Ubala iBhayibhili njalo ucabangisisa ngalokho akufundayo

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO June 2017

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo eziyisibonelo zokuhambisa i-Vukani! lokufundisa iqiniso lokuthi impilo yisipho. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

ILizwi LikaJehova Aliweli Phansi

Isiphrofetho esakhulunywa nguJeremiya esimayelana lokunqotshwa kanye lokubhujiswa kweBhabhiloni sagcwaliseka njengoba sinjalo.

IMPILO YAMAKHRISTU

Ulokholo Olunjani Ezithembisweni ZikaJehova?

UJoshuwa watshengisa ukuthi akula ngitsho lelilodwa ilizwi likaNkulunkulu elawela phansi. Singaluqinisa njani ukholo lwethu ezithembisweni zikaNkulunkulu?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Ukulinda Kuyasinceda Ukuthi Sibekezele

Kuyini okwanceda uJeremiya ukuthi abekezele lanxa kwakunzima? Singalungiselela njani ukuthi sinqobe ubunzima ngesikhathi esizayo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UHezekheli Wayekuthanda Ukwenza Lokho UJehova Ayemthuma Khona

Embonweni uJehova wanika uHezekheli umqulu wamtshela ukuthi awudle. Ukudla kukaHezekheli umqulu kutshoni?

IMPILO YAMAKHRISTU

Kukholise Ukutshumayela Izindaba Ezinhle

Ukutshumayela izindaba ezinhle ngoMbuso kaNkulunkulu kungaba nzima kwezinye izikhathi kodwa uNkulunkulu ufuna simkhonze sithokoza. Kuyini esingakwenza ukuze sikukholise ukutshumayela?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Uzafakwa Yini Uphawu Ukuze Usindiswe?

Umbono kaHezekheli wagcwaliseka okokuqala lapho iJerusalema ibhujiswa. Ukugcwaliseka kombono lo lamuhla kusinceda njani?

IMPILO YAMAKHRISTU

Landela Izimiso ZikaJehova Zokuziphatha

Kumele sibe lesibindi sokulandela izimiso zikaJehova uNkulunkulu. Singakwenza njani lokhu? Kungani kuqakathekile?