Genesis 29:1-35

29  Kalpasan dayta impagna ni Jacob dagiti sakana ket nagdaliasat nga agturong iti daga dagiti taga Daya.+  Ita isu kimmita, ket adtoy adda maysa a bubon iti talon ken adtoy tallo a pangen dagiti karnero ti nakaidda sadiay iti sibay dayta, agsipud ta manipud iti dayta a bubon kaugalianda a painumen dagiti pangen;+ ket adda dakkel a bato iti ngarab ti bubon.+  Idi naurnongen sadiay dagiti amin a pangen, intulidda ti bato manipud iti ngarab ti bubon, ket pinainumda dagiti arban, a kalpasan dayta ti bato insublida iti ngarab ti bubon iti lugarna.  Gapuna kinuna kadakuada ni Jacob: “Kakabsatko, naggapuanyo a lugar?” nga iti dayta kinunada: “Naggapukami idiay Haran.”+  Kalpasanna kinunana kadakuada: “Am-ammoyo kadi ni Laban+ nga apoko a lalaki ni Nacor?”+ nga iti dayta kinunada: “Am-ammomi.”  Gapu itoy kinunana kadakuada: “Naimbag kadi ti kasasaadna?”+ Kinunada kalpasanna: “Naimbag ti kasasaadna. Ket adtoy ni Raquel+ nga anakna a babai um-umay a kakuyogna dagiti karnero!”+  Ket kinunana: “Ay ket, immal-aldawan pay laeng. Saan pay a tiempo ti panangurnong kadagiti pangen. Painumenyo dagiti karnero, kalpasanna inkay ipaarab ida.”+  Iti daytoy kinunada: “Saankami a mapalubosan a mangaramid iti kasta agingga a maurnong amin dagiti pangen ket pudno nga itulidda ti bato manipud iti ngarab ti bubon. Kalpasanna painumenminto dagiti karnero.”  Bayat nga isu makisasao pay laeng kadakuada, dimteng ni Raquel+ a kakuyogna dagiti karnero a kukua ni amana, ta isu maysa a babai a pastor.+ 10  Ket naaramid nga idi a ni Jacob nakitana ni Raquel nga anak a babai ni Laban a kabsat ni inana ken dagiti karnero ni Laban a kabsat ni inana, dagus nga immasideg ni Jacob ket intulidna ti bato manipud iti ngarab ti bubon ket pinainumna dagiti karnero ni Laban a kabsat ni inana.+ 11  Kalpasanna ni Jacob inagkanna ni Raquel+ ket impigsana ti timekna ket nagsangit.+ 12  Ket ni Jacob rinugianna nga ibaga ken Raquel nga isu ti kabsat+ ni amana ken isu ti anak ni Rebecca. Ket napan a nagtaray ken nangibaga ken amana.+ 13  Ita naaramid nga apaman a nangngeg ni Laban ti damag maipapan ken Jacob nga anak ti kabsatna a babai, isu napan a nagtaray a sumabet kenkuana.+ Kalpasanna inarakupna ket inagkanna ket inyegna iti balayna.+ Ket rinugianna nga isalaysay ken Laban amin dagitoy a banag. 14  Kalpasan dayta kinuna kenkuana ni Laban: “Pudno a sika ket tulangko ken lasagko.”+ Gapuna nakipagnaed kenkuana iti intero a makabulan. 15  Kalpasan dayta ni Laban kinunana ken Jacob: “Sika kadi ket kabsatko,+ ket agserbikanto kadi kaniak nga awan aniamanna?+ Ibagam kaniak, Anianto dagiti tangdanmo?”+ 16  Kasta idi a, ni Laban addaan iti dua nga annak a babbai. Ti nagan ti in-inauna Lea+ ket ti nagan ti ub-ubing Raquel. 17  Ngem dagiti mata ni Lea awanan raniag, idinto ta ni Raquel+ nagbalin a nalibnos ti pormana ken napintas ti rupana.