Maikadua a Surat ken Timoteo 3:1-17

  • Delikado a tiempo iti maudi nga al-aldaw (1-7)

  • Suroten a naimbag ti ulidan ni Pablo (8-13)

  • “Itultuloymo a suroten ti bambanag a nasursurom” (14-17)

    • Inwanwan ti Dios ti pannakaisurat ti intero a Kasuratan (16)

3  Ngem ammuem daytoy nga iti maudi nga al-aldaw,+ dumtengto dagiti delikado ken narigat a tiempo.  Ta ay-ayatento laeng dagiti tattao ti bagbagida, managayat iti kuarta, napangas, natangsit, agsasao maibusor iti Dios ken iti tao, nasukir kadagiti nagannak, saan a managyaman, saan a matalek,  awanan iti ayat iti padada a tao, saanda a kayat ti makitulag, manangpadakes, awanan panagteppel, nauyong, kagurada ti kinaimbag,  traidor, natangken ti uloda, napannakkel, ayatenda ti ragragsak imbes a ti Dios,  a kasla relihiosoda ngem saanda nga agbibiag a kasta.+ Saanka a makilangen iti kasta a tattao.  Agtaud kadakuada dagiti lallaki a sisisikap a sumrek kadagiti sangakabbalayan tapno allilawenda dagiti nakapuy a babbai nga adu ti basolna, a tumultulok iti nadumaduma a tarigagayda,  a kanayon nga agsursuroda ngem pulos a saanda a matarusan ti umiso a pannakaammo iti kinapudno.  Kas iti panangbusor da Jannes ken Jambres ken ni Moises, busbusoren met dagitoy a lallaki ti kinapudno. Nakadakdakes ti panunotda, ken saanda a maikari no maipapan iti pammati.  Nupay kasta, saandanto a maitultuloy ti aramidda, ta nalawagto iti amin ti kinamaagda, a kas kadagidiay dua a lallaki.+ 10  Ngem sinurotmo a naimbag ti pannursurok, ti panagbiagko,+ ti panggepko, ti pammatik, ti kinaanusko, ti ayatko, ti panagibturko, 11  ken ammom dagiti pannakaidadanes ken panagsagaba a kas iti napadasak idiay Antioquia,+ Iconio,+ ken Listra.+ Ngem inibturak amin dagitoy a pannakaidadanes, ket insalakannak ti Apo.+ 12  Kinapudnona, maidadanesto met ti amin nga agtarigagay nga agbiag maitunos iti debosionda iti Dios kas adalan ni Kristo Jesus.+ 13  Ngem ad-addanto pay a dumakes dagiti dakes ken impostor a tattao, a mangallilawda ken maallilawda.+ 14  Nupay kasta, itultuloymo a suroten ti bambanag a nasursurom ken nakakombinsiram a patien,+ ta ammom no siasino ti nakasursuruam kadagita 15  ken naammuam ti nasantuan a sursurat+ manipud idi maladagaka,+ a namagbalin kenka a masirib para iti pannakaisalakanmo babaen ti pammati ken Kristo Jesus.+ 16  Inwanwan ti Dios* ti pannakaisurat ti intero a Kasuratan+ ken makagunggona dayta iti panangisuro,+ panangtubngar, panangilinteg* iti bambanag, ken panangdisiplina para iti kinalinteg,+ 17  tapno agbalin a naan-anay a kualipikado ti adipen ti Dios, a naan-anay a nakasagana para iti tunggal naimbag nga aramid.

Footnotes

Wenno “Impaltiing ti Dios.”
Wenno “panangkorehir.”