Maikadua a Surat ken Timoteo 4:1-22

  • “Naan-anay nga itungpalmo ti ministeriom” (1-5)

    • Sigaganat nga ikasaba ti sao (2)

  • “Sipipinget a nakilabanak” (6-8)

  • Personal a komento (9-18)

  • Dagiti pakomusta (19-22)

4  Sipapasnek a bilinenka iti sanguanan ti Dios ken ni Kristo Jesus, a mangukomto+ kadagiti sibibiag ken kadagiti natay,+ inton agparang+ agraman ti Pagarianna:+  Ikasabam ti sao;+ sigaganat koma nga aramidem dayta iti nasayaat ken narigat a tiempo; mangtubngarka,+ mangpakdaarka, mangparegtaka, buyogen ti kinaanus ken kinalaing a mangisuro.+  Ta addanto tiempo a saan a maanusan dagiti tattao ti nasayaat* a sursuro,+ no di ket surotendanto ti bukodda a tarigagay ken agsapulda kadagiti mannursuro a mangibaga iti kayatda a mangngeg.*+  Saandanto a dumngeg iti kinapudno no di ket kadagiti ulbod nga estoria.  Ngem usarem ti abilidadmo nga agpanunot iti amin a kasasaad, anusam ti rigat,+ aramidem ti trabaho ti ebanghelisador,* naan-anay nga itungpalmo ti ministeriom.+  Ta maibukbukbokak a kas iti daton nga inumen,+ ket dandanin ti tiempo a mawayawayaanak.+  Sipipinget a nakilabanak,+ nagtarayak agingga iti pagpatinggaan ti lumba,+ nagtalinaedak iti pammati.  Manipud ita, nakasaganan ti korona ti kinalinteg,+ nga itedto kaniak ti Apo, ti nalinteg nga ukom,+ kas gunggona iti dayta nga aldaw, ngem saan laeng a kaniak,+ no di pay ket iti amin a magagaran iti panagparangna.  Ikagumaam ti umay kaniak iti mabiit. 10  Ta pinanawannak ni Demas+ gapu ta inayatna ti agdama a sistema ti bambanag,* ket napan idiay Tesalonica, ni Crescente napan idiay Galacia, ni Tito napan idiay Dalmacia. 11  Ni laeng Lucas ti kaduak. Ikuyogmo ni Marcos, ta adu ti maitulongna kaniak iti ministerio. 12  Ngem imbaonko ni Tiquico+ idiay Efeso. 13  Inton umayka, alaem ti kagay a nabatik idiay Troas iti balay ni Carpo, ken dagiti lukot, nangnangruna dagiti pergamino.* 14  Nakaro ti panangdangran kaniak ni Alejandro a mammanday iti gambang. Balsento ni Jehova* gapu kadagiti inaramidna.+ 15  Agannadka met kenkuana, ta nakaro ti panangkontrana iti mensahemi. 16  Iti immuna a panangidepensak iti kasok, awan ti nangsuporta kaniak​—saan koma a maisingir dayta kadakuada. 17  Ngem nagtakder ti Apo iti abayko ken inikkannak iti bileg, tapno naan-anay a maitungpal ti panangasaba babaen kaniak ken mangngegan dayta ti amin a nasion;+ ket insalakannak iti ngiwat ti leon.+ 18  Ispalennakto ti Apo iti tunggal dakes nga aramid ket isalakannakto para iti Pagarianna idiay langit.+ Maidaydayaw koma ti Apo iti agnanayon nga awan inggana. Amen. 19  Idanonmo ti pakomustak kada Prisca ken Aquila+ ken iti sangakabbalayan ni Onesiforo.+ 20  Nagtalinaed ni Erasto+ idiay Corinto, ngem imbatik ni Trofimo+ a masakit idiay Mileto. 21  Ikagumaam ti makasangpet ditoy sakbay ti tiempo ti lam-ek. Pakpakomustaannaka ni Eubulo, kasta met da Pudente, Lino, Claudia, ken ti amin a kakabsat. 22  Bendisionan koma ti Apo ti espiritu nga ipakpakitam. Maadda koma kadakayo ti nagpaiduma a kinaimbagna.

Footnotes

Wenno “makapasalun-at; makagunggona.”
Lit., “manggagatel iti lapayagda.”
Wenno “itultuloymo nga ikasaba ti naimbag a damag.”
Wenno “ti agdama a panawen.” Kitaem ti Glosario.
Kayatna a sawen, dagiti lalat a lukot.
Kitaem ti App. A5.