Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | BANGOBANI OFAKAZI BAKAJEHOVA?

OFakazi BakaJehova Bakholwani?

OFakazi BakaJehova Bakholwani?

Bakholwa ukuthi “iMibhalo yonke yaphefumulelwa nguNkulunkulu njalo ilosizo.” (2 KuThimothi 3:16) IBhayibhili siyalisebenzisa kakhulu ngoba limumethe ulwazi olungasinceda ukuthi siphile ukuphila okulenjongo lokuthi sifunde ngoMdali wethu.

IBhayibhili lithi: “Yenza bakwazi ukuthi wena obizo lakho unguJehova—ukuthi wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.” (IHubo 83:18) Ngakho-ke sikhonza uJehova uNkulunkulu kuphela futhi njengoba singoFakazi bakhe, sizimisele ukwenza abantu balazi ibizo lakhe.U-Isaya 43:10-12.

Sikholwa ukuthi ‘iNdodana kaNkulunkulu’ * uJesu yabuya emhlabeni njalo yaba nguMesiya. (UJohane 1:34, 41; 4:25, 26) Ngemva kokufa kwayo yavuswa yaya ezulwini. (1 KwabaseKhorinte 15:3, 4) Ngokuya kwesikhathi yaba yiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu. (ISambulo 11:15) UMbuso lo unguhulumende okhona sibili futhi uzakwenza ukuthi umhlaba uphinde ube liPharadayisi. (UDanyeli 2:44) IBhayibhili lithi: “Abathobekileyo bazakudla ilifa lelizwe bakholise ukuthula okukhulu.”IHubo 37:11, 29.

“Bayalibala iBhayibhili ngoba bakholwa ukuthi yiyo indlela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuze akhulume labo. Nxa behlangana lezinhlupho, bayahlola iLizwi likaNkulunkulu ukuze bathole amacebo abangawasebenzisa ukuxazulula lezozinhlupho. . . . Bakholwa ukuthi iLizwi likaNkulunkulu liyaphila.”—Amazwi la alotshwa ngumfundisi wamaKatolika uBenjamin Cherayath kuphephandaba laseGermany i-Münsterländische Volkszeitung

OFakazi bakaJehova bakholwa ukuthi izimiso zeBhayibhili ziyasebenza lakhathesi. (U-Isaya 48:17, 18) Lokhu yikho okwenza sizilandele njalo sizisebenzise. Ngokwesibonelo iBhayibhili liyasixwayisa ukuthi sibalekele imikhuba engangcolisa izingqondo lemizimba yethu, yikho singabhemi njalo singasebenzisi kubi izidakamizwa. (2 KwabaseKhorinte 7:1) IBhayibhili kalikuvumeli ukudakwa, ukuziphatha kubi emacansini kanye lokuntshontsha, yikho lathi sizibalekela izinto lezi.1 KwabaseKhorinte 6:9-11.

^ ndima 5 IBhayibhili lichaza lokuthi uJesu ‘yiNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa’ ngoba nguye yedwa owabunjwa nguJehova ngokwakhe.UJohane 3:18, The Holy Bible in Ndebele; KwabaseKholose 1:13-15.