukuthi baphambanise ukuthula kwebandla ngenxa yezindaba zempilakahle? ERoma yasendulo amaKhristu ake aba lemibono etshiyeneyo mayelana leminye imihlobo yokudla kanye lokuqakathekisa ezinye izinsuku. UPhawuli wathini kubo? Wabatshela ngokukhumbula izinsuku wathi: “Omunye umuntu ubona olunye usuku lungcwele kakhulu kulolunye; omunye umuntu ubona izinsuku zonke zifanana. Umuntu ngamunye kumele akholwe ngokupheleleyo engqondweni yakhe.” Kwakuqakathekile ukuthi bangabeki isikhubekiso phambi kwabanye.Bala uRoma 14:5, 13, 15, 19, 20.

10. Kungani kumele sihloniphe izinqumo ezenziwa ngabanye? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

10 Nxa singasizwisisi isinqumo umfowethu loba udadewethu azenzele sona ngenxa yomzwangedwa wakhe, akumelanga sigijimele ukumahlulela,  kumbe sicabange ukuthi singayakhuluma laye simntshintshise ingqondo. Kungenzakala ukuthi umzwangedwa wakhe ulokhu ‘ubuthakathaka’ njalo usakudinga ukuqeqetshwa, kumbe uyakhubeka masinyane kwezinye izinto. (1 Khor. 8:11, 12) Mhlawumbe yithi okuyabe kumele sihlolisise umzwangedwa wethu ngoba kungenzakala ukuthi usakudinga ukuqhubeka uqeqetshwa ukuze uvumelane lezimiso zikaNkulunkulu. Ezindabeni ezifana lezempilakahle, munye ngamunye wethu kumele azikhethele futhi azimisele ukwamukela loba yiphi impumela engabakhona.

JABULELA UKUZILIBAZISA OKWAKHAYO

11, 12. Yisiphi isixwayiso seBhayibhili okungamelanga sisikhohlwe nxa sikhetha ezokuzilibazisa?

11 UJehova wadala abantu ngendlela eyenza benelise ukukholisa ukuzilibazisa lokuthi kubasize. USolomoni wathi ‘kulesikhathi sokuhleka’ kanye ‘lesikhathi sokugida.’ (UmTshu. 3:4) Kodwa kayisikho konke ukuzilibasiza okuncedayo, okuphumuza umzimba kumbe okuthokozisayo. Kanti njalo akukuhle ukuzilibazisa okwedlulisa amalawulo loba ukukwenza njalonje. Umzwangedwa wethu ungasinceda njani ukuthi sikujabulele ukulizilibasiza okwakhayo lokuthi kusincede?

12 IMibhalo iyasixwayisa mayelana ‘lezenzo zemvelo yesono.’ Izenzo lezi zigoqela “ubufebe, ukungesabi ukujeziswa, ukuxhwala; ukukhonza izithombe, lobuthakathi; inzondo, lokuxabana, lomona, lentukuthelo, lobuhwaba, lokungezwani, lokungavumelani kanye lomhawu; ukudakwa, lokuzitika ngamanyala kanye lokunye okunjalo.” UPhawuli wabhala wathi “abaphila kanje kabayikulidla ilifa loMbuso kaNkulunkulu.” (Gal. 5:19-21) Ngakho-ke singazibuza ukuthi: ‘Umzwangedwa wami uyangitshela yini ukuthi ngibalekele imidlalo elimazayo, elokuncintisana, ekhuthaza ubuzwe kumbe udlakela? Umuzwa wami wangaphakathi uyangikhuza yini nxa sengilingeka ukuthi ngibukele ifilimu etshengisa abantu besemacansini loba ekhuthaza ukuziphatha okubi, ukudakwa kumbe ubuthakathi?’

13. Kuyini esikucetshiswayo ku-1 Thimothi 4:8 lakuZaga 13:20 mayelana lokuzilibazisa?

13 IBhayibhili lisinika lezimiso ezingasinceda ukuthi silolonge umzwangedwa wethu endabeni yokuzilibazisa. Esinye ngesithi ‘ukuqinisa umzimba kulosizo oluthile’ loba oluncane. (1 Tim. 4:8) Abanengi bathi ukuqeqetsha umzimba kuyanceda ukuthi umuntu ahlale eqinile emzimbeni njalo kuyawuphumuza umzimba lengqondo. Kodwa nxa sifuna ukuqeqetsha umzimba siliqembu, kumele sikwenze laloba ngubani yini? UZaga 13:20 usitshela ukuthi: “Ohamba lezihlakaniphi uyahlakanipha, kodwa othandana leziwula uwela engozini.” Lokhu kutshengisa ukuthi kumele sikhethe kuhle indlela esifuna ukuzilibazisa ngayo siqondiswa ngumzwangedwa wethu oqeqetshwe liBhayibhili.

