UJoshuwa 10:1-43

  • Abako-Israyeli balamulela abaseGibhiyoni (1-7)

  • UJehova ulwela abako-Israyeli (8-15)

    • Izitha zibulawa yisiqhotho (11)

    • Ilanga lima mpo esibhakabhakeni (12-14)

  • Amakhosi amahlanu ayabulawa (16-28)

  • Amadolobho aseningizimu ayanqotshwa (29-43)

10  U-Adoni-zedekhi inkosi yeJerusalema wezwa ukuthi uJoshuwa wayenqobe i-Ayi wayitshabalalisa njalo wenza enkosini+ yayo lokho ayekwenze eJerikho lasenkosini yayo,+ lokuthi abaseGibhiyoni sebenze isivumelwano sokuthula labako-Israyeli+ bahlalisana kuhle labo.  Yikho wesaba wathuthumela+ ngoba idolobho leGibhiyoni lalilikhulu njengedolobho lesikhosini. Lalilikhulu ukwedlula i-Ayi+ futhi wonke amadoda ayehlala kulo ayengamaqhawe.  Ngakho u-Adoni-zedekhi inkosi yeJerusalema wathumela ilizwi kuHohami inkosi yeHebroni,+ loPhiramu inkosi yeJamuthi, loJafiya inkosi yeLakhishi, loDebhiri inkosi ye-Egiloni,+  wathi: “Buyani lizongincedisa ukuhlasela iGibhiyoni ngoba yenze isivumelwano sokuthula loJoshuwa labantu bako-Israyeli.”+  Ngakho amakhosi amahlanu ama-Amori+ asuka lamabutho awo aya eGibhiyoni afika ayihanqa ukuze alwe layo. Kwakulenkosi yeJerusalema, lenkosi yeHebroni, lenkosi yeJamuthi, lenkosi yeLakhishi kanye lenkosi ye-Egiloni.  Amadoda aseGibhiyoni asethumela ilizwi kuJoshuwa eGiligali+ athi: “Ungasilahli, siyizigqili zakho!+ Buya masinyane uzosilamulela ngoba wonke amakhosi ama-Amori aselizweni lezintaba asebuthene ukuze asihlasele.”  UJoshuwa uthe ekuzwa lokhu wasuka eGiligali lebutho lakhe lonke elaligoqela lamadoda ayeyazi kuhle impi.+  UJehova wasesithi kuJoshuwa: “Ungabesabi+ ngoba bonke sengibanikele esandleni sakho.+ Akula loyedwa wabo ozamelana lawe.”+  UJoshuwa lamabutho akhe basuka eGiligali bahamba ubusuku bonke, batheleka kubo besalibele. 10  UJehova wabaphithanisa amakhanda phambi kwama-Israyeli.+ Ngakho ama-Israyeli abulala abanengi kakhulu eGibhiyoni, axotshana labo emqansweni weBhethi-horoni ebabulala umango wonke baze bayafika e-Azekha leMakheda. 11  Bathe besabaleka besehla ngomgwaqo weBhethi-horoni uJehova wabehlisela isiqhotho esikhulu kwaze kwayafika e-Azekha, bafa baphela bonke. Isiqhotho sabulala abantu abanengi kakhulu ukwedlula labo ababulawa ngabako-Israyeli ngenkemba. 12  UJehova wawatshaya wawabhuqa ama-Amori phambi kwabako-Israyeli. Kungalelolanga lapho uJoshuwa akhuluma khona loJehova phambi kwabako-Israyeli wathi: “Langa, mana mpo+ phezu kweGibhiyoni!+ Lawe nyanga, ume phezu kwesigodi se-Ayijaloni!” 13  Ngakho ilanga lama mpo lenyanga kayizange itshede, abako-Israyeli baze baphindisela ezitheni zabo. Ilanga lama phakathi laphakathi kwesibhakabhaka, laqhubeka likhanya esibhakabhakeni okosuku lonke. Konke lokhu kubhaliwe ebhukwini likaJashari.+ 14  Alukaze lube khona usuku olunjalo ngoba mhlalokho uJehova walalela ayekutshelwe ngumuntu,+ into ayengakaze ayenze futhi angazange aphinde ayenze. UJehova wayebalwela sibili abako-Israyeli!+ 15  Ngemva kwalokho uJoshuwa labo bonke abako-Israyeli babuyela enkambeni yabo eGiligali.+ 16  Amakhosi amahlanu wona ayebalekele eMakheda+ afika acatsha ebhalwini. 17  UJoshuwa wabikelwa ukuthi amakhosi amahlanu ayetholakale eMakheda+ ecatshile ebhalwini, 18  wasesithi: “Giqani amatshe amakhulu livale ubhalu beselitshiya abanye belindile. 19  Kodwa lina lonke qhubekani lixotshanisa izitha zenu lizibulale.+ Lingazivumeli ukuthi zifike emadolobheni azo ngoba uJehova uNkulunkulu wenu uzinikele esandleni senu.” 20  UJoshuwa labako-Israyeli babulala amabutho esitha amanengi kakhulu, kwasala amalutshwana. Asalayo abaleka ayangena emadolobheni ayevikelwe ngemiduli emikhulu. 21  Ngemva kwalokho wonke amabutho ako-Israyeli abuyela kuJoshuwa enkambeni eyayiseMakheda kungela loyedwa olimeleyo. Akulamuntu owaphinda wasongela abako-Israyeli. 22  UJoshuwa wasesithi: “Vulani ubhalu likhiphe amakhosi amahlanu aphakathi liwalethe lapha.” 23  Ngakho bawakhipha amakhosi lawo amahlanu. Kwakulenkosi yeJerusalema, lenkosi yeHebroni, lenkosi yeJamuthi, lenkosi yeLakhishi kanye lenkosi ye-Egiloni.+ 24  Bawathatha amakhosi la bawaletha kuJoshuwa, wasebiza wonke amadoda ako-Israyeli, wathi ezinduneni zamabutho ayehambe lazo: “Sondelani linyathele amakhosi la entanyeni.” Yikho zasondela zanyathela amakhosi la intamo.+ 25  UJoshuwa wasesithi kubo: “Lingesabi futhi lingatshaywa luvalo.+ Qinani libe lesibindi ngoba lokhu yikho uJehova azakwenza kuzo zonke izitha zenu elilwa lazo.”+ 26  UJoshuwa wasewabulala wonke wawalengisa ezigodweni* ezinhlanu. Alenga kwaze kwaba ntambama. 27  Ilanga lathi selitshonile uJoshuwa wathi izidumbu zawo zethulwe ezigodweni+ ziyelahlelwa ebhalwini amakhosi la ayecatshe kulo. Ngemva kwalokho bagiqela amatshe amakhulu emlonyeni wobhalu njalo amatshe la alokhu ekhona kuze kube lamuhla. 28  UJoshuwa wathumba iMakheda+ wabulala zonke izakhamizi zayo ngenkemba. Wabulala inkosi yayo labo bonke abantu, kakho loyedwa owasalayo.+ Wenza enkosini yeMakheda+ lokho ayekwenze enkosini yeJerikho. 29  UJoshuwa wasuka eMakheda lawo wonke amabutho ako-Israyeli wayahlasela iLibhina.+ 30  UJehova wanikela inkosi yayo+ labantu bayo ezandleni zabako-Israyeli. Babulala wonke umuntu ngenkemba, akuzange kuphunyuke loyedwa. Benza enkosini yayo lokho ababekwenze enkosini yeJerikho.+ 31  UJoshuwa lamabutho wonke ako-Israyeli basuka eLibhina baya eLakhishi.+ Bafika bamisa inkamba eduze ledolobho leLakhishi balihlasela. 32  UJehova wanikela iLakhishi esandleni sabako-Israyeli bayithumba ngelanga lesibili. Bayihlasela babulala wonke umuntu ngenkemba.+ Benza kuyo lokho ababekwenze eLibhina. 33  UHoramu inkosi yeGezeri+ wasuka esiyahlomulela iLakhishi kodwa uJoshuwa wamnqoba yena labantu bakhe, akusalanga loyedwa wabo. 34  UJoshuwa lawo wonke amabutho ako-Israyeli basuka eLakhishi bayamisa inkamba eduze le-Egiloni+ ukuze balwe layo. 35  Bayihlasela bayithumba ngelanga elilodwa, babulala wonke umuntu ngenkemba njengalokho ababekwenze eLakhishi.+ 36  Ngemva kwalokho uJoshuwa lamabutho wonke ako-Israyeli basuka e-Egiloni baya eHebroni+ bafika balwa layo. 37  Bayihlasela bathumba amadolobho ayo, babulala inkosi yayo ngenkemba labo bonke ababekuyo, abatshiyanga lomuntu oyedwa. UJoshuwa wenza kuyo lokho ayekwenze i-Egiloni, waqeda bonke abantu ababelapho. 38  UJoshuwa lawo wonke amabutho ako-Israyeli batshibilika baya eDebhiri+ bafika balwa layo. 39  Wayinqoba wathumba inkosi yayo lamadolobho ayo wasebulala bonke abantu+ ngenkemba. Wabaqeda bonke, kakho owasala ephila.+ Wenza eDebhiri lasenkosini yayo lokho ayekwenze eLibhina lasenkosini yayo lalokho ayekwenze eHebroni. 40  UJoshuwa walinqoba lonke ilizwe lezintaba, iNegebhi leShefela+ lazo zonke izindawo ezazisemawatheni* ezintaba kanye lamakhosi azo. Wayebulala wonke umuntu ayemthola lapho, engatshiyi muntu ephila,+ njengoba nje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli wayetshilo.+ 41  UJoshuwa wabanqoba bonke kusukela eKhadeshi-bhaneya+ kwaze kwayafika eGaza,+ wathatha lelizwe lonke laseGosheni+ kwaze kwayafika eGibhiyoni.+ 42  UJoshuwa wawanqoba wonke amakhosi la wathatha amazwe awo ngasikhathi sinye ngoba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli wayebalwela abako-Israyeli.+ 43  Ngemva kwakho konke lokhu uJoshuwa wabuyela eGiligali+ lamabutho wonke ako-Israyeli.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ezihlahleni.”
Iwatha licele lentaba eliseduze lalapho eqala khona ukuqansa.