Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Bangobani OFakazi BakaJehova?

Bangobani OFakazi BakaJehova?

“Kwasekuleminyaka eminengi ngimazi uMike. Ungomunye waboFakazi bakaJehova. Kodwa isonto ayingenayo yayihlala ingidida kakhulu. Ungubani uJehova? Kungani oFakazi bengananzi amakhefu? Kambe uMike wayesethathekile yini ngeqembu lesonto elingazwisisekiyo?”—UBecky waseCalifornia, e-U.S.A.

“Ngesikhathi omakhelwana bami beqala ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova, ngazibuza: ‘Kanti vele ibizo leli elithi oFakazi bakaJehova litshoni? Phela libizo lesonto elingajayelekanga.’ ”—UZenon wase-Ontario, eCanada.

“Mina lomkami sasicabanga ukuthi oFakazi bakaJehova babesivakatshela emzini wethu ukuze basenze sizizwe silecala lokungayi esontweni. Sasicabanga lokuthi nxa amasonto amakhulu aziwayo engelakho lokho esasikudinga, pho iqembu elingazwisisekiyo laboFakazi bakaJehova lalingaba lakho njani.”—UKent waseWashington, e-U.S.A.

“Iqiniso yikuthi ngangingakwazi ukuthi bangobani lokuthi bakholwani.”—UCecilie wase-Esbjerg, eDenmark.

Mhlawumbe uyake ubabone betshumayela emizini yabantu, lapho okulabantu abanengi khona, besipha abantu amabhuku asekelwe eBhayibhilini kumbe befunda labo iBhayibhili. Kungenzakala lokuthi imagazini le uyiphiwe ngomunye wabo. Lanxa kunjalo, ungabe uzibuza ukuthi bangobani sibili oFakazi bakaJehova. Engxenye lawe ulombono onjengowalaba okukhulunywe ngabo phezulu.

Kodwa ungazithola ngaphi izimpendulo nxa ulemibuzo enjalo? Ungakwazi njani sibili ukuthi oFakazi bakaJehova bakholwani, ukuthi bayithatha ngaphi imali yokuqhuba umsebenzi wabo leyokwakha izindawo abakhonzela kuzo, lokuthi kungani betshumayela emizini yabantu lasezindaweni zomphakathi?

UCecilie esike sakhuluma ngaye uthi: “Kunengi engakubalayo ngaboFakazi bakaJehova ku-Inthanethi. Ngangisizwa lamahungahunga ngabo, futhi kunengi engakuzwayo abantu bebachothoza. Lokhu kwangenza ngaba lombono ongayisiwo ngaboFakazi bakaJehova.” Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uCecilie waxoxa laboFakazi bakaJehova wathola izimpendulo ezisuthisayo zemibuzo ayelayo mayelana labo.

Ungafuna yini ukuthola izimpendulo eziqondileyo zemibuzo olayo mayelana laboFakazi bakaJehova? Siyakukhuthaza ukuthi uxoxe laboFakazi bakaJehova, okuyibo abadinda imagazini le ngoba bona bazakutshela iqiniso. (IZaga 14:15) Sithemba izihloko ezilandelayo zizakunceda ubone ukuthi singobani, sikholwani lokuthi uzwisise umsebenzi esiwenzayo.