14. Omunye osakhulayo wasilandela njani isimiso esikuRoma 14:2-4?

14 UChristian loDaniela ngabazali bamantombazana amabili. UChristian uthi: “EKukhonzeni kwethu Kwemuli saxoxa ngendaba yokuzilibazisa. Savumelana ukuthi ezinye izindlela zokuzilibazisa ziyamukeleka kodwa ezinye kazilunganga. Ngobani abangaba ngabangane abahle? Enye indodakazi yethu yakhala ngokuthi esikolo ngesikhathi sekhefu abanye abatsha abangoFakazi babesenza izinto eyayicabanga ukuthi kaziqondanga. Lokhu kwakuyenza izizwe isilingeka ukuthi yenze njengabo. Ngakho engxoxweni yethu saphetha ngokuthi munye ngamunye wethu ulomzwangedwa, njalo kumele siwuvumele usiqondise nxa sikhetha ukuthi sifuna ukwenzani lokuthi sizakwenza lobani.”Bala uRoma 14:2-4.

Umzwangedwa wakho oqeqetshwe liBhayibhili ungakunceda ukuthi ubalekele izingozi (Khangela indima 14)

15. Ukucabanga ngoMathewu 6:33 kungasinceda njani nxa sihlela ezokuzilibazisa?

15 Okunye esingazibuza khona yikuthi kumele sizilibazise nini. Uyayiqakathekisa yini imisebenzi yobuKhristu enjengokungena imihlangano, ukuya ekutshumayeleni lokutaditsha, okokuthi kawuvumeli ezokuzilibazisa zikuphambanise? Kumbe uhlala uphatheke kakhulu kwezokuzilibazisa okokuthi imisebenzi le ucina usuphonguyiminyezela  esikhathini esincane esiseleyo? Kuyini okuqakathekisayo? UJesu wathi: “Funani kuqala uMbuso wakhe lokulunga kwakhe, kuzakuthi-ke zonke lezizinto liziphiwe lazo.” (Mat. 6:33) Umzwangedwa wakho uyakukhuthaza yini ukuthi ufake kuqala izinto eziqakathekileyo njengalokho okwatshiwo nguJesu?

SIKHUTHAZWA UKUKHUTHALELA IMISEBENZI EMIHLE

16. Umzwangedwa wethu ungasinceda njani emsebenzini wethu wokutshumayela?

16 Umzwangedwa omuhle kawucini ngokusixwayisa ezintweni ezimbi kodwa uyasikhuthaza lokuthi senze imisebenzi emihle. Umsebenzi oqakatheke kulayo yonke ngowokutshumayela endlini ngendlu lokusebenzisa kuhle wonke amathuba esiwatholayo okutshumayela okungahlelwanga. Umzwangedwa kaPhawuli wamkhuthaza ukuthi enze njalo. Wabhala wathi: “Kumele ngitshumayele! Maye kimi uma ngingatshumayeli ivangeli!” (1 Khor. 9:16) Nxa simlingisela, umzwangedwa wethu uzakhuluma lathi usiqinisekise ukuthi esikwenzayo kuhle. Kanti njalo uma sitshumayela izindaba ezinhle singafinyelela izinhliziyo zalabo esibatshumayezayo. UPhawuli wathi: “Ngokubeka iqiniso obala sizinikela kusazela somuntu wonke phambi kukaNkulunkulu.”2 Khor. 4:2.

17. Omunye udade osakhulayo watshengisa njani ukuthi uyawulalela umzwangedwa wakhe?

17 Lapho uJacqueline eleminyaka engu-16 wenza izifundo ze-biology esikolo. Babefundiswa ukuthi izinto ezikhona kazidalwanga kodwa zaphongubakhona nje. Uthi: “Umzangedwa wami wawungasangivumeli ukuthi ngiphakamise isandla ngikhululekile ekilasini njengensukwini. Ngangingeke ngivumelane lokuthi izinto zonke zaphongubakhona nje. Ngalanda umbalisi ngamchasisela ukuthi kangiyikholwa imfundiso le. Okwangimangalisayo yikuthi kazange angitshingele kodwa wangivumela lokuthi ngixoxele ikilasi yonke ukuthi izinto zonke zadalwa.” UJacqueline wazizwa ehlaliseka kakhulu ngaphakathi ukuthi walalela umzwangedwa wakhe oqeqetshwe liBhayibhili njalo wenza lokho owawumtshela khona. Wena ke? Umzwangedwa wakho uyakukhuthaza yini ukuthi wenze okuhle?

18. Kungani kukuhle ukulwela ukuba lomzwangedwa omuhle esingawethemba?

18 Kungaba kuhle kakhulu nxa singazimisela ukwenza ukuthi ukuphila kwethu kuqhubeke kuvumelana lezimiso zikaJehova lezindlela zakhe. Umzwangedwa wethu ungasinceda kakhulu ukuthi siphumelele ukukwenza lokhu. Nxa singafunda sijule eLizwini likaNkulunkulu zikhathi zonke, sicabangisisa ngesikuthola kulo, njalo sizama ukukusebenzisa lokho esikufundayo, siyabe siqeqetsha umzwangedwa wethu. Nxa singakwenza lokhu, umzwangedwa wethu uzakuba yisipho esiligugu kakhulu ekuphileni kwethu kobuKhristu!

^ ndima 7 Khangela isihloko esithi “Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi” esiku-Nqabayokulinda kaJune 15, 2004, amakhasi 29-31.

^ ndima 8 Filiphi 1:10, (nwt): “Ukuba libe leqiniso ngezinto eziqakatheke kakhulu, ukuze lingabi lasici njalo lingakhubekisi abanye kuze kube lusuku lukaKhristu.”