+ 18  Ket ni Jacob nagayat ken Raquel. Gapuna kinunana: “Situtulokak nga agserbi kenka iti pito a tawen maipaay ken Raquel nga ub-ubing nga anakmo.”+ 19  Iti daytoy kinuna ni Laban: “Nasaysayaat nga isu itedko kenka ngem ti isu itedko iti sabali a lalaki.+ Agtultuloyka a makipagnaed kaniak.” 20  Ket ni Jacob nagserbi iti pito a tawen maipaay ken Raquel,+ ngem kadagiti matana kaslada sumagmamano laeng nga aldaw gapu iti ayatna kenkuana.+ 21  Kalpasanna ni Jacob kinunana ken Laban: “Itedmo ti asawak, agsipud ta nalpasen dagiti aldawko, ket bay-annak a makidenna kenkuana.”+ 22  Gapu iti dayta inummong ni Laban dagiti amin a lallaki dita a lugar ket nangaramid iti padaya.+ 23  Ngem napasamak a bayat ti rabii inkeddengna ti panangala ken Lea nga anakna a babai ken panangyeg kenkuana tapno makidenna kenkuana. 24  Mainayon pay, ni Laban intedna kenkuana ni Zilpa+ nga adipenna a babai, mismo ken Lea nga anakna, kas adipen a babai. 25  Gapuna naaramid iti bigat nga adtoy isu idi ni Lea! Gapu itoy kinunana ken Laban: “Ania daytoy inaramidmo kaniak? Saan aya a maipaay ken Raquel a nagserbiak kenka? Gapuna apay nga inallilawnak?”+ 26  Iti daytoy kinuna ni Laban: “Saan a kadawyan ditoy lugarmi nga aramiden ti kastoy, nga ited ti ub-ubing a babai sakbay ti inauna. 27  Turposem a rambakan+ ti lawas daytoy a babai. Kalpasan dayta maitedto met kenka daytoy sabali pay a babai maipaay iti panagserbi a mabalinmo a pagserbi kaniak iti pito pay a tawen.”+ 28  Ngarud inaramid ni Jacob ti kasta ket tinurposna a rinambakan ti lawas daytoy a babai, a kalpasan dayta intedna kenkuana ni Raquel nga anakna kas asawana. 29  Malaksid iti dayta, ni Laban intedna ni Bilha+ nga adipenna a babai ken Raquel nga anakna kas adipenna a babai. 30  Kalpasanna nakidenna met ken Raquel ken kasta met nga inyebkasna ti ad-adda a panagayat ken ni Raquel ngem ni Lea,+ ket nagserserbi kenkuana iti pito pay a tawen.+ 31  Idi nakita ni Jehova a ni Lea magurgura, ngarud linuktanna ti aanakanna,+ ngem ni Raquel lupes idi.+ 32  Ket ni Lea nagsikog ket inyanakna ti maysa nga anak a lalaki ket kalpasanna pinanagananna iti Ruben,+ ta kinunana: “Gapu ta ni Jehova kinitana ti kinapimpimanko,+ nga ita ni asawak rugiannakto nga ayaten.” 33  Ket nagsikog manen ket inyanakna ti maysa nga anak a lalaki ket kalpasanna kinunana: “Gapu ta ni Jehova immimdeng,+ a magurguraak idi ket ngarud intedna met kaniak daytoy.” Gapuna pinanagananna iti Simeon.+ 34  Ket kaskasdi a nagsikog manen ket inyanakna ti maysa nga anak a lalaki ket kalpasanna kinunana: “Ita iti daytoy a gundaway tumiponto kaniak ni asawak, gapu ta impasngayak iti tallo nga annak.” Ngarud napanaganan iti Levi.+ 35  Ket nagsikog iti naminsan pay ket inyanakna ti maysa nga anak a lalaki ket kalpasanna kinunana: “Iti daytoy a gundaway idayawkonto ni Jehova.” Ngarud pinanagananna iti Juda.+ Kalpasan dayta isu namingga nga agpasngay.

Footnotes