Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | JEREMIYA 51-52

ILizwi LikaJehova Aliweli Phansi

ILizwi LikaJehova Aliweli Phansi

Konke uJehova ayekukhulumile kwenzakala ngendlela ayethe kuzakwenzakala ngayo

Isotsha elalisebenza esigodlweni sePhesiya

“Lolani imitshoko”

51:11, 28

  • AmaMede lamaPhesiya babeyizingcitshi ekutshokeni futhi umtshoko yiwo owawuyisikhali sabo ababesisebenzisa kakhulu. Babelola imitshoko yabo ukwenzela ukuthi itshone nxa ingahlaba umuntu

“Amabutho aseBhabhiloni aseyekele ukulwa”

51:30

  • Ilitshe okuthiwa yi-Nabonidus Chronicle libhalwe ukuthi, “Amabutho kaKhurosi angena eBhabhiloni engazange alwe.” Lokhu kuvumelana lalokho uJeremiya ayekuphrofethile

Ilitshe okuthiwa yi-Nabonidus Chronicle

“IBhabhiloni izakuba yinqumbi yonxiwa [njalo] izaphundleka kuze kube nininini”

51:37, 62

  • Kusukela ngo-539 B.C.E., udumo lweBhabhiloni lwaqalisa ukuphela. U-Alekizanda Omkhulu wayefuna ukwenza iBhabhiloni ibe yisigodlo sakhe kodwa wafa engakakwenzi lokhu. Ekuqaliseni kwesikhathi samaKhristu kwakulamanye amaJuda ayehlala eBhabhiloni yikho umphostoli uPhetro wavakatshela khonale. Kodwa ngemva kweminyaka engaba ngu-300 uJesu esukile emhlabeni, idolobho lelo laselingamanxiwa futhi alizange liphinde lakhiwe

Ukugcwaliseka kweziphrofetho eziseBhayibhilini kunginceda njani?

 

Kuyini engingakufundisa abanye ngesiphrofetho lesi?