Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Maikadua a Surat Kadagiti Taga-Tesalonica

Kapitulo

1 2 3

Dagiti Linaonna

 • 1

  • Kablaaw (1, 2)

  • Dumakdakkel ti pammati dagiti taga-Tesalonica (3-5)

  • Panangibales kadagiti nasukir (6-10)

  • Kararag para iti kongregasion (11, 12)

 • 2

  • Tao ti kinakillo (1-12)

  • Pammaregta tapno makapagtakder a sititibker (13-17)

 • 3

  • Itultuloy ti agkararag (1-5)

  • Pakdaar kadagiti nagulo (6-15)

  • Dagiti pakomusta (16-18)