Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Ulokholo Olunjani Ezithembisweni ZikaJehova?

Ulokholo Olunjani Ezithembisweni ZikaJehova?

UJoshuwa loSolomoni batshengisa ukuthi akula ngitsho lelilodwa ilizwi likaNkulunkulu elawela phansi. (Jos 23:14; 1Kho 8:56) Abakutshoyo kuyasinceda ukuthi sibe lokholo oluqinileyo.​—2Khor 13:1; Tit 1:2.

UJehova wazigcwalisa njani izithembiso zakhe ngezinsuku zikaJoshuwa? Bukelani idrama ethi Akukho Lelizwi Elilodwa Elehlulekayoliyimuli beselixoxa ngemibuzo elandelayo: (1) Ungalulingisela njani ukholo lukaRahabi? (Heb 11:31; Jak 2:24-26) (2) Okwenziwa ngu-Akhani kutshengisa njani ukuthi ukungalaleli ngabomo kungakuthela emanyaleni? (3) Kuyini okwenza ukuthi abaseGibheyoni baqile uJoshuwa njalo benze isivumelwano sokuthula labako-Israyeli lanxa babengamaqhawe? (4) Okwakhulunywa nguJehova kwagcwaliseka njani ngesikhathi amakhosi amahlanu ama-Amoni ehlasela abako-Israyeli? (Jos 10:5-14) (5) UJehova ukubusise njani njengoba ufuna kuqala uMbuso wakhe lokulunga kwakhe?​—Mt 6:33.

Ukholo lwethu luyaqina kakhulu nxa sicabangisisa ngesikwenzelwe nguJehova lalokho asenzela khona khathesi langalokho azasenzela khona.​—Ro 8:31, 32.

Ulokholo olunjengolukaJoshuwa yini?