IVangeli Elabhalwa NguMathewu 6:1-34

 • INTSHUMAYELO YASENTABENI (1-34)

  • Ungenzi okulungileyo usenzela ukubukwa (1-4)

  • Indlela yokuthandaza (5-15)

   • Umthandazo oyisibonelo (9-13)

  • Ukuzila ukudla (16-18)

  • Inotho emhlabeni lasezulwini (19-24)

  • Yekelani ukukhathazeka (25-34)

   • Qhubekani lifuna kuqala uMbuso (33)

6  “Qaphelani ukuthi alenzi okulungileyo phambi kwabantu lisenzela ukuthi balibuke+ ngoba lingenza njalo alisoze lithole umvuzo ovela kuYihlo osezulwini.  Ngakho nxa usipha abayanga,* ungaqali utshaye icilongo njengalokho okwenziwa ngabazenzisi emasinagogeni lasemigwaqweni besenzela ukudunyiswa ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele wonke umvuzo wabo.  Kodwa wena nxa usipha abayanga, ungavumeli ukuthi isandla sakho senxele sikwazi okwenziwa yisandla sokudla  ukuze kungaziwa ukuthi uphe abayanga. Lapho-ke uYihlo okhangeleyo esekusithekeni uzakubusisa.+  “Kanti njalo nxa lithandaza lingenzi njengabazenzisi+ abathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni lalapho okuhlangana khona imigwaqo emikhulu ukuze babukwe ngabantu.+ Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele wonke umvuzo wabo.  Kodwa nxa wena uthandaza, ngena endlini yakho uvale umnyango, ubusukhuleka kuYihlo osekusithekeni.+ Ungenza njalo, uYihlo okhangeleyo esekusithekeni uzakubusisa.  Nxa lithandaza lingaphindi izinto ezifananayo kanenginengi njengabantu bezinye izizwe ngoba bacabanga ukuthi bazalalelwa bangasebenzisa amazwi amanengi.  Yikho lingabi njengabo ngoba uYihlo uyakwazi elikuswelayo+ lingakaceli lakucela.  “Lina kumele lithandaze kanje:+ “‘Baba wethu osezulwini, kalingcweliswe*+ ibizo lakho.+ 10  UMbuso+ wakho kawuze. Intando yakho+ kayenziwe emhlabeni+ njengasezulwini.* 11  Siphe lamuhla ukudla kwethu kwalolusuku,*+ 12  usithethelele amacala ethu* njengoba lathi sesibathethelele abalamacala kithi.*+ 13  Ungasingenisi ekulingweni+ kodwa usikhulule* komubi.’+ 14  “Nxa lixolela abantu iziphambeko zabo, uYihlo osezulwini laye uzalixolela.+ 15  Kodwa nxa lingabaxoleli abanye iziphambeko zabo, loYihlo kasoze alixolele iziphambeko zenu.+ 16  “Nxa lizile ukudla,+ yekelani ukuba lobuso obudanileyo njengabazenzisi ngoba kababunanzi ubuso babo ukuze abantu bananzelele ukuthi bazilile.+ Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele wonke umvuzo wabo. 17  Kodwa wena nxa uzile ukudla, gcoba ikhanda lakho ngamafutha ugeze lobuso bakho 18  ukuze ungabonwa ngabantu ukuthi uzilile kodwa ubonwe nguYihlo kuphela osekusithekeni. Lapho-ke uYihlo okhangeleyo esekusithekeni uzakubusisa. 19  “Yekelani ukubuthelela inotho emhlabeni+ ngoba izadliwa yizibungu* lerusi njalo kulapho amasela agqekeza khona atshontshe. 20  Kodwa buthelelani inotho ezulwini+ lapho engeke idliwe khona yizibungu* loba yirusi,+ lalapho amasela angeke agqekeze khona atshontshe. 21  Phela lapho okulenotho yakho khona, yikho lapho okuzakuba lenhliziyo yakho khona. 22  “Isibane somzimba lilihlo.+ Ngakho nxa ilihlo lakho lithe nhlo entweni eyodwa,* umzimba wakho wonke uzakhanya.* 23  Kodwa nxa ilihlo lakho lilomhawu,*+ umzimba wakho wonke uzakuba mnyama. Manje nxa kuyikuthi ukukhanya okukuwe yibumnyama, kutsho ukuthi ubumnyama lobo bukhulu kakhulu! 24  “Kakho ongasebenzela amakhosi amabili ngoba uzazonda enye athande enye,+ kumbe uzanamathela kwenye adelele enye. Ngeke libe yizigqili zikaNkulunkulu lezeNotho.+ 25  “Ngakho ngithi kini: Yekelani ukukhathazeka+ ngempilo* yenu, ukuthi lizakudlani loba lizanathani, kumbe ngemizimba yenu ukuthi lizagqokani.+ Kanti impilo ayiqakathekanga* yini kulokudla? Lomzimba awuqakathekanga yini ukwedlula izigqoko?+ 26  Khangelisisani inyoni.+ Kazihlanyeli, kazivuni futhi kazibutheleli ukudla eziphaleni, kodwa uYihlo osezulwini uyazinika ukudla. Kanti lina aliqakathekanga kakhulu kulazo yini? 27  Ngubani phakathi kwenu ongangezelela umzuzu owodwa* nje empilweni yakhe ngokukhathazeka?+ 28  Kanti njalo kungani likhathazeka ngezigqoko? Fundani endleleni amaluba eganga akhula ngayo. Kawasebenzi nzima njalo kaweluki, 29  kodwa ngilitshela ukuthi ngitsho loSolomoni+ enkazimulweni yakhe yonke kazange acece njengelilodwa lawo. 30  Manje nxa uNkulunkulu ezigqokisa njalo izinto ezimila egangeni, ezibakhona lamuhla kusasa ziphoselwe emlilweni, ngeke yini aligqokise ukwedlula lapho lina elilokholo oluncane? 31  Ngakho lingaqali ukukhathazeka+ lisithi, ‘Sizakudlani?’ kumbe, ‘Sizanathani?’ kumbe, ‘Sizagqokani?’+ 32  Phela zonke izinto lezi yizo abantu bezinye izizwe abazidinga ngamehlo abomvu. UYihlo osezulwini uyakwazi ukuthi liyazifuna zonke izinto lezi. 33  “Ngakho qhubekani lifuna kuqala uMbuso kanye lokulunga kwakhe, kuzakuthi-ke zonke lezi ezinye izinto lazo liziphiwe.+ 34  Lingaqali ukukhathazeka ngosuku olulandelayo+ ngoba usuku olulandelayo luzakuba lezalo izinkathazo. Usuku ngalunye lulenhlupho zalo ezilweneleyo.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “izipho zesihawu.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Lapha kutshiwo ukuthi kalihlonitshwe njalo liqakathekiswe.
Kumbe, “kayenziwe ezulwini lasemhlabeni.”
NgesiGikhi, “isinkwa sethu salolusuku.”
NgesiGrikhi, “izikwelede zethu.”
NgesiGrikhi, “abalezikwelede zethu.”
Kumbe, “usisindise.”
Kumbe, “yinondo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha litsho izibungu eziphaphayo ezidla amalembu.
Kumbe, “yinondo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha litsho izibungu eziphaphayo ezidla amalembu.
Kumbe, “libona kuhle.” NgesiGrikhi, “lilula.”
Kumbe, “uzagcwala ukukhanya.”
NgesiGrikhi, “lilibi.”
Kumbe, “umphefumulo awuqakathekanga.”
Kumbe, “ngemiphefumulo.”
NgesiGrikhi, “ingalo eyodwa.” Khangela iSengezo ku-B